Wijziging productnormen voor duurzame productiemethodes

 05/06/23

Nieuws

Met ingang van 15 juni 2023 wordt de wet productnormen gewijzigd door de wet van 26 april 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2023.

Deze wet strekt tot formele tenuitvoerlegging van een aantal nieuwe Europese verordeningen en richtlijnen op de volgende vlakken:

 • bijwerking van de omschrijving van de begrippen “herbruikbare verpakking”, “nuttige toepassing”, “recyclage” en “verwijdering”, ingevolge Richtlijn (EU) 2018/852 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval;
 • vermelding van de volgende Europese verordeningen in de wet, om te kunnen toezien op de inachtneming ervan en het opleggen van sancties voor overtreding ervan:
  • Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG;
  • Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen;
  • Verordening (EU) 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008;
  • Verordening (EU) 2020/740 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009;
 • tenuitvoerlegging van de markttoezichtverordening (Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011): toevoeging van bepalingen inzake het bevoegdheidsgebied (want de markttoezichtautoriteit moet de vereiste bevoegdheden krijgen), wijziging of opheffing van de met de markttoezichtverordening strijdige bepalingen en toevoeging van sancties voor de economische operatoren die de markttoezichtverordening schenden;
 • creatie van een bijkomende wettelijke grond om de Koning te machtigen om na overleg in de Ministerraad toekomstige maatregelen te nemen waarmee de circulaire levenscyclus van producten zou worden bevorderd.

Zie ook nieuwsoverzicht week 32 2022, punt B

Bron: Wet 26-4-2023, B.S. 5-6-2023

Wijziging productnormen voor duurzame productiemethodes

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.