nieuwsoverzicht 22 - 26 mei '23 (wk 21)

 31/05/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Analyse van psychosociale risico’s op het werk / Ventilatieplan publiek toegankelijke ruimtes / Werken in warme temperaturen / Laadpaaletiquette / Betere combinatie werk-gezin voor vrouwen / Schadelijk uv-licht in schoonheidsinstituten

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Omzendbrief m.b.t. de analyse van psychosociale risico’s op het werk

Op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter heeft de ministerraad van 26 mei jl. een omzendbrief goedgekeurd die de toepassingsrichtlijnen vastlegt voor de analyse van de psychosociale risico’s op het werk zoals bedoeld in boek I, titel III van de codex over het welzijn op het werk.

Deze omzendbrief moet leiden tot een gelijkwaardig niveau van bescherming voor alle personeelsleden van het openbaar ambt.

De risicoanalyse heeft betrekking op de 5 A’s:

 1. arbeidsorganisatie
 2. arbeidsinhoud
 3. arbeidsvoorwaarden
 4. arbeidsomstandigheden
 5. arbeidsrelaties (interpersoonlijke relaties op het werk)

Zij betreft zowel stress, burn-out, conflicten, pesterijen, als ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk.

Zij moet op dezelfde manier minstens om de 5 jaar worden uitgevoerd.

De werkgever dient jaarlijks preventiemaatregelen te treffen én te evalueren.

Bron: news.belgium.be

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Ventilatieplan publiek toegankelijke ruimtes

In het Belgisch Staatsblad van 1 december 2022 verscheen de wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

Hiermee wordt een algemeen kader gecreëerd voor een betere binnenluchtkwaliteit in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimtes.

Naar aanleiding van deze publicatie heeft de FOD Volksgezondheid zijn FAQ over de binnenluchtkwaliteit geactualiseerd rekening houdende met de nieuwe ingevoerde maatregelen.

Volgens verscheidene nieuwsbronnen zou nu ook een ontwerpplan inzake ventilatie uitgewerkt zijn met concrete maatregelen. Deze zouden eerst van toepassing worden in de horeca en de sport- en cultuursector. Het gebruik van een CO2-meter, het opmaken van een risicoanalyse en actieplan en het aanplakken van een luchtkwaliteitslabel zouden deel uitmaken van deze maatregelen.

Het blijft echter uitkijken naar de definitieve uitvoeringsmaatregelen van de wet.

Zie ookBinnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

Bronnen:

 • Vrt nws
 • Het Nieuwsblad
 • De Standaard
 • Horeca Vlaanderen

B. Werken in warme temperaturen

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan overmatige warmte op het werk, moet de werkgever een aantal beschermende preventiemaatregelen nemen op basis van de risicoanalyse van de thermische omgevingsfactoren van technologische of klimatologische aard die aanwezig zijn op de arbeidsplaats, die hij verplicht is uit te voeren overeenkomstig artikel V.1-1 van de codex.

Dit kan gaan om het aanbieden van verfrissende dranken, aangepaste kledij (zonder de veiligheid in het gedrang te brengen), een aangepast uurrooster, het inlassen van meer rusttijden, job afwisseling, beperken duur en intensiteit blootstelling, aanpassing werkritme, het voorzien van luchtbevochtigers, ...

Indien een werknemer meent dat die beschermingsmaatregelen niet voorhanden zijn, kan hij zich richten tot het Comité voor preventie en bescherming op het werk of eventueel bij de arbeidsarts aankloppen.

Meer over de risicoanalyse en de workflow in een handig overzicht, zijn terug te vinden op INNIwise.

Ook een uitgebreide toelichting met basisinformatie over de effecten van warmte op de gezondheid en het werk, over de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die daarbij naar boven kunnen komen en met praktische tips om die risico’s te beperken, kunt u raadplegen op INNIwise. Deze bijdrage werd samengesteld door dokter Wim Van Hooste, preventieadviseur-arbeidsarts.

Er is tevens een nieuwe Napofilm “too hot to work” online ter beschikking die bedoeld is om werkenden bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering voor de werkomgeving.

Dat dit thema ook wereldwijd de nodige aandacht krijgt, bevestig de internationale conferentie die op 9 en 10 mei jl. door de Internationale Arbeidsorganisatie samen met de regering van Qatar werd georganiseerd onder regeringen, sociale partners, academici en mensen uit de praktijk uit de Arabische staten en de rest van de wereld om te discussiëren en expertise uit te wisselen over onderzoek naar hittestress en het ontwerpen van strategieën, beleid en wetgeving om de gevolgen ervan te beperken. Op deze conferentie werd bijzondere aandacht besteed aan de impact van hitte op de productiviteit van de werknemers en de gevolgen voor de economie. Alle info hierover is terug te vinden op de website van de ILO.

Zie ook nieuwsoverzicht week 20 en de nieuwe gids “Heat at work – guidance for workplaces” met praktische richtsnoeren voor het beheersen van de risico's van werken in hitte en informatie over wat moet worden gedaan als een werknemer aan een hittegerelateerde ziekte begint te lijden.

Bronnen:

 • ILO
 • Napo

C. Laadpaaletiquette

Door de sterke toename van het aandeel elektrische wagens in het verkeer zien we ook meer en meer laadpalen opduiken.

Ook op de bedrijfsparkings is dit een niet weg te denken fenomeen.

Het laden van een elektrische wagen kan wel even in beslag nemen. Om frustraties bij collega’s over de (on)beschikbaarheid van elektrische laadplaatsen te vermijden, stelde IDEWE een aantal hoffelijkheidsregels op voor hun parkeerplaatsen voor elektrische wagens.

Misschien nuttig om ook rekening mee te houden op de publieke laadplaatsen.

Bron: IDEWE

D. Betere combinatie werk-gezin voor vrouwen

In het kader van het begrotingsakkoord werd beslist om te snoeien in de uitgaven inzake tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Tal van organisaties waren tegen deze beslissing gekant aangezien het belangrijk is dat werknemers het privé- en beroepsleven gemakkelijk op elkaar kunnen afstemmen.

In een parlementaire vraag van 21 maart werd de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk bevraagd over de toekomstige maatregelen om de combinatie werk en privéleven beter leefbaar te houden.

Aldus de minister werden reeds tal van maatregelen genomen om de combinatie werk en privéleven beter leefbaar te maken, bijvoorbeeld:

 • verlenging van het bevallingsverlof
 • verlenging van het zorgverlof
 • omzetting van de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven
 • de mogelijkheid om een afwisselende werkweek aan te vragen
 • de invoering van het recht op deconnectie

Maar de minister wenst nog verder te gaan en concrete maatregelen bedenken om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te versterken aangezien het vaak vrouwen zijn die hun arbeidstijd verminderen in het belang van het gezin of de familie.

Daarom zal de volgende werkgelegenheidsconferentie gewijd zijn aan de verbetering van de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2022-2023 , 30 maart 2023, nr. 55/107 (Vr. nr. 1221 M. VINDEVOGHEL)

E. Schadelijk uv-licht in schoonheidsinstituten

Veelvuldig en langdurig gebruik van uv-nagellampen zou naar verluidt kankerverwekkend zijn.

Wie semipermanente nagellak laat aanbrengen, wordt regelmatig blootgesteld aan dit kankerverwekkend uv-licht.

Voor schoonheidsspecialisten ligt deze blootstellingsduur veel hoger.

In een parlementaire vraag van 21 maart jl. wordt gepolst naar de specifieke wettelijke maatregelen met betrekking tot het gebruik van uv-licht in schoonheidsinstituten, naar analogie van de wettelijke initiatieven rond blootstelling aan uv-licht in zonnebankcentra.

De vice-eersteminister en minister van Economie en Werk repliceert dat de werkgever op basis van de wetgeving inzake het welzijn van het werknemers verplicht is alle risico’s te analyseren waaraan werknemers tijdens de uitvoering van hun werk worden blootgesteld.

Als de uv-straling zich niet beperkt tot de gebruiker die zijn hand direct onder de lamp houdt, maar schoonheidsspecialisten ook worden blootgesteld bij het aanbrengen van permanente nagellak, en dit schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid, moet de werkgever passende preventieve maatregelen nemen om deze blootstelling te voorkomen of ten minste te beperken, bijvoorbeeld door goed afgedichte drogers te gebruiken die geen uv-straling uitzenden, of door de werknemer te vragen de ruimte te verlaten terwijl de lamp wordt gebruikt, enz.

Verder wordt verwezen naar de website van BeSWIC, die informatie geeft over welzijn op het werk in het algemeen en ook de overige risico’s waaraan de sector wordt blootgesteld zoals gevaarlijke stoffen, spier- en skeletaandoeningen, enz.

Specifieke informatie over de arbeidsomstandigheden in de schoonheidsverzorging kunnen ook teruggevonden worden op de blog.

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2022-2023 , 30 maart 2023, nr. 55/107 (Vr. nr. 1223 F. REUTER)

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 22 - 26 mei '23 (wk 21)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.