nieuwsoverzicht 13 dec - 17 dec (wk 50)

 17/12/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Terug Naar Werk-traject / Lijst beroepsziekten die aanleiding geeft tot schadeloosstelling / Eindejaarsfeestjes op de werkvloer / Nieuwe generieke gids / Coronavaccins en boostershots

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Invoering “Terug Naar Werk-traject” onder coördinatie van de “Terug Naar Werk-coördinator”

De wet van 12 december 2021 tot invoering van het “Terug Naar Werk-traject” onder de coördinatie van de “Terug Naar Werk-coördinator” in de uitkeringsverzekering voor werknemers, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2021.

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2022.

De "Terug Naar Werk-coördinator" binnen het ziekenfonds start in samenspraak met de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde en de adviserend arts een "Terug Naar Werk-traject" op als voor deze gerechtigde een re-integratie gelet op zijn resterende capaciteiten kan worden overwogen. De taak van de coördinatoren is om de adviserend artsen en alle andere adviserende actoren buiten de ziekenfondsen om, coördinerend bij te staan. De bedoeling is dat zij dit op een “aanklampende” manier doen, dus heel dicht bij de persoon en in contact met die persoon, om hem wegwijs te maken. Het betreft een soort regisseur die de dienst aangeeft die het best geplaatst is om een oplossing te bieden.

Een "Terug Naar Werk-traject" betreft elk traject dat tot doel heeft om de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde na een doorverwijzing door de adviserend arts op basis van een inschatting van de restcapaciteiten of na een vraag van deze gerechtigde zelf onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" zo snel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van de gepaste begeleiding met het oog op de uitoefening van een tewerkstelling die past bij zijn mogelijkheden en noden.

In voorkomend geval wordt na een grondig overleg tussen de gerechtigde, de "Terug Naar Werk-coördinator", de adviserend arts en alle andere te betrekken actoren tijdens een re-integratietraject gericht op sociaalprofessionele re-integratie in het kader van een dergelijk "Terug Naar Werk-traject" een multidisciplinair re-integratieplan opgesteld. Dit plan wordt op regelmatige wijze opgevolgd.

Er wordt een elektronisch "Terug Naar Werk-dossier" in de verzekeringsinstelling gecreëerd waartoe de "Terug Naar Werk-coördinator" en de adviserend arts hebben toegang hebben.

Met het oog op een jaarlijkse evaluatie van de tijdens het vorige kalenderjaar uitgevoerde "Terug Naar Werk-trajecten" bezorgt de verzekeringsinstelling de gegevens met betrekking tot de verschillende acties in het "Terug Naar Werk-traject" van de betrokken arbeidsongeschikt erkende gerechtigden via een elektronisch bericht aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering dat als derde-ontvanger van deze gegevens fungeert.

Via KB worden nog een aantal uitvoeringsbepalingen van deze wet vastgelegd:
- de minimale voorwaarden die moeten zijn vervuld om als "Terug Naar Werk-coördinator" binnen het ziekenfonds te kunnen fungeren evenals de opdrachten van de "Terug Naar Werk-coördinator" in het kader van het "Terug Naar Werk-traject"

- de betrokken actoren bij het opstellen van het multidisciplinair re-integratieplan evenals de inhoud en de modaliteiten van dit re-integratieplan en de modaliteiten van de regelmatige opvolging van dit multidisciplinair re-integratieplan
- tijdens welke periode van het "Terug Naar Werk-traject wordt aangenomen dat de gerechtigde de vereiste graad van arbeidsongeschiktheid bereikt in de zin van artikel 100, § 1 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- de modaliteiten van de jaarlijkse evaluatie

Bron: Wet 12 december 2021, BS 17 december 2021

Zie ook wekelijks nieuwsoverzicht week 36, rubriek « overige items”, B. Vanaf 2022: eerste terugkeercoaches dan aan de slag als werknemers van de mutualiteiten

B. Publicatie aanpassing lijst beroepsziekten die aanleiding geeft tot schadeloosstelling

In het Belgisch Staatsblad van 17 december 2021 werd een aanpassing van de lijst van de beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling gepubliceerd.

Codenummer 1.404.05 wordt toegevoegd m.n. “Elke ziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2 bij werknemers die tijdens hun beroepsactiviteiten betrokken waren bij een uitbraak van de besmetting in een onderneming."

Ook de bijlage houdende criteria voor blootstelling betreffende deze code wordt aangevuld.

Deze wijziging heeft uitwerking met ingang van 18 mei 2020 tot en met 31 december 2021.

Bron: KB 9 december 2021, BS 17 december 2021

Zie ook het nieuwsbericht van 30-11-2021 i.v.m. de wijziging van de beroepsziektenwet.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Reminder: Eindejaarsfeestjes op de werkvloer verboden

Ook in 2021 is het verboden om eindejaarsfeestjes op de werkvloer te laten doorgaan.

Dit werd beslist in het overlegcomité van 3 december jl. en bevestigd in het gewijzigde artikel 2, § 2 bis van het koninklijk besluit 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken.

B. Nieuwe generieke gids op komst

Er is een nieuwe generieke gids op komst. Deze gids wordt een proactieve gids, d.w.z. dat deze ingezet zal kunnen worden van zodra zich een epidemie of pandemie voordoet.

De maatregelen in de gids zullen opgebouwd zijn uit drie fases van bescherming, waarbij in elke fase extra maatregelen gelden

1) een groene fase met maatregelen om de verspreiding van een virus te beheersen;

2) een oranje fase om verspreiding te beperken;

3) en een rode fase om een epidemische noodsituatie in te dijken en een sluiting te vermijden.

Het zijn de werkgever en de arbeidsarts die in eerste instantie zullen kunnen beslissen wanneer in een bedrijf naar een andere fase dient overgeschakeld te worden. Voor een volledige sector kan het bevoegde paritair comité dit overeenkomen door middel van een protocol. Uiteraard kan ook de bevoegde overheid de beslissing nemen.

Bron: FOD WASO

C. Misvattingen over coronavaccins en boostershots

De boostervaccinatiecampagne is volop aan de gang. Velen kregen reeds hun zgn. boostervaccin toegediend. Toch bestaan er nog een aantal misvattingen over het nut van dit vaccin. Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Mensura lichtte er een aantal toe op haar blog.

Bij wijze van proefproject worden externe diensten momenteel ook ingeschakeld om de boostervaccins op de werkvloer toe te dienen. Dit project staat echter nog niet op punt om veralgemeend te kunnen invoeren.

Als werkgever kunt u uw werknemers sensibiliseren rond het nut van de boosterprik maar het blijft belangrijk erover te waken dat de basispreventiemaatregelen op de werkvloer steeds worden nageleefd.

Bron: Mensura

Zie ook nieuwsbericht 29-11-2021 “Worden de boosterprikken gezet op de werkvloer?

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 13 dec - 17 dec (wk 50)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.