nieuwsoverzicht 3 - 7 oktober (wk 40)

 09/10/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

Asbest / Vaccinatieverlof / Rapport Belgische arbeidsrecht / Herziening REACH

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Wetgevingsvoorstel ter bescherming van werknemers tegen blootstelling aan asbest op het werk

Hoewel het sinds 1998 verboden is om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken, is asbest nog steeds aanwezig in heel wat oude gebouwen en verantwoordelijk voor veel vermijdbare sterfgevallen in de EU.

Asbest is een kankerverwekkende en dus heel gevaarlijke stof voor de gezondheid, in het bijzonder wanneer asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden.

Vooral op de werkvloer worden werknemers vaak blootgesteld aan asbest. Dit is voornamelijk het geval in de bouwsector (bv. bij renovaties), de onderhoudssector en de afvalverwerking. Maar liefst 78 % van de beroepskankers die in de lidstaten worden erkend, is gelinkt aan asbest.

Mens en milieu moeten beter tegen asbest beschermd worden om gezonde leef- en werkomstandigheden te waarborgen en een asbestvrije toekomst te kunnen garanderen.

De Europese Commissie heeft, met betrekking tot de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk, op 28 september:

  • een mededeling goedgekeurd inzake het werken aan een asbestvrije toekomst waarbij wordt opgeroepen tot een universele aanpak van de asbestproblematiek, van verbetering van de diagnose en behandeling van door asbest veroorzaakte ziekten tot identificatie en veilige verwijdering en afvalverwerking van asbest
  • een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Richtlijn 2009/148/EG betreffende asbest op het werk met het oog op de actualisatie van de huidige bindende grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan asbest. Het gaat om een verlaging van de blootstellingsgrens van asbest op het werk tot 10 keer lager dan de huidige waarde (van 0,1 vezels per kubieke centimeter (f/cm³) naar 0,01 f/cm³), rekening houdend met de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Het wetsvoorstel zal worden besproken door het Europees Parlement en de lidstaten, waarbij de Commissie om snelle goedkeuring vraagt. Na goedkeuring hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

De Commissie en EU-OSHA roepen hiermee op om mee te werken aan initiatieven voor een asbestvrije toekomst en de bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk van werknemers die mogelijk aan asbest worden blootgesteld.

Bronnen:

  • EU-OSHA
  • Europese Commissie

B. Herinvoering recht op vaccinatieverlof vanaf 1 oktober 2022

Vanaf 1 oktober 2022 tot 31 december 2022 hebben werknemers terug recht op klein verlet met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus.

Dit recht werd eerder ingevoerd bij wet van 28 maart 2021 (B.S. 9 april 2022) en verlengd tot 30 juni 2022 bij wet van 23 december 2021 (B.S. 12 januari 2022).

Ook nu werd de mogelijkheid tot verlenging bij koninklijk besluit tot 31 maart 2023 voorzien.

Zie ook:

Bron: news.belgium.be

C. Rapport over het Belgische arbeidsrecht

Op de website van het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) werd een nieuw rapport over het Belgische arbeidsrecht gepubliceerd. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen voor een betere sociale bescherming aangezien bepaalde categorieën van werknemers, zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten, flexijobs, werknemers in de sociale economie, migranten, ... niet altijd even goed beschermd zijn.

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (Myria) en de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) schetsen in dit rapport een beeld van de bescherming van de werknemers in het Belgische arbeidsrecht.

Dit doen zij voor het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR), dat waakt over de naleving van het Europees Sociaal Handvest, dat onder andere het recht op werk, huisvesting en gezondheid verzekert. Dit rapport maakt deel uit een van een rapportageproces over het arbeidsrecht.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten zal de Belgische situatie verder onderzoeken en brengt in de lente aanbevelingen uit. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de evolutie sinds het bezorgen van het laatste rapport over arbeidsrechten aan het ECSR in 2014. Indien vastgesteld wordt dat in België onvoldoende bescherming wordt geboden voor bepaalde rechten, zal het FIRM opvolgen of ons land de nodige maatregelen neemt ter verbetering van de situatie.

Enkele voorbeelden van aanbevelingen:

1. “Over precaire arbeid - flexi-jobs: neem de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat standaardarbeid niet wordt vervangen door flexi-jobs in sectoren die gebruikmaken van het flexi-jobstelsel, bijv. door standaardarbeid aantrekkelijk genoeg te maken voor werkgevers in vergelijking met flexijobs;

2. Over billijke werkomstandigheden - on call- en wachtdienst: verduidelijk de vergoeding die verschuldigd is voor perioden die worden beschouwd als arbeidstijd, wanneer collectieve arbeidsovereenkomsten zwijgen over deze kwestie;

3. Over een billijke beloning - armoede onder werkenden: blijf strijden tegen schijnzelfstandigheid;

4. Over het recht op vrijheid van organisatie en op bescherming van werknemersvertegenwoordigers - het recht op vrijheid van organisatie: verzeker toegang tot de werkplaats voor vakbonden om aanwervingspraktijken uit te voeren;

5. Over collectieve onderhandeling, collectieve actie en rechten op informatie en raadpleging - het recht om deel te nemen in de bepaling en de verbetering van de werkomstandigheden: overweeg de codex over het welzijn op het werk te wijzigen om de algemene preventie- en gezondheidsmaatregelen beter te integreren met de uitzonderlijke gezondheidsmaatregelen;

6. Over de bescherming tegen intimidatie: zorg voor meer opleiding voor arbeidsinspecteurs, bedrijfsartsen en preventieadviseurs over de specificiteit van seksueel geweld dat wordt gepleegd tegen vrouwen met een handicap alsook over redelijke accommodaties;

7. Over de rol van de arbeidsinspectiediensten: pas de werkmethoden van de sociale-inspectiedienst en het arbeidsauditoraat aan, met het oog op de ontwikkeling van nieuwe, specifieke, werkmethoden, waaronder een proactievere aanpak inzake monitoring wat sectoren betreft met een groot aantal kwetsbare werknemers.”

Het volledige rapport kan online geraadpleegd worden.

Bronnen:

  • news.belgium.be
  • FIRM (Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens)

D. Herziening REACH

De REACH-Verordening wordt herzien in 2023. Dit heeft de Europese Commissie bekendgemaakt in het kader van de Green Deal en de Europese Strategie voor duurzame chemische stoffen.

Sinds REACH werd aangenomen in 2006 is er nog geen herziening geweest. De industrie maakt echter sindsdien gebruik van heel wat nieuwe chemische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid maar nog niet in REACH werden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde polymeren en hormoonverstoorders zoals PFAS. Het is belangrijk dat deze stoffen ook in de regelgeving worden opgenomen.

De vrees bestaat dat de herziening zal worden uitgesteld, gezien o.m. de oorlogstoestand in Rusland/Oekraïne en de hiermee gepaard gaande energiecrisis.

De Belgische ministers voor leefmilieu, evenals andere lidstaten, hebben de Europese Commissie verzocht niettemin over te gaan tot herziening van de verordening, “om ook inzake chemische producten de transitie naar een duurzame samenleving te garanderen”.

Bron: news.belgium.be


III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

Webinar: "Het beschermingsmiddel bij uitstek: de brandblusser" (Stefaan Onraedt)

nieuwsoverzicht 3 - 7 oktober (wk 40)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.