Gebruiksvoorwaarden INNIwise

De INNIwise is een uitgave van INNI publishers, deel uitmakende van de INNI GROUP nv . Wenst u in contact te treden met ons omtrent deze Gebruiksvoorwaarden dan kan dit via e-mail op het adres inniwise@innigroup.com of via brief naar INNI group, Industrielaan 5 te 8501 Heule.

Door INNIwise te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met onderstaande voorwaarden en disclaimers.

Gebruik van en toegang tot INNIwise

De gebruiker ontvangt na aanvraag van een licentie een login. De in het kader van een licentie overgemaakte login(s) en wachtwoord(en) zijn vertrouwelijk. De gebruiker maakt ze niet over aan derden. Bij terbeschikkingstelling aan derde partijen verbindt de klant zich ertoe een schadevergoeding te betalen die minstens 5 maal het bedrag van het jaarlijkse licentiegeld zal bedragen tenzij er objectief door INNI publishers een grotere schade kan worden aangetoond.

INNI publishers zorgt in de mate van het mogelijke voor een toegang tot INNIwise 7 dagen op 7, 24u op 24u. Een onderbreking is steeds mogelijk omwille van een onderhoud of door technische redenen.

Prijs en duur overeenkomst

De gebruiker verbindt zich tot een op voorhand te betalen licentiekost. Deze licentiekost is volledig verworven door INNI publishers bij de start van het licentiejaar. In geen geval – ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst – is INNI publishers verplicht tot enige terugbetaling van de licentiekost.

INNI publishers behoudt zich het recht voor om jaarlijks nieuwe prijzen te bepalen die dan gelden voor iedere nieuwe overeenkomst of iedere verlenging van de overeenkomst.

De duur van de overeenkomst bedraagt 1 jaar. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging tenminste 3 maand voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De gebruiker blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging.

Aansprakelijkheidsbeperking

INNI publishers levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

INNI publishers kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie in INNIwise.

Indien onjuistheden zouden vastgesteld worden in de informatie die via INNIwise ter beschikking wordt gesteld, kan eenieder INNI publishers contacteren.

De inhoud van INNIwise (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. INNI publishers kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van INNIwise of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van INNIwise. Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor welke beslissing of handeling die door de gebruiker zou worden genomen op basis van de verstrekte informatie.

Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van opschorting, onderbreking, verstoring (technisch), vertraging, moeilijke toegankelijkheid en/of stopzetting van de toegankelijkheid van het geheel of een deel van INNIwise of virussen of andere schadelijke elementen die aanwezig zijn op de website.

U bent verder zelf volledig verantwoordelijk voor de informatie die u via INNIwise overmaakt of doet overmaken. U bent ertoe gehouden INNIwise enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden. De door u verschafte informatie:

  1. moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn;
  2. mag niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, terroristisch, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden of met de wet;
  3. mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de INNIwise of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van INNIwise en/of voor (persoons)gegevens van u of andere gebruikers van de Website;
  4. mag de goede reputatie van INNIwise en/of haar partners niet schaden;
  5. mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (ook gekend als 'GDPR') en de Wet Marktpraktijken (inz. Boek VI Wetboek Economisch Recht);

U dient INNI publishers in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.

Intellectuele eigendom

INNIwise en al zijn onderdelen zijn eigendom van INNI publishers. Alle teksten, tekeningen, grafieken, beeld, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere onderdelen van INNIwise zijn auteursrechtelijk beschermde werken. INNIwise zelf is eveneens auteursrechtelijk, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan INNI publishers.

Geen enkele van deze bestanddelen noch INNIwise zelf noch de op INNIwise aangeboden informatie mag worden gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht of overgedragen aan derden tenzij met uitdrukkelijke toestemming van INNI publishers.

Links naar sites van derden

In INNIwise kunnen hyperlinks naar andere websites worden opgenomen. Wij stellen alles in het werk om te verwijzen naar beschikbare websites maar kunnen niet instaan voor deze beschikbaarheid noch voor de inhoud ervan. De inhoud van deze websites zijn de verantwoordelijkheid van de houders van die websites. INNI publishers wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot de gegevens op die websites af.

Behoud van rechten en bevoegde rechtbank

INNI publishers behoudt zich het recht voor in rechte op te treden in geval van een inbreuk op de onderhavige gebruiksvoorwaarden, met het oog op het verkrijgen van een schadeloosstelling voor eventueel geleden schade.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van INNI publishers, deel uitmakende van de INNI GROUP nv, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.