nieuwsoverzicht 30 mei - 3 juni (wk 22)

 04/06/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Gevolgen van “long covid” op werknemers en werkplekken / Strijd tegen burn-outs / Brandgedrag elektrische draden, leidingen en kabels / Genderinclusief taalgebruik / Beperking van lood in munitie

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. discussienota EU-OSHA over de gevolgen van “long covid” op werknemers en werkplekken

De EU-OSHA publiceerde een discussienota (in het Engels) over de gevolgen van long covid op werknemers en werkplekken.

Daarin wordt COVID-19 omschreven als een nieuwe ziekte die schade kan aanrichten aan elk orgaan in het menselijk lichaam.

Er is sprake van “long covid” wanneer de symptomen ten gevolge van het oplopen van COVID-19 (= post-COVID-19), zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, kortademigheid, hartkloppingen, slaapstoornissen, concentratieproblemen, geheugenproblemen, maagklachten, verlies van reuk en smaak, enz. langer dan drie maanden aanhouden.

Uit onderzoek blijkt dat voor meer dan 10 % van de mensen die met het coronavirus werden besmet, de symptomen langer dan 5 weken duren. Ten gevolge hiervan lukt het sommigen onder hen ook niet om terug te keren naar het werk. Studies in het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Frankrijk wezen zelfs uit dat in de betrokken landen respectievelijk 13,7 % op 20 000 gevallen, meer dan 33 % op 243 618 gevallen en ongeveer de helft op 478 gevallen langer dan respectievelijk 3 maanden, 6 maanden en 4 maanden last hadden van post-COVID-symptomen waarbij bij hen dus sprake is van long covid.

De arbeidsongeschiktheid duurt in de meeste gevallen minder dan 2 jaar maar wanneer bepaalde organen door littekenvorming grote schade hebben opgelopen, kan deze schade blijvende zijn (denk bv. aan longschade).

Toch is een rechtstreeks verband tussen blijvende schade en COVID-19 niet altijd aantoonbaar. Zeker in de gevallen waarbij secundaire infecties zijn opgetreden na ernstige symptomen.

Wanneer een werknemer na langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het oplopen van het coronavirus toch terug aan het werk gaat, is het belangrijk dat de werkgever een aantal principes in acht neemt:

 • gefaseerde terugkeer naar het werk (progressieve tewerkstelling)
 • aanpassing van de taken en werkzaamheden na een arbeidsgeneeskundig onderzoek
 • regelmatig onderzoek door de bedrijfsarts
 • opvolging van de betrokkene door de hiërarchische lijn

Als hulpmiddel hiervoor publiceerde EU-OSHA twee gidsen op haar website (een gids voor managers (in het Engels) en een gids voor werknemers (in het Engels)). Elke werkgever moet zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid inzake blootstelling van de werknemers aan biologische agentia, het belang van een goede risicoanalyse en de juiste beheersingsmaatregelen. Bovendien zou elke werkgever tevens over een aangepast ziekteverzuimbeleid moeten beschikken. Ook is er behoefte aan een systeem van alomvattende zorg, inschakeling van arbeidsartsen en meer onderzoek. Op die manier kan er naar gestreefd worden toekomstige epidemieën te voorkomen en de schadelijke gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken, geheel volgens de preventiehiërarchie.

Bronnen:

 • EU-OSHA
 • Beswic

B. Parlementaire vraag over de strijd tegen burn-outs

In de plenumvergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 25 mei jl. stelde Nahima Lanjri (volksvertegenwoordiger CD&V) een vraag aan minister van Economie en Werk over de maatregelen die de minister wenst te nemen in het kader van bijstand aan werkgever en werknemers in de strijd tegen burn-outs.

Het is duidelijk dat de nadruk dient gelegd te worden op preventie.

Voor CD&V betekent dit:

 • een te hoge werkdruk tijdig detecteren
 • opleiden van leidinggevenden zodat ze mensen positief kunnen coachen
 • goede begrenzing werk-privé

De minister wil uitvoerig inzetten op preventie via diverse kanalen:

 • de arbeidsdeal
  • verplichting voor ondernemingen om de modaliteiten van het recht op deconnectie vast te leggen via het sociaal overleg
  • verplichting voor ondernemingen om opleidingen aan werknemers aan te bieden
 • re-integratietrajecten
 • het federaal plan inzake het mentaal welzijn op het werk
  • via de federale campagne ikvoelmegoedophetwerk.be
  • via sectorale projecten vanaf september 2022
  • via een structureel strategisch actieplan m.b.t. preventie voor het mentaal welzijn op het werk (meer details hierover volgen in de komende maanden)

Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Integraal verslag plenumvergadering woensdag 25-5-2022 (namiddag)

C. Brandgedrag elektrische draden, leidingen en kabels

Er verscheen een nieuwe versie van de norm NBN C 30-004:2022 op de website van het NBN. Deze norm betreft:

 • de classificatie van leidingen en elektrische kabels voor wat betreft hun gedrag bij brand ten einde oordeelkundige keuzes toe te laten betreffende de eisen op het gebied van beveiliging tegen brand en de installatievoorschriften
 • het classificeren van de niet-metalen componenten van deze leidingen en elektrische kabels.

Deze norm is geldig vanaf 15 april 2022.

Hij vervangt de norm NBN C 30 004:2004. In de nieuwe editie werd rekening gehouden met de bouwproductenverordening (Verordening (EU) nr. 305/2011) en de geldende Europese normen, waarbij tevens rekening gehouden werd met de nationale specificaties.

Wat betreft hun brandgedrag vallen ook elektrische kabels bedoeld voor vaste installatie in bouwwerken onder de bouwproductenverordening (CPR). Deze kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende (brand)klassen.

Gedurende een periode van een jaar zullen beide normen nog naast elkaar bestaan.

Meer info vind je terug op de website van het NBN en de website brandveilig.com

Bronnen:

 • NBN
 • brandveilig.com

D. Genderinclusief taalgebruik in overheidscommunicatie

In navolging van de sinds 2008 bestaande en tevens herwerkte richtlijnen inzake genderneutraal taalgebruik in het Europees Parlement, werd op voorstel van Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Petra De Sutter een brochure opgesteld met tips voor genderinclusief schrijven. Deze tips vormen een aanbeveling over de manier van communiceren bij de federale overheid.

Hiermee wil de minister mannen en vrouwen gendergelijk behandelen en op die manier proberen te discriminatie tussen beide geslachten helpen weg te werken. Dit komt ook tegemoet aan de maatschappelijke evolutie (LGBTQI+).

Iedereen moet zich in het geschrift aangesproken voelen, ongeacht het gender. Daartoe wordt het gebruik van de woorden hij/zij/zijn/haar afgeraden.

Enkele voorbeelden van genderneutrale termen:

 • “directie” in plaats van “directeurs”
 • “werkkracht” in plaats van “werknemer”/”werkneemster”
 • “partner” in plaats van “man”/”vrouw”/”echtgenoot”/”echtgenote”
 • “houd moed” in plaats van “verman je”

Indien dit niet mogelijk is, kunnen beide vormen vermeld worden:

 • raadsman/raadsvrouw
 • brandweerman/brandweervrouw

Meer tips en voorbeelden vind je terug in de brochure.

Bronnen:

 • vrt
 • FOD BOSA
 • Europees Parlement

E. Beperking van lood in munitie voor jacht, visvangst en schietsport buitenshuis

Begin 2021 deed ECHA (European Chemicals Agency) een voorstel om grote beperkingen in te voeren op het gebruik van lood in munitie voor jacht, visserij en schietsport buitenshuis:

 • Heel veel vogels sterven doordat zij met lood bewerkte kogels inslikken of dieren eten die neergeschoten werden met loden kogels.
 • Ook is het sterftecijfer van vissen die loden visgerei opeten hoog.
 • Loden munitie die gebruikt wordt in de schietsport buitenshuis kan in de bodem en het water terechtkomen en op die manier bijdragen tot vervuiling van het milieu.
 • Ook mensen kunnen aan lood worden blootgesteld door het eten van vlees van dieren waarop gejaagd werd met loodhoudende munitie. Vooral voor kinderen en zwangere vrouwen is dit gevaarlijk.

In haar advies steunt het Committee for Risk Assessment (RAC) van ECHA dit voorstel. Er werd rekening gehouden met de beschikbare wetenschappelijke studies over dit onderwerp. Tevens werden de risico’s voor de gezondheid door het eten van vlees van wild waarop met loodhoudende munitie werd gejaagd, in beschouwing genomen. Hierbij was het duidelijk dat zelfs een kleine hoeveelheid lood schadelijk is voor de neurologische ontwikkeling van kinderen.

Het Committee for Socio-Economic Analysis (SEAC) dient dit advies goed te keuren en zelf ook haar advies te verstrekken.

Vermoedelijk zullen beide adviezen klaar zijn eind 2022. Vervolgens worden zij naar de Europese Commissie gestuurd. De uiteindelijke beslissingen over de REACH-restricties worden in de Europese Commissie genomen door de landen die behoren tot de Europese Unie en worden vervolgens getoetst door de Raad en het Europees Parlement.

Bron: ECHA

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze rubriek doet aankondiging van nieuwe aanwinsten. U kan dit steeds eigenhandig raadplegen:

nieuwsoverzicht 30 mei - 3 juni (wk 22)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.