nieuwsoverzicht 27 juni - 1 juli (wk 26)

 03/07/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

'Terug Naar Werk-traject' voor zelfstandigen / Structureel presenteïsme / UV-straling in de bouwsector / Vapen vs. roken / Eerste studie arbeidsongevallen bij ambtenaren

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Invoering 'Terug Naar Werk-traject' voor zelfstandigen

In uitvoering van de passage in het regeerakkoord over de integratie van langdurig zieken en in het kader van het 'Terug Naar Werk-traject' voor zelfstandigen keurde de ministerraad van 24 juni jl. op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen, een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed:

 • voorontwerp van wet tot invoering van het “Terug Naar Werk-traject” onder de coördinatie van de “Terug Naar Werk-coördinator” in de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten;
 • ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten wat de invoering van de “Terug Naar Werk-trajecten” onder de coördinatie van een “Terug Naar Werk-coördinator” betreft;
 • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de “Terug Naar Werk-trajecten” in de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten betreft.

De concepten van 'Terug Naar Werk-traject', 'Terug Naar Werk-coördinator', 'Terug Naar Werk-dossier' en de responsabilisering van de zelfstandigen worden ingevoerd in de uitkeringsverzekering van zelfstandigen, naar analogie van de toevoeging van deze concepten in de uitkeringsverzekering voor werknemers.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: news.belgium.be

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Structureel presenteïsme stijgt

Presenteïsme kan worden gedefinieerd als het doorwerken bij ziekte, in de onderneming of via telewerk. Presenteïsme heeft geen negatieve invloed op de gezondheid van werknemers.

Uit studies van Securex, uitgevoerd via online enquêtes van 2014 tot 2021, blijkt dat sinds de coronacrisis het presenteïsme in sterke mate toegenomen is.

Structureel presenteïsme kan worden gedefinieerd als het systematisch doorwerken bij ziekte, in de onderneming of via telewerk. Dit zorgt ervoor dat men onvoldoende kan herstellen en lijdt tot meer psychologische klachten (vb. depressie en stress), burn-outs en motorische klachten zoals spier-, gewrichts- en botproblemen of een combinatie van minstens twee psychische, motorische of gastro-intestinale klachten, aandoeningen van de luchtwegen en/of andere.

Het structureel presenteïsme kende een daling tussen 2014 en 2019 om nog sterker te stijgen dan het reguliere presenteïsme sinds de coronacrisis: 1 op 7 werknemers werkt sindsdien door bij ziekte. Het gaat hierbij over hoger opgeleiden, bedienden in de private sector en in kleine ondernemingen tot 5 werknemers.

De werkgever zou een kader kunnen scheppen waarin de werknemer zelf kan beslissen of hij bij ziekte al dan niet zal doorwerken. De efficiënte van het werk is immers een stuk lager in geval van ziekte.

Meer info over het onderzoek is terug te vinden op de website van Securex.

Bronnen:

 • Securex
 • HLN

B. UV-straling in de bouwsector

Constructiv, de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, wil de aandacht vestigen op de risico’s die verbonden zijn aan UV-stralen, gezien bouwvakkers vrij regelmatig buiten moeten werken. Dit doet zij onder het motto “Hou het UVeilig!”.

Er werd een website gelanceerd waarop heel wat nuttige informatie over dit onderwerp teruggevonden kan worden.

Het belang van het nemen van preventieve maatregelen wordt benadrukt om zodoende de nadelige gevolgen van blootstelling aan UV (vb. huidkanker) zoveel mogelijk te voorkomen. Deze gevolgen uiten zich immers vaak slechts jaren na blootstelling. (Voor preventieve maatregelen: zie ook de bijdrage van dokter Wim Van Hooste over werken in de warmte op INNIwise).

Tijdens bezoeken aan de bouwwerven, zal dit onderwerp ook aangekaart worden door de adviseurs welzijn van Constructiv.

Tevens worden de reeds beschikbare publicaties op de website over dit onderwerp aangepast en worden affiches en folders ontwikkeld rond het thema “Hou het UVeilig!”

Beswic geeft op haar beurt op haar website meer info over de webpagina van Constructiv, de campagne “Hou het UVeilig” van Constructiv, andere campagnes rond hitte en warmte, informatie over de bepalingen in de codex met betrekking tot hitte, straling en beschermingsmaatregelen, verwijzingen naar buitenlandse websites en informatie over zonnecentra.

Bronnen:

 • Beswic
 • Constructiv

C. Is vapen beter dan roken?

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een update over de elektronische sigaret (e-sigaret).

De elektronische sigaret is niet zonder risico maar is minder schadelijk dan de gewone sigaret, waarvan bewezen is dat zij hartziekten, longziekten en verschillende kankers kan veroorzaken.

Daarom kan de e-sigaret een hulpmiddel zijn bij het stoppen met roken om te helpen weerstaan aan de nicotineverslaving van gewone sigaretten op voorwaarde dat men de gewone sigaret volledig links laat liggen.

Helemaal zonder risico is de e-sigaret echter niet:

 • het effect van de smaakstoffen en aroma’s bij inhalatie is onvoldoende gekend
 • er zijn nog steeds onvoldoende langetermijngegevens over het gebruik van e-sigaretten
 • producenten kunnen e-vloeistoffen op de markt brengen met daarin ingrediënten die niet getest zijn voor de manier waarop ze gebruikt worden
 • ze bevat vaak (maar niet altijd) nicotine, die negatieve eigenschappen heeft en een verslavend effect

Gezien het risico dat niettemin toch verbonden blijkt aan het vapen, wordt het afgeraden voor niet-rokers, jongeren en zwangere vrouwen.

De Hoge Gezondheidsraad adviseert verder om geen nieuwe ingrediënten meer toe te laten in e-vloeistoffen en de effecten van diegene die al op de markt zijn snel te onderzoeken om deze van de markt te kunnen halen bij schadelijke effecten. Ze pleit er tevens voor om van de beperking van roken, vapen en ander nicotinegebruik een essentieel beleidsonderwerp te maken en formuleert bijzondere aanbevelingen ten behoeve van politici, volksgezondheidsoverheden, zorgverleners, leerkrachten, jongeren, rokers en vapers over de toxiciteit en veiligheid van elektronische sigaretten (in vergelijking met klassieke tabakssigaretten).

Bronnen:

D. Eerste studie arbeidsongevallen bij ambtenaren

Medex (Het Bestuur Medische Expertise, een federale instelling die valt onder de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met als opdracht het uitvoeren van medische expertises voor overheidspersoneel) publiceerde een eerste studie over arbeidsongevallen bij ambtenaren tewerkgesteld in de publieke sector die zich voordeden in de periode 2016-2020.

In deze studie krijgt men:

 • een overzicht van de evolutie van de arbeidsongevallen in de periode 2016-2020
 • een overzicht van de kenmerken van de slachtoffers van deze ongevallen
 • de te volgenden procedure in geval van arbeidsongeval
 • de rol van Medex hierbij
 • een overzicht van de medische kosten die gepaard gaan met een arbeidsongeval
 • aanbevelingen voor werkgevers ter voorkoming van arbeidsongevallen
 • aanbevelingen voor werkgevers om de opvolging van een arbeidsongeval vlotter en kwalitatiever te laten verlopen

Enkele bevindingen:

 • aard en evolutie:
  • stijging aantal arbeidsongevallen in 2019 maar daling in 2020 o.w.v. de coronapandemie
  • het aantal aangiften van arbeidsongevallen neemt vooral in het Nederlandstalig onderwijs toe
  • jaarlijks gemiddelde van 41 000 aangiften
  • aantal beïnvloed door seizoen (weersomstandigheden, schoolvakanties, uitzonderlijke gebeurtenissen bv. terroristische aanslagen)
  • 92,5 % van de aangegeven AO ook effectief als AO erkend door de werkgever
  • verhouding ongevallen op het werk/arbeidswegongevallen: 75/25
  • stijging arbeidswegongevallen in aantal en proportie
 • kenmerken slachtoffers
  • vrouwen meer slachtoffer van arbeidswegongevallen
  • mannen meer slachtoffer van ongevallen op het werk
  • stabiele verdeling volgens leeftijd in de loop der jaren
 • aard letsels
  • oppervlakkige wonden en ontwrichtingen meest voorkomend
 • arbeidsongeschiktheid
  • 80 % tijdelijke arbeidsongeschiktheid < 30 dagen met consolidatie via attest van genezing ingevuld door de arts van het slachtoffer (geen medisch onderzoek door Medex)
  • 7 % gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid => 93 % zonder economische repercussie
 • rol Medex en kosten
  • iets meer dan 20 % van de medische onderzoeken zijn onderzoeken ten gevolge van een arbeidsongeval
  • toename van het aantal terugbetaalbare arbeidsongevallen tussen 2016 en 2019 met 7,8 %
  • 3/4 van de arbeidsongevallen die terugbetaald worden kosten minder dan 500 euro
  • 60 % van het totale budget wordt gebruikt om de duurste 10 % van de facturen te vergoeden

Infographics kunnen bekeken worden op de website van de FOD volksgezondheid

Bronnen:

 • News.belgium.be
 • FOD Volksgezondheid

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 27 juni - 1 juli (wk 26)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.