nieuwsoverzicht 9 - 13 mei (wk 19)

 15/05/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Responsabilisering WN en WG Terug Naar Werk-trajecten / Betere gezondheid bij extreem stille luchtventilatie / Rol WG bij voorkomen lage rugpijn / Zaak Jan Fabre en inbreuken op de Welzijnswet / Nieuwe verordening machineproducten

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Responsabilisering werknemers en werkgevers inzake de Terug Naar Werk-trajecten

Op de ministerraad van 13 mei 2022 werd het voorontwerp van wet betreffende responsabilisering van de werknemers en werkgevers in kader van arbeidsongeschiktheid (“Terug Naar Werk”) in tweede lezing goedgekeurd, na in eerste lezing te zijn goedgekeurd door de Ministerraad van 26 november 2021 en daarna aangepast aan het advies van de Raad van State en het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers.

De ministerraad nam tevens kennis van twee ontwerpKB’s met betrekking tot de “Terug Naar Werk-trajecten”.

Een "Terug Naar Werk-traject" betreft elk traject dat tot doel heeft om de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde na een doorverwijzing door de adviserend arts op basis van een inschatting van de restcapaciteiten of na een vraag van deze gerechtigde zelf onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" zo snel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van de gepaste begeleiding met het oog op de uitoefening van een tewerkstelling die past bij zijn mogelijkheden en noden.

De wet van 12 december 2021 tot invoering van het “Terug Naar Werk-traject” onder de coördinatie van de “Terug Naar Werk-coördinator” in de uitkeringsverzekering voor werknemers, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2021 en is in werking getreden op 1 januari 2022.

Er werd besloten tot responsabilisering van alle bij het re-integratieproces betrokken partijen tijdens het begrotingsconclaaf in het najaar van 2021.

Om de beslissing te kunnen nemen tot opstart van een “Terug Naar Werk-traject”, is samenwerking tussen de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde, de adviserend arts en de “Terug Naar Werk-coördinator” noodzakelijk. Om dit te kunnen doorvoeren werd het wetsontwerp opgesteld.

Met het oog op de vervolmaking van de responsabilisering van de werknemers en de werkgevers, werden 2 ontwerpKB’s opgesteld. Ook zullen criteria vastgelegd worden van de bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening voorgelegd aan de koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De ontwerpKB’s zijn nog onderworpen aan diverse adviezen om daarna voor te leggen aan een interkabinettenwerkgroep, en vervolgens aan de ministerraad.

Bron: news.belgium.be

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Betere fysieke en mentale gezondheid bij extreem stille luchtventilatie

Het geluid dat geproduceerd wordt door een ventilator, bestaat uit breedband en tonaal geluid.

Tonaal geluid wordt in de Vlarem-wetgeving gedefinieerd als:

“ geluid waarvan het tonale karakter in het frequentiegebied van 50 Hz tot 10.000 Hz wordt aangetoond door:

 • ofwel een lineaire tertsbandanalyse (waarde van minstens één tertsband ten minste 5 dB hoger dan waarde van beide aanliggende tertsbanden);
 • ofwel hoorbaarheid en een smalbandanalyse in 1/24-octaafbanden”.

Eenvoudig uitgelegd is dit geluid van ongeveer dezelfde toonhoogte en is consistent, wat door het merendeel van de bevolking als zeer hinderlijk en irritant ervaren wordt. Bij ventilatoren ontstaat dit geluid door het draaien van de ventilatorbladen.

Langdurige blootstelling aan tonaal geluid zou de menselijke gezondheid op een negatieve manier beïnvloeden door onder meer verhoging van de bloeddruk, vergroten van de kans op slaapproblemen, hartstilstand, gehoorbeschadiging en oorsuizen.

Onderzoekers van de Chalmers University of Technology te Zweden hebben de bron van het tonaal geluid ontdekt en slaagden er op die manier in om dit schadelijke geluid van ventilatoren van ventilatiesystemen in heel sterke mate te verminderen. Dit zorgde meteen voor een veel stillere ventilator die tevens efficiënter bleek.

Indien dergelijke ventilatoren op de markt zullen komen, zullen zij kunnen zorgen voor een gezonder binnenklimaat, een positieve invloed op de menselijke gezondheid en een vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot.

Bron: facto.nl

B. Kunnen werkgevers een rol spelen in het voorkomen van lage rugpijn?

Doctoraatsstudente Lisa Bernaers van de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg en Vakgroep Revalidatiewetenschappen (UGent) bevestigt dat samenwerking tussen gezondheidszorg en werkgever essentieel in het voorkomen van chronische lage rugpijn.

Gezien lage rugpijn algemeen aanzien wordt als de voornaamste oorzaak van invaliditeit en dus mede aan de voet ligt van de hoge arbeidsongeschiktheidscijfers, is het belangrijk voor werkgevers om in te zetten op:

 • preventie van chronische lage rugpijn (d.i. wanneer die langer dan 3 maanden duurt);
 • het aan het werk houden van werknemers met rugklachten.

Het handhaven van lage rugpijn gebeurt onder invloed van verschillende factoren:

 • de algemene fysieke conditie;
 • ergonomisch belastende taken;
 • psychosociale factoren bv. stress;
 • persoonlijke factoren bv. pijngrens.

In het kader van een goed werkend preventiebeleid is het van belang om elk van deze factoren tijdig aan te pakken.

Hierbij worden ook best verschillende partijen betrokken bv. de huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog maar ook de arbeidsarts, preventieadviseur ergonomie en werkgever.

Uit literatuurstudies blijkt dat deze geïntegreerde resulteert in meer verbetering met betrekking tot pijn en functionaliteit in vergelijking met de gebruikelijke zorg, vooral wanneer ook een beroep gedaan wordt op cognitieve gedragstherapie. Op het vlak van werkgerelateerde aspecten en wat betreft ziekteverzuim en werkhervatting zouden iets minder voordelen ondervonden worden, tenzij men ook effectief de werkplek gaat aanpassen na ergonomische evaluatie. Deze positieve invloeden van een multidisciplinaire aanpak met focus op werkgerelateerde aspecten zijn vooral te merken bij werknemers met een lage jobtevredenheid, die geen invloed hebben op de werkplanning en een hogere risico lopen om hun job kwijt te geraken. Bij werknemers bij wie dit niet het geval is, is een algemeen en korter programma gunstiger.

Bron: UGent@Work

C. Zaak Jan Fabre en inbreuken op de Welzijnswet

Na onderzoek op eigen initiatief door het Arbeidsauditoraat van Antwerpen over zijn gedrag op de werkvloer, werd hij gedagvaard wegens:

 • inbreuken op de Welzijnswet nl. geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk;
 • aanranding van de eerbaarheid.

Enkele relevante factoren in het bepalen van de strafmaat (tot 18 maanden gevangenisstraf met uitstel en 5 jaar ontzetting uit de burgerrechten) waren:

 • de dader wijzen op de ernst van de handelingen;
 • recidive voorkomen;
 • het herhalend karakter;
 • de impact van het gedrag op de slachtoffers;
 • het blanco strafblad.

De burgerlijke partijen hopen dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag niet langer zwijgen. Deze veroordeling wijst op het feit dat grensoverschrijdend gedrag absoluut onaanvaardbaar is. Het is dan ook belangrijk in te zetten op preventie van dergelijk gedrag, zowel op de werkvloer als elders.

Meer over ongewenst gedrag op de werkvloer, vind je terug in onze databank.

Bron: news.belgium.be

D. Nieuwe verordening machineproducten in Europees Parlement

Op de website van het Europees Parlement verscheen het standpunt van de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende machineproducten zoals goedgekeurd in eerste lezing.

Stephan Belaen, Expert Technical Regulations at Agoria, somde een aantal van de amendementen op.

Het volledige rapport (in het Engels) kan hier bekeken worden.

Het Europees Parlement verzoekt de Commissie de zaak opnieuw aan het Parlement voor te leggen indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen. Het verzoekt zijn Voorzitter tevens het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

Bronnen:

 • Doro Industrial Safety
 • Europees Parlement
 • LinkedIn - Bijdrage Stephan Belaen (Expert Technical Regulations at Agoria): “Revision of the Machinery Directive in het European Parliament”

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:


IV. EVENEMENTEN

Op donderdag 2 juni 2022 neemt INNI GROUP deel aan “See-days”, dé contactdag voor veiligheid, milieu en ergonomie.

Het programma voor deze 17de editie:

1. sessie 1: van 13u30 tot 14u20

 • ergonomie: ergonomie beeldschermwerk (Steven Lutin, Senior consultant, namens Amelior)
 • milieu: de uitdagingen van VLAREMA 8 en oplossingen voor uw bedrijf (Daneel Geysen, Veiligheidsadviseur, RENEWI)
 • veiligheid: ISO20560 : een nieuwe internationale norm voor leidingmarkering (Jaak De Decker, Sales Manager, GOOSSAERT - LABEL SIGN SAFETY)

2. sessie 2: van 14u50 tot 15u40

 • milieu en veiligheid: wetgeving rond opvang bluswater en de praktische oplossingen (Jan Bonnier, Fire Safety Engineer / project engineer FSG en Geert Denutte, Marketing & Strategy CGK GROUP BV)
 • welzijn: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de preventieadviseur (Sarah Torrekens, advocaat-vennoot John-John Law, namens INNI PUBLISHERS)
 • milieu: zit er nu overal PFAS in de bodem? (Hilde Decuyper, bestuurder A+E Consult)

3. sessie 3: van 16u10 tot 17u00

 • milieu: upgraden van bestaande waterzuiveringen in kader van duurzaam waterbeheer (Glenn Heernaert, Zaakvoerder TerraCorrect en Marleen Vande Woestyne, Senior expert milieu / Erkend MER-deskundige water BIO ARMOR)
 • veiligheid: hoe train en onboard je vandaag medewerkers kwalitatief, digitaal en transmediaal met game (Mike Ptacek, Co-Founder & CCO @ PLAY-IT-SAFE)
 • milieu en veiligheid: asbestinventaris, Asbestattest en sloopopvolgingsplan in Vlaanderen (Johan Duyck JOHAN DUYCK MILIEUADVIES i.s.m. NORMEC-SERVACO)

Meer details en registratie kan via de website.

nieuwsoverzicht 9 - 13 mei (wk 19)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.