Klein verlet voor begeleiding minderjarig kind naar vaccinatieplaats

 12/01/22

Nieuws

 COVID-19

Vanaf vandaag, 12 januari 2022, heeft de werknemer recht op het zogenaamde “minderjarigenvaccinatieverlof”.

Dit betekent dat hij recht heeft op klein verlet om zijn minderjarig kind, dat met hem samenwoont, te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19, De wet die in dit recht voorziet, verscheen vandaag in het Belgisch Staatsblad.

Om de coronacrisis te overwinnen, is het nodig dat de bevolking zo breed mogelijk wordt gevaccineerd tegen COVID-19.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten inzake het virus maken duidelijk dat ook de vaccinatie van minderjarigen hiertoe noodzakelijk is.

Om de vaccinatie van minderjarigen te vergemakkelijken, wordt een recht op vergoede afwezigheid toegekend aan de werknemers die een minderjarig kind vergezellen naar een vaccinatieplaats, zowel voor de tijd die nodig is voor de eigenlijke vaccinatie, als (bijvoorbeeld) voor de tijd die de werknemer nodig heeft om met zijn minderjarig kind naar de vaccinatieplaats te gaan en terug te komen én voor elke vaccindosis. Dit ligt in lijn met het vaccinatieverlof voor werknemers.

Wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, mag het recht slechts door één van beiden uitgeoefend worden in dezelfde periode.

De maatregel is van toepassing op alle werknemers en werkgevers verbonden door een arbeidsovereenkomst, zowel in de privésector als in de openbare sector. Wat de statutaire ambtenaren betreft, kent een omzendbrief van de federale minister van Ambtenarenzaken hen een dienstvrijstelling toe om hun minderjarige kinderen naar de vaccinatieplaats te vergezellen. De minister moedigt de collega’s van de deelstaten aan om een gelijkaardige maatregel te nemen voor het personeel van de overheidsdiensten waarvoor zij bevoegd zijn.

Om zijn recht op loon te behouden, moet de werknemer op voorhand en zo snel mogelijk de werkgever verwittigen zodra hij zelf in kennis is gesteld van het uur waarop of het tijdvenster waarbinnen het minderjarige kind zal worden gevaccineerd. Op verzoek van de werkgever moet de werknemer het bewijs daarvan voorleggen. De voorlegging van de afspraakbevestiging volstaat, meer bepaald de vermelding van het tijdvenster en de plaats waar het vaccin zal worden toegediend, voor zover die plaats makkelijk toegankelijk is voor de werknemer. Om de fundamentele rechten en belangen van de betrokkenen te beschermen mag de werkgever de informatie die hij van de werknemer ontvangt alleen gebruiken voor de organisatie van de arbeid en het correcte beheer van de loonbetalingen en mag hij op geen enkele wijze een kopie nemen van de afspraakbevestiging, noch de erin vervatte informatie manueel overschrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak.

Dat houdt in dat het volstaat te noteren dat de werknemer afwezig is op grond van klein verlet, zonder de precieze reden of motivering te registreren.

Deze maatregel vervalt op 30 juni 2022 maar kan via KB verlengd worden tot uiterlijk 31 december 2022.

Bron: wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S. 12-1-2022, p. 1013)

Klein verlet voor begeleiding minderjarig kind naar vaccinatieplaats

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.