Privacy policy INNIwise

Inleiding

In dit document worden er meer details gegeven over de manier waarop er met uw 'persoonsgegevens' wordt omgegaan. Ofwel bewust, ofwel onbewust geeft u als gebruiker van INNIwise steeds gegevens vrij die ons toelaten om u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit effectief doen of niet.

INNI publishers, als onderdeel van de INNI GROUP nv, de organisatie achter INNIwise, hecht een groot belang aan de wijze waarop er met uw persoonsgegevens omgesprongen wordt. Ook de wetgever onderstreept het belang hiervan, en heeft een aantal verplichtingen hieromtrent neergeschreven in de 'Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking' (ook gekend als 'GDPR'). In het onderstaande document komen de verschillende aspecten aan bod die deel uitmaken van deze verordening.

De policy is geschreven op een zo duidelijk mogelijke manier. Als er vragen zijn of in het algemeen als t meer informatie wil, neem dan zeker contact op met onze helpdesk via publishers@innigroup.com

INNI publishers, onderdeel van INNI GROUP nv
Industrielaan 5
8501 Heule
Ondernemingsnummer: BTW BE 0418.420.485

Indien u als bezoeker gebruik maakt van INNIwise, of indien u besluit uzelf te registreren of ervoor kiest gegevens op INNIwise mee te delen, verklaart u zich akkoord met het gebruik van de door u opgegeven gegevens in overeenstemming met deze verklaring. Houd er rekening mee dat INNIwise links kan bevatten naar andere websites die mogelijks niet onderworpen zijn aan deze verklaring en waarvoor INNI publishers dus niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor is.

Als INNI publishers deze verklaring wijzigt nadat u die eerder goedkeurde, dan zal INNI publishers er alles aan doen om u die wijziging ook te laten weten. Wanneer u na de wijziging inlogt zal u via een banner of via een pop-up op de hoogte gebracht worden van de nieuwe verklaring. Op dat moment zal u verplicht zijn om eerst de nieuwe verklaring door te lezen en een goedkeuring te geven, voordat u verder kan werken.

Het verzamelen van gegevens en bijhorende goedkeuringen

INNI publishers verzamelt via INNIwise persoonsgegevens. INNI publishers zal niet meer gegevens verzamelen dan nodig is.

Deze gegevens worden verzameld:

 • Naam wordt opgeslagen om de gebruikers te identificeren en te onderscheiden van elkaar.
  Zo worden deze gegevens gebruikt om iemand snel te identificeren indien hij of zij de helpdesk contacteert.
 • Adres wordt enkel en alleen opgeslagen voor facturatiedoeleinden.
 • E-mailadres wordt gebruikt als identificatie voor een account.
 • IP-adres wordt gebruikt voor rapporteringsdoeleinden.

INNI Publishers als verwerker van persoonsgegevens op eigen initiatief

INNI publishers zal persoonsgegevens op eigen initiatief steeds zo weinig mogelijk gebruiken, en zal altijd duidelijk zijn wanneer ze dit wel doet. De reden om persoonsgegevens als niet-verantwoordelijke toch te gebruiken heeft te maken met direct marketing, met de goede technische en inhoudelijke werking van het systeem, alsook met veiligheid (bijvoorbeeld de detectie van fraude).

Meer bepaald kunnen persoonsgegevens gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • bezoekersadministratie (o.a. bevestigingsmail betreffende inloggegevens)
 • directe marketing naar gebruikers waaronder het verzenden van minstens één nieuwsbrief (iedereen kan zich altijd uitschrijven bij het ontvangen van een nieuwsbrief). INNI publishers baseert zich op het gerechtvaardigd belang om directe marketing te versturen.
 • het verbeteren van de inhoud en de kwaliteit van INNIwise
 • algemene monitoring van de acties ondernomen op het platform van INNIwise door de verschillende gebruikers.
 • het accuraat bijhouden, verbeteren en vervolledigen van de persoonsgegevens zoals door de wet vereist.
 • Het melden van een data-lek aan de verantwoordelijke van de verwerking.

Opslag en bewaring van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de gebruikers worden bewaard op een VPS. Gegevens worden bewaard in Brussel binnen de EU zone.

Het doorgeven van persoonsgegevens aan sub-verwerkers

INNI publishers zal geen gegevens met derden delen voor secundaire of niet gerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens. De werknemers van INNI publishers of de door INNI publishers ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens op INNIwise te respecteren.

INNIwise als platform maakt gebruik van geïntegreerde functionaliteiten en hulpmiddelen die aangeleverde worden door derde partijen. INNI publishers gaat enkel een samenwerking aan met derde partijen indien deze gekend zijn als betrouwbare partijen als het gaat om de beveiliging en de correcte verwerking van de persoonsgegevens.

Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonsgegevens door INNI publishers worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.

Voor specifieke verklaringen van derde partijen verwijzen we naar de verklaringen van onderstaande gekende partijen. Deze lijst kan toekomstig nog aangepast worden:

Integratie met Google Analytics

Log-informatie worden doorgegeven en verwerkt door Google Analytics voor analytische doeleinden (bijv. om het bezoek aan de website op te volgen (daluren, piekmomenten,..). Met log-informatie bedoelen we informatie zoals 'tijdstip' en 'IP-adres'. Ook locatiegegevens worden doorgegeven, zodat uw vermoedelijke locatie op een kaart kan worden weergegeven. Ook informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware en software informatie wordt gebruikt om het gebruik van INNIwise te monitoren.

Google Analytics : https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Goede technische werking/cookies

Met het oog op een degelijke en adequate besturing van INNIwise en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen INNIwise is het mogelijk dat INNI publishers of INNI publishers service providers zogenaamde cookies zullen gebruiken. INNI publishers maakt gebruik van de volgende cookies:

 • authenticatie cookies
 • load balancing sessie cookies
 • statistics cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de harde schijf van een gebruiker. Cookies zijn bestanden die als het ware de sporen bijhouden van de voorafgaande bezoeken van bepaalde websites en de informatie die met deze bezoeken gepaard gaat. Er bestaan technische cookies (bijvoorbeeld m.b.t. taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die betrekking hebben op het gedrag van een website-bezoeker die deze bezoekers a.h.w. op INNIwise gaan volgen en de gedragingen bijhouden met het oog op een optimale gebruikservaring).

Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde websites te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies.

INNI publishers kan deze instrumenten gebruiken om informatie op haar systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het IP-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan de webmasters van INNI publishers die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van INNIwise te analyseren en om ervoor te zorgen dat INNIwise functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Een gebruiker van INNIwise kan altijd het gebruik van de cookies verwijderen via zijn of haar browserinstellingen.

INNI publishers voorziet in een banner bij het eerste bezoek van de website waarin toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies.

Noch de cookies noch de web beacons verzamelen de naam of het e-mailadres van de bezoeker. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen indien hun webbrowser zodanig is ingesteld dat ze cookies weigeren.

Wat zijn uw rechten als gebruiker?

Voor al uw vragen over uw rechten kan u een email sturen naar: inniwise@innigroup.com. Mogelijks wenst u uw gegevens aan te passen, of wil u gegevens permanent verwijderen en dergelijke meer. Aarzel niet om contact op te nemen met onze klantendienst.

Rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

INNI publishers zal er op toezien dat de gegevensverwerking gebeurd op basis van het gezond verstand (doeltreffend, niet overmatig).

De persoonsgegevens zullen niet langer worden opgeslagen dan nodig. Zolang uw account actief is zullen we de persoonsgegevens bijhouden.

INNI publishers heeft naar haar mening voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

De risico's van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn zo goed mogelijk gereduceerd. Dit betekent helaas niet dat alle risico's uitgesloten kunnen worden. Bij een inbreuk op de wettelijk toegestane verwerkingen in INNIwise, zal INNI publishers onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade tot een minimum te beperken.

Recht op verzet, restrictie en gegevensoverdracht

U kan zich als gebruiker te allen tijde kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien 1) INNI publishers uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een legitiem doel (en INNI publishers de persoonsgegevens niet verder moet verwerken op een andere juridische basis); of 2) deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

In de beperkte gevallen waar dit wettelijk is toegelaten, kan u als gebruiker ook een verbod van de verwerking eisen.

Verder kan u als gebruiker in bepaalde gevallen zoals bepaald door de wet ook de gegevensoverdracht eisen van de persoonsgegevens die u aan INNI publishers hebt verstrekt.

Recht op toegang tot, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens

U beschikt over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. INNI publishers engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of eventueel zelfs verwijderd worden.

Jij als gebruiker hebt het recht onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden indien de nodige aanpassingen niet door u binnen uw gebruikersregistratie of profiel gemaakt kunnen worden.

Als gebruiker kan u uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via inniwise@innigroup.com. INNI publishers verbindt er zich toe zo snel mogelijk aan uw verzoek een gevolg te geven. Omwille van veiligheidsredenen zullen we u in deze procedure wel vragen uw identiteit te bewijzen.

Recht om klacht in te dienen bij de privacy commissie

U hebt als gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie, ook de 'Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer' genoemd.
(zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie).

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.