Nieuwsoverzicht week 02

 15/01/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

11 - 15 januari 2021

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Wijziging van de arbeidsongevallenwet

14 JANUARI 2021 Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 14-1-2021)

De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, worden ter uitvoering van artikel 43 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (Belgisch Staatsblad van 28 december 1971) per 1 januari 2021, respectievelijk gebracht op 45.711,80 EUR en 6.970,14 EUR.

B. Wijziging van Ministerieel Besluit 28 oktober 2020

Ministerieel besluit van 12 januari 2021, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (B.S. 12-1-2021).

  • De maatregelen worden verlengd tot 1 maart 2021. Verschillende verplichtingen, die reeds van toepassing zijn op specifieke groepen/sectoren, worden veralgemeend.
  • De in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige die door een werkgever of een gebruiker tijdelijk wordt ingezet om werkzaamheden in België uit te voeren, is ertoe gehouden het bewijs te leveren van een negatief resultaat van een test die werd afgenomen ten vroegste 72 uur voor de aanvang van zijn werkzaamheden of activiteit in België, wanneer hij langer dan 48 uur op het Belgisch grondgebied blijft (voorheen beperkt tot de sectoren van de bouw, land- en tuinbouw en schoonmaak).

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Europese resolutie over het recht op deconnectie (buiten de werkuren)

De COVID-19-crisis heeft meer dan 1/3 van de Europeanen aangezet tot telewerk (bron Eurofound). Dit biedt autonomie en flexibiliteit in agenda, maar roept ook vragen op: Welke taken kunnen via telewerk worden uitgevoerd? Mag een werknemer nu zelf kiezen wanneer hij/zij werkt? Hoe gaan we het personeel controleren? Het wakkerde ook een cultuur waarbij mensen worden aangezet om altijd en overal beschik- en bereikbaar te zijn.

Tot op heden bestaat er geen enkele Europese wetgeving. In de commissie 'werkgelegenheid' van het Europees Parlement werd recentelijk een resolutie aangenomen over het recht op deconnectie. Dit beoogt een regularisatie om het beroeps- en privéleven te scheiden van elkaar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de werksituatie. Zodra de resolutie bekrachtigd is in de plenaire vergadering, zal ze doorgegeven worden aan de Commissie en de Lidstaten om in de volgende reglementaire besluiten te worden opgenomen.

De wet van 26 maart 2018, betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, bepaalt dat er op basis van overleg in het Comité PBW, afspraken gemaakt kunnen worden over 'deconnectie' en het gebruik van digitale communicatiemiddelen). Art 15 t.e.m. 17 handelen over afspraken om de balans tussen werk en privéleven te verbeteren.

Bronnen en meer info: Europees economisch en sociaal comité

B. Proces Bart De Pauw

In een video maakt televisiemaker Bart De Pauw in november 2017 bekend dat de VRT de samenwerking met hem stopzet, nadat enkele actrices naar de preventieadviseur van de VRT waren gestapt met klachten van stalking. De getuigenissen van de vrouwen waren meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Ze werden, op voorwaarde van anonimiteit, bewaard in een verzegelde enveloppe. Na rechterlijk onderzoek had de kamer van inbeschuldiging­stelling geoordeeld dat deze meldingen onder het beroepsgeheim van de preventieadviseur vallen.

De eerste zitting van het proces vond plaats op 14 januari 2021. De advocaten van Bart De Pauw dringen opnieuw aan op inzage in de verzegelde enveloppen. Het openbaar ministerie lijkt die beslissing ook vandaag nog te volgen, omdat er geen nieuwe gegevens zijn. Een omslag hierin zou de rol van de preventieadviseur volledig kunnen uithollen. Anders bestaat het gevaar dat men aarzelt om naar de preventieadviseur te stappen, indien het beroepsgeheim niet gegarandeerd is.

Nieuwsoverzicht week 02

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.