HOEZO? Sociaal inspecteurs treden op bij inbreuken op de naleving van Coronamaatregelen?!

 06/10/20

Nieuws

 COVID-19

De sociaal inspecteurs kregen nieuwe bevoegdheden.

De pandemie COVID-19-virus kent geen grenzen. Een besmetting kan je zowel op het werk, in de privésfeer of in je vrije tijd oplopen. De maatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist zijn van openbare orde en moeten worden nageleefd door eenieder die zich op Belgisch grondgebied bevindt.

Het is ondertussen een publiek geheim. De FOD WASO heeft een checklist opgemaakt die ze gebruikt bij controles in het kader van Covid-19.

Een gewaarschuwde werkgever is er twee waard!

Door het Ministerieel Besluit (MB) van 23 maart 2020 werd Toezicht Welzijn op het Werk bevoegd gemaakt om inbreuken vast te stellen. Volgens de omzendbrief worden de door de regering genomen maatregelen tegen COVID-19 geïncorporeerd in de Welzijnswet. Dit was een mijlpaal en werd al aangekondigd in de Webinar dat de INNI group organiseerde met het advocatenbureau Claeys & Engels (16 april 2020). De vervolging was toen nog niet expliciet opgenomen in het Sociaal Strafwetboek. Dit werd rechtgezet door het bijzondere machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020.[1]

Het betreft onder meer de controle van de federale maatregelen in verband met de ‘social distancing’ en het nemen en toepassen van passende preventiemaatregelen (eventueel dragen van een mondmasker, noodzakelijke handhygiëne voor het personeel, …). Zonder voorafgaande verwittiging kunnen de sociaal inspecteurs 24/7 de arbeidsplaats betreden en sancties opleggen bij niet naleving van de verplichtingen uit het MB van 30 juni 2020.

Sociaal strafwetboek

Vanaf 3 juli 2020 kan iedereen sancties worden opgelegd van niveau 2. Dit beperkt zich niet enkel tot de werkgever, aangestelden of lasthebbers. Indien hen schuld treft, wordt het bedrag van de boete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers. Ook aan elke werknemer, contractor, bezoeker, leverancier, schoonmaakpersoneel van externe firma, … kunnen sancties worden opgelegd.

Een werkgever die zich niet houdt aan de bepalingen van de Welzijnswet kan gestraft worden met een strafrechtelijke geldboete van € 800 tot € 8.000 of met een administratieve geldboete van € 400 tot € 4.000. Als een werknemer gezondheidsschade heeft opgelopen worden de sancties verhoogd tot een gevangenisstraf van 6 maanden tot drie jaar en een strafrechtelijke boete van € 4.800 tot € 48.000 of een administratieve geldboete van € 2.400 tot € 24.000.

De zwaardere sancties gelden ook wanneer een werkgever zich niet houdt aan een door de inspectie opgelegde dwangmaatregel. Zo kan in het geval de gezondheid of veiligheid van de werknemers in het gedrang komt de inspectie de toegang tot de arbeidsplaats verbieden, de stopzetting van een activiteit opleggen of een arbeidsplaats verzegelen.

Meldpunt Sociale Fraude

Tijdens deze Coronapandemie doet het meldpunt voor Sociale Fraude ook dienst om inbreuken rond de genomen maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. Dit is een tweede mijlpaal.

[1] Bijzondere machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers (BS 3/7/2020), p.49515 (art. 14-18).

INNI Redactie

HOEZO? Sociaal inspecteurs treden op bij inbreuken op de naleving van Coronamaatregelen?!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.