nieuwsoverzicht 10 - 14 oktober (wk 41)

 16/10/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

Vaccinatie / Pesterijen op grond van geslacht / Platform voor binnenluchtkwaliteit / Aanpassing teststrategie coronavirus / Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk roept op tot vaccinatie

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (HRPBW) roept op om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

Het aantal besmettingen met corona stijgt immers nog gestaag. Dit blijkt uit de laatste cijfers van Sciensano:

Bron: covid-19 wekelijks epidemiologisch bulletin (14 oktober 2022) (Sciensano)

Doordat dit ervoor zal zorgen dat er meer druk komt op het zorgpersoneel en zal leiden tot een hogere afwezigheid op de werkvloer, heeft de HRPBW hierover beraadslaagd, samen met de FOD Volksgezondheid en de professor die de leiding heeft over de groep biostatistici.

Om deze nieuwe golf te kunnen intomen, willen zij de nadruk leggen op:

- enerzijds vaccinatie: zo zou er al een goed resultaat bekomen worden indien minstens 50 % van de 50-plussers zich laat vaccineren maar blijft het ook belangrijk dat ook anderen zich laten vaccineren gelet op de mogelijk gevolgen op lange termijn (zie artikels over long COVID week 22 en week 25). Vaccinatiecentra worden verzocht om te zorgen voor ruime tijdssloten zodat werknemers rekening kunnen houden met de continuïteit van de ondernemingsactiviteiten;

- anderzijds het naleven van de maatregelen uit de Generieke gids: ondernemingen moeten zo snel mogelijk nadenken over welke maatregelen zij in de eerstkomende weken zullen nemen om de verspreiding van het coronavirus op het werk binnen de perken te houden. Doordat tevens een grieppiek wordt verwacht, zijn deze maatregelen uiterst belangrijk.

Bronnen:

 • FOD WASO
 • BeSWIC
 • Sciensano

B. Veroordeling van een werkgever voor pesterijen op grond van geslacht

In Waals-Brabant werd begin oktober een werkgever door de arbeidsrechtbank definitief veroordeeld voor pesterijen op grond van geslacht.

Dit is zeldzaam aangezien pesterijen op grond van geslacht slechts heel uitzonderlijk worden erkend omwille van:

 • een gebrek aan bewijs;
 • het feit dat seksisme en misogynie binnen onze bedrijfscultuur aanvaard wordt.

Feiten

Mevrouw D. was sinds 2008 werkzaam in hetzelfde bedrijf, als enige vrouw in haar functie.

In 2015 gaat zij in bevallingsverlof. Tijdens dit bevallingsverlof werd een nieuwe leidinggevende aangesteld.

Mevrouw D. keert in maart 2016 terug uit bevallingsverlof. Al snel ontstonden spanningen met deze leidinggevende.

Hierop deed mevrouw D. melding van vijandig gedrag (het niet erkennen van haar competenties door haar leidinggevende, het controleren door haar leidinggevende en het geven van negatieve evaluaties door haar leidinggevende zelfs indien mevrouw D. haar doelstellingen bereikte).

Op 12 maart 2019 verzocht mevrouw D. om een tussenkomst van de preventieadviseur wegens pesterijen.

Er werd een onderzoek opgestart. Hierbij werd door diverse (mannelijke en vrouwelijke) getuigen, beaamd dat de leidinggevende een macho- en zelfs vrouwonvriendelijke houding aannam tegenover mevrouw D. en werd gewag gemaakt van de seksistische sfeer op de werkvloer en de bijhorende moeilijkheid om als vrouw te werken in het bedrijf.

Op 21 maart 2019 volgde het ontslag van mevrouw D. omwille van het verdwijnen van de functie (officiële ontslagreden).

Hierop nam mevrouw D. de beslissing om haar werkgever voor de rechter te dagen. Zij deed hierbij een beroep op het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).

Het IGVM kwam vrijwillig tussen voor de rechter om de vordering te steunen en om het discriminerende karakter van de pesterijen te laten erkennen.

Uitspraak van 10 februari 2022

De arbeidsrechtbank:

 • erkent dat mevrouw D. het slachtoffer was van pesterijen op grond van geslacht door haar leidinggevende;
 • is van mening dat mevrouw D. werd ontslagen als represaille voor haar klacht over pesterijen;
 • wees op het gebrek aan reactie van de bedrijfsleiding, die niet had aangetoond dat zij passende maatregelen had genomen om het gedrag van de leidinggevende te doen stoppen;
 • veroordeelt de werkgever tot de betaling van een schadevergoeding die overeenkomt met 6 maanden brutoloon aan mevrouw D. en een symbolische euro aan het IGVM.

Bron: Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM)

C. 12-10-2022: lancering platform voor binnenluchtkwaliteit

Iedereen heeft nood aan gezonde binnenlucht, in het bijzonder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals bijvoorbeeld ouderen, baby’s, mensen met bepaalde aandoeningen aan de luchtwegen, …

Slechte binnenlucht heeft een negatieve impact op het welzijn, de concentratie en de productiviteit. Volgens de Hoge Gezondheidsraad zou 3 % van de overlijdens in Europa toe te schrijven zijn aan de gevolgen van slechte binnenlucht.

Met de verbetering van de luchtkwaliteit wordt niet louter beoogd COVID-19 te bestrijden, maar ook andere via de lucht doorgegeven aandoeningen zoals griepvirussen, tuberculosebacteriën en verkoudheidsvirussen.

Op 12 oktober werd een platform voor binnenluchtkwaliteit gelanceerd met als bedoeling via dit platform alle belanghebbenden die bij de kwestie nauw betrokken zijn, zijnde wetenschappers en mensen op het terrein die rechtstreeks betrokken zijn bij de verbetering van de luchtkwaliteit in gesloten, publiek toegankelijke ruimten, bijeen te brengen voor overleg.

Dit platform vormt één van de pijlers van de toekomstige wetgeving over binnenluchtkwaliteit.

Dat platform moet advies kunnen geven aan de beleidsmakers, de bestaande kennis kunnen verruimen en werken aan bewustmaking.

Er zullen verschillende werkgroepen worden opgericht, die zich zullen bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, communicatie en bewustmaking, samenwerking met bedrijfssectoren en economische actoren, en samenwerking tussen bevoegde overheden. Deze groepen zullen operationeel worden zodra de wet in werking treedt en zullen worden gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid.

Bronnen:

D. Aanpassing teststrategie coronavirus vanaf maandag 17 oktober 2022

Vanaf maandag 17 oktober 2022 wordt de teststrategie voor het coronavirus gewijzigd.

Een PCR-test of RAT-test wordt vanaf maandag niet langer systematisch aanbevolen voor iedereen die symptomen vertoont. Ook een positieve zelftest moet niet meer bevestigd worden met een PCR-test.

Wanneer men symptomen vertoont, blijft een zelftest wel aangeraden, gecombineerd met algemene maatregelen zoals bijvoorbeeld het dragen van een mondmasker, het behouden van anderhalve meter afstand, …

In volgende gevallen blijft het voorschrijven van een test aanbevolen:

 • o.b.v. een klinische beoordeling;
 • voor gezondheidswerkers die symptomen vertonen;
 • voor een persoon met symptomen die een nauw contact is van een ernstig immuungecompromitteerde persoon (bv. een familiecontact).

Wie symptomen heeft en zich toch wil laten testen, kan op basis van bepaalde criteria via de zelfevaluatietool toegang krijgen tot een RAT-test.

Met uitzondering van de eenmalige screening van nieuwe bewoners in residentiële collectiviteiten, blijven de andere indicaties voor het testen behouden.

Bron: Sciensano

E. Herinnering: Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk

Jaarlijks wordt in week 43 de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk gehouden.

Dit jaar loopt deze week van 24 tot 28 oktober.

Zie nieuwsoverzicht week 37.

Bronnen:

 • EU-OSHA
 • BeSWIC
nieuwsoverzicht 10 - 14 oktober (wk 41)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.