Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van INNI GROUP NV.

Maatschappelijke zetel:

INNI GROUP NV
Industrielaan 5
8501 Heule
België

Telefoon: +32 (0) 56 36 32 09
Fax: +32 (0) 56 35 60 96

Bereikbaarheid:

 • Van maandag t/m donderdag van 8u15 tot 12u15 en van 13u tot 16u45.
 • Vrijdag van 8u tot 12u15 en van 12u45 tot 14u30.

E-mailadres: preventie@innigroup.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0418.420.485
RPR Gent, afdeling Kortrijk

Rekening: ING BE11 3850 2011 6348 BIC/ SWIFT: BBRU BEBB Al onze verkopen worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden hierna aangeduid, waarvan slechts kan worden afgeweken door afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst en enkel in de mate van de erin beschreven uitzondering; deze algemene voorwaarden worden als aanvaard aanzien door diegene die ze zonder voorbehoud in ontvangst neemt. Deze voorwaarden gelden eveneens voor de aanvullingen en abonnementen of licenties die de opdrachtgever ontvangt naar aanleiding en ten gevolge van een bestelling of aankoop van een elektronisch product. De aangeboden goederen voldoen aan de wettelijke bepalingen.

PRODUCTINFORMATIE INNIWISE

INNIwise is een uitgave van INNI publishers, deel uitmakende van de INNI GROUP nv . Wenst u in contact te treden met ons omtrent deze algemene voorwaarden dan kan dit via e-mail op het adres preventie@innigroup.com of via brief naar INNI GROUP NV, Industrielaan 5 te 8501 Heule.

INNIwise is de online toolkit voor elke preventieadviseur. Via dit handig platform beschikt u anyplace en anytime over alle nodige zaken die elke preventieadviseur dagelijks nodig heeft om zijn taken correct en efficiënt uit te kunnen voeren. Denk maar aan praktische documenten, de actuele wetgeving en zoveel meer. Ook kan u vragen stellen aan experten of kan u in dialoog gaan met andere preventieadviseurs die net zoals u gespecialiseerd zijn in de materie. Daarnaast biedt INNIwise u op regelmatige basis een gratis te volgen webinar of podcast aan. Tot slot sturen wij iedereen die ingeschreven is op onze nieuwsbrief wekelijks een update van al het nieuws rond welzijn, preventie, veiligheid, werkgeluk in combinatie met wetswijzigingen en plaatsen we wekelijks een document, evenement, podcast, webinar of artikel in de kijker.

Door INNIwise te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met onderstaande voorwaarden en disclaimers.


GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT INNIWISE

De gebruiker ontvangt na aanvraag van een licentie een login. De in het kader van een licentie overgemaakte login(s) en wachtwoord(en) zijn vertrouwelijk. De gebruiker maakt ze niet over aan derden. Bij terbeschikkingstelling aan derde partijen verbindt de klant zich ertoe een schadevergoeding te betalen die minstens 5 maal het bedrag van het jaarlijkse licentiegeld zal bedragen tenzij er objectief door INNI publishers een grotere schade kan worden aangetoond.

INNI publishers zorgt in de mate van het mogelijke voor een toegang tot INNIwise 7 dagen op 7, 24u op 24u. Een onderbreking is steeds mogelijk omwille van een onderhoud of door technische redenen.

PRIJS EN DUUR OVEREENKOMST

Een jaarlicentie op INNIwise kost €1070 excl. BTW. De gebruiker verbindt zich tot een op voorhand te betalen licentiekost. Deze licentiekost is volledig verworven door INNI publishers bij de start van het licentiejaar. In geen geval – ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst – is INNI publishers verplicht tot enige terugbetaling van de licentiekost.

INNI publishers behoudt zich het recht voor om jaarlijks nieuwe prijzen te bepalen die dan gelden voor iedere nieuwe overeenkomst of iedere verlenging van de overeenkomst.

Jaarlijks bestaat er de mogelijkheid dat de prijzen een indexatie mee krijgen. U bent dus op de hoogte van het feit dat deze elk jaar mogelijks lichtjes kunnen stijgen.

De duur van de overeenkomst bedraagt 1 jaar. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging tenminste 3 maand voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De gebruiker blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging.

AANKOOP EN BETALING INNIWISE

 • INNI publishers behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Betaling van INNIwise gekocht bij INNI publishers geschiedt uitsluitend per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.
 • Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur.
  Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op, bepaald op 15 % en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig art. 6 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  Bij niet-betaling op de vervaldag van één van de facturen, behoudt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik tegenover de klant in zijn bezit zijn en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen.
 • In geval van niet-tijdige betaling is INNI publishers bevoegd de overeenkomst van INNIwise met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) dienstverlening op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
 • De licentie op INNIwise blijft eigendom van de verkoper tot de algehele betaling van de koopprijs ervan conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Niettegenstaande de eigendomsoverdracht wordt geschorst tot volledige betaling zoals hiervoor vermeld, gaat het risico op de verkochte goederen onmiddellijk over op de koper en zullen alle risico’s uitsluitend ten laste van de koper zijn.

BEDENKTIJD (ZICHTTERMIJN) EN RETOURNEREN

 • Voor alle producten gekocht bij INNI publishers heeft u volgens het Wetboek van economisch recht in het kader van de verkoop op afstand een bedenktijd van 14 kalenderdagen, behalve in het geval van levering van digitale inhoud op een niet materiële drager (downloaden). Deze periode gaat in op het moment van inontvangstname door u of namens u.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van het verzakingsrecht dient dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, schriftelijk of telefonisch kenbaar gemaakt te worden. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.
 • Bij retournering dient de verzenddatum als controle.
 • INNI publishers betaalt het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst terug.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  • Wanneer een product speciaal voor de klant gemaakt of veranderd is, heeft hij logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.

OVERMACHT

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop INNI publishers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor INNI publishers niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • INNI publishers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat INNI publishers haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van INNI publishers opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door INNI publishers niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

INNIwise en al zijn onderdelen zijn eigendom van INNI publishers. Alle teksten, tekeningen, grafieken, beeld, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere onderdelen van INNIwise zijn auteursrechtelijk beschermde werken. INNIwise zelf is eveneens auteursrechtelijk, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan INNI publishers.

Geen enkele van deze bestanddelen noch INNIwise zelf noch de op INNIwise aangeboden informatie mag worden gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht of overgedragen aan derden tenzij met uitdrukkelijke toestemming van INNI publishers.

VRAGEN EN KLACHTEN

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 8 kalenderdagen na levering per aangetekend schrijven gemeld te worden. Ingeval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • INNI publishers behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 8 kalenderdagen.

GESCHILLEN

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van INNI publishers, deel uitmakende van de INNI group nv, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

INNI publishers levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

INNI publishers kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie in INNIwise.

Indien onjuistheden zouden vastgesteld worden in de informatie die via INNIwise ter beschikking wordt gesteld, kan eenieder INNI publishers contacteren.

De inhoud van INNIwise (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. INNI publishers kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van INNIwise of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van INNIwise. Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor welke beslissing of handeling die door de gebruiker zou worden genomen op basis van de verstrekte informatie.

Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van opschorting, onderbreking, verstoring (technisch), vertraging, moeilijke toegankelijkheid en/of stopzetting van de toegankelijkheid van het geheel of een deel van INNIwise of virussen of andere schadelijke elementen die aanwezig zijn op de website.

U bent verder zelf volledig verantwoordelijk voor de informatie die u via INNIwise overmaakt of doet overmaken. U bent ertoe gehouden INNIwise enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden. De door u verschafte informatie:

 1. moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn;
 2. mag niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, terroristisch, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden of met de wet;
 3. mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de INNIwise of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van INNIwise en/of voor (persoons)gegevens van u of andere gebruikers van de Website;
 4. mag de goede reputatie van INNIwise en/of haar partners niet schaden;
 5. mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (ook gekend als 'GDPR') en de Wet Marktpraktijken (inz. Boek VI Wetboek Economisch Recht);

U dient INNI publishers in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.

SPECIFIEKE VERKOOPSVOORWAARDEN

Bepaalde producten waarbij de informatie of software o.a. via een app of internet ter beschikking van de klant gesteld wordt, zijn naast onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden onderworpen aan specifieke verkoopsvoorwaarden. Deze specifieke verkoopsvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website van het bepaalde product of kunnen op eenvoudig verzoek bij INNI publishers bekomen worden. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de specifieke verkoopsvoorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben.

PERSOONSGEGEVENS

Uitgeverij INNI publishers, deel van de INNI GROUP NV, verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens van de klant worden alleen gebruikt om deze op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan INNI publishers op verzoek van de klant kennis geven van die gegevens en heeft deze het recht die te verbeteren of aan te vullen.

De persoonsgegevens van éénieder die deze achterlaat op ons platform, hetzij bij het bestellen van INNIwise, hetzij bij de inschrijving voor onze promotionele e-mails, worden opgeslagen in de CRM-tool van INNI publishers genaamd Hubspot en kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden zoals de nieuwsbrief. Deze gegevens genieten 100% bescherming en zullen niet gedeeld worden of gebruikt worden voor andere doeleinden.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

In INNIwise kunnen hyperlinks naar andere websites worden opgenomen. Wij stellen alles in het werk om te verwijzen naar beschikbare websites maar kunnen niet instaan voor deze beschikbaarheid noch voor de inhoud ervan. De inhoud van deze websites zijn de verantwoordelijkheid van de houders van die websites. INNI publishers wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot de gegevens op die websites af.

BEHOUD VAN RECHTEN EN BEVOEGDE RECHTBANK

INNI publishers behoudt zich het recht voor in rechte op te treden in geval van een inbreuk op de onderhavige gebruiksvoorwaarden, met het oog op het verkrijgen van een schadeloosstelling voor eventueel geleden schade.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van INNI publishers, deel uitmakende van de INNI GROUP NV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.