HOEZO? 500 Arbeidsinspecteurs controleren iedere dag op inbreuken op de naleving van de Coronamaatregelen?!

 16/12/20

Nieuws

 COVID-19

EYECATCHER: Ongeveer 50% van de bedrijven zijn niet in orde met de corona-veiligheidsmaatregelen. Sommige bedrijven worden tijdelijk gesloten.

Op 9 november 2020 werd er al een persconferentie gehouden over de gemeenschappelijke inspectiestrategie. Toen gaf men een eerste stand van zaken. 8170 inbreuken op de coronaregels werden vastgesteld, waarvan 4109 waarschuwingen en 31 pro justitia’s. In 92 gevallen werd het bedrijf tijdelijk gesloten.

Geert De Poorter, de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, gaf vorige week nog een interview in 'De ochtend' op Radio 1. Tussen 23 maart en 4 december werden iets meer dan 20.000 bedrijven gecontroleerd (met een totaal van 135.000 werknemers). Bij 9.500 bedrijven werden inbreuken vastgesteld. Zware inbreuken zijn vb. met heel veel werknemers in een beperkte ruimte werken, zonder mondmasker of niet-naleving van de 'social distancing'.

Er wordt ook meer en meer naar verluchting en ventilatie gekeken en de controles op (het maximaal inzetten van) telethuiswerk worden opgevoerd. Dit attest is verplicht sedert 19 oktober. Wie zich op de werkvloer bevindt moet een gemotiveerd attest van de werkgever kunnen voorleggen als vrijstelling op telewerk. De arbeidsinspectie staaft hierbij beleid van de werkgever om telewerk maximaal in te voeren. Welke functies in het bedrijf lenen zich tot telewerk? Hoe verhoudt zich dat tot de aanwezigheidslijsten? Het betreden van de privéwoning is niet toegestaan voor de inspecteur, maar er wordt wel geageerd op klachten.

De minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne heeft de opdracht gegeven om de inspecties nog te intensifiëren. Samen met de collega's van de andere sociaal inspectiediensten wordt dit binnenkort opgeschaald tot 1000 inspecteurs.

Een gewaarschuwde werkgever is er twee waard!

Door het Ministerieel Besluit (MB) van 23 maart 2020 werd Toezicht Welzijn op het Werk bevoegd gemaakt om inbreuken vast te stellen. Volgens de omzendbrief worden de door de regering genomen maatregelen tegen COVID-19 geïncorporeerd in de Welzijnswet. Dit was een mijlpaal en werd al aangekondigd in de Webinar dat de INNI group organiseerde met het advocatenbureau Claeys & Engels (16 april 2020).

De vervolging werd in het Sociaal Strafwetboek opgenomen met het bijzondere machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020.[1] en geeft de sociaal inspecteurs de machtiging om inspecties uit voeren. Dit gebeurt aan de hand van volgende checklist [2].

In een nota van 29 oktober 2020 van hun directeur-generaal werd een oproep gelanceerd naar de preventieadviseurs van de externe diensten preventiediensten, indien zij tijdens het uitvoeren van hun taken en opdrachten in de aangesloten ondernemingen, zwaarwichtige inbreuken tegen de coronamaatregelen vaststellen, die niet alleen de gezondheid van de werknemers ernstig in gevaar zouden kunnen brengen, doch ook de volksgezondheid dit te melden aan de met het toezicht belaste ambtenaren

Het betreft onder meer de controle van de federale maatregelen in verband met de ‘social distancing’ en het nemen en toepassen van passende preventiemaatregelen (eventueel dragen van een mondmasker, noodzakelijke handhygiëne voor het personeel, …). Zonder voorafgaande verwittiging kunnen de sociaal inspecteurs 24/7 de arbeidsplaats betreden en sancties opleggen bij niet naleving van de verplichtingen uit het MB van 30 juni 2020.

Werknemers die zich onveilig voelen op het werk kunnen dat ook melden aan de Arbeidsinspectie.

Sociaal strafwetboek

Vanaf 3 juli 2020 kan iedereen sancties worden opgelegd van niveau 2. Dit beperkt zich niet enkel tot de werkgever, aangestelden of lasthebbers. Indien hen schuld treft, wordt het bedrag van de boete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers. Ook aan elke werknemer, contractor, bezoeker, leverancier, schoonmaakpersoneel van externe firma, … kunnen sancties worden opgelegd.

Een werkgever die zich niet houdt aan de bepalingen van de Welzijnswet kan gestraft worden met een strafrechtelijke geldboete van € 800 tot € 8.000 of met een administratieve geldboete van € 400 tot € 4.000. Als een werknemer gezondheidsschade heeft opgelopen worden de sancties verhoogd tot een gevangenisstraf van 6 maanden tot drie jaar en een strafrechtelijke boete van € 4.800 tot € 48.000 of een administratieve geldboete van € 2.400 tot € 24.000.

De zwaardere sancties gelden ook wanneer een werkgever zich niet houdt aan een door de inspectie opgelegde dwangmaatregel. Zo kan in het geval de gezondheid of veiligheid van de werknemers in het gedrang komt de inspectie de toegang tot de arbeidsplaats verbieden, de stopzetting van een activiteit opleggen of een arbeidsplaats verzegelen.

Meldpunt Sociale Fraude

Tijdens deze Coronapandemie doet het meldpunt voor Sociale Fraude (oneerlijke concurrentie) ook dienst om inbreuken rond de genomen maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. Dit is een tweede mijlpaal.

[1] Bijzondere machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers (BS 3/7/2020), p.49515 (art. 14-18).

[2] Bron checklist: SIOD.

INNI Redactie

HOEZO? 500 Arbeidsinspecteurs controleren iedere dag op inbreuken op de naleving van de Coronamaatregelen?!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.