Nieuwsoverzicht week 50

 12/12/20

Wekelijks nieuwsoverzicht

7 - 11 december 2020

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

a. Wijzigingen van boek VI, titels 1 en 2 van de codex over het welzijn op het werk

Op 8 december 2020 verscheen het KB van 19 november 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk.

Dit KB vormt de omzetting in Belgisch recht van twee Europese richtlijnen:

 1. Richtlijn (EU) 2019/130 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
 2. Richtlijn (EU) 2019/983 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

Punt A van bijlage VI.1-1 van de codex “Lijst van de grenswaarden voor bloostelling aan chemische agentia” wordt vervangen.

In feite gaat het om de aanpassing van de beroepsblootstellingsgrenswaarden voor een aantal kankerverwekkende stoffen:

 • minerale oliën die eerder in interne verbrandingsmotoren zijn gebruikt om de bewegende delen in de motor te smeren en af te koelen;
 • mengsels van kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen;
 • dieselmotoruitlaatemissies;
 • trichloorethyleen;
 • 4,4′-methyleendianiline;
 • epichloorhydrine;
 • ethyleendibromide;
 • ethyleendichloride;
 • cadmium en verbindingen;
 • 4,4′-methyleen-bis (2-chlooraniline).

Verder worden twee werkzaamheden worden als kankerverwekkend gedefinieerd. Zij worden toegevoegd aan de “Lijst van de procédés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt” (bijlage VI.2.-2 van de codex):

 1. werkzaamheden waarbij sprake is van blootstelling aan uitlaatgassen van dieselmotoren (zonder concentratielimiet)
 2. werkzaamheden waarbij sprake is van dermale blootstelling aan minerale oliën die eerder in interne verbrandingsmotoren zijn gebruikt om de bewegende delen in de motor te smeren en af te koelen

Bronnen en meer info:

b. Samenwerkingsakkoord vermindering nationale emissies bepaalde luchtverontreinigende stoffen - 24 april 2020

Na het Waals Parlement heeft nu ook het Vlaams Parlement haar instemming betuigd met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2020 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van richtlijn 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG.

Dit SWA kadert in de NEC-richtlijn (richtlijn 2016/2284) die tot doel heeft grensoverschrijdende luchtverontreinigingsproblemen zoals verzuring, eutrofiëring en verontreiniging door ozon en fijn stof op leefniveau in de ganse Europese Unie aan te pakken. In Vlaanderen werd deze richtlijn omgezet door opname van hoofdstuk 2.10 in VLAREM II.

Toch was ondanks de omzetting nog een samenwerkingsakkoord nodig.

Het samenwerkingsakkoord formaliseert een aantal afspraken tussen de betrokken overheden en zet een aantal bepalingen om die op Belgisch niveau moeten beslist en gerealiseerd worden nl. de toepassing van de flexibiliteitsmechanismen bij de beoordeling van het voldoen aan de reductiedoelstellingen (NECR, art. 5) en het ter beschikking stellen van nationale gegevens (NECR, art. 14.1).

Pas als ook het federale parlement en het Brussels Parlement hebben ingestemd met het SWA, kan het in voege treden.

Bronnen en meer info:

SWA 24 april 2020, BS 7-12-2020

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

a. Marktstudie VUB: normen en kwaliteit gaan hand in hand

Uit een onafhankelijke marktstudie van de VUB kwam aan het licht dat vooral de kwaliteit van hun producten of diensten verhogen, naast het feit dat ze zorgen voor minder risico’s, een hefboom vormen voor marktintrede en een positieve invloed hebben op waardeketens en transactiekosten.

Dit was het antwoord op de vraag die gesteld werd aan 663 Belgische organisaties uit verschillende sectoren wat voor hen de grootste meerwaarde is om normen te gebruiken.

Het kwaliteitsargument werd naar voren geschoven bij zowel grote als kleine organisaties, onafhankelijk van sector of geografische reikwijdte. En zelfs bij organisaties die nog niet met normen werken, zijn ze van oordeel dat het werken met normen voor een hogere kwaliteit van het aanbod zou kunnen zorgen.

Bronnen en meer info:

https://www.nbn.be/nl/nieuwsberichten/marktstudie-vub-normen-en-kwaliteit-gaan-hand-hand

b. Preventie van spier- en skeletaandoeningen bij vrouwen, migranten en LHBTI-werknemers

Uit onderzoek blijkt dat groepen werknemers die het gevaar lopen te worden gediscrimineerd, zoals vrouwen, migranten en LHBTI-werknemers (lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I)), extra risico lopen op werkgerelateerde SSA’s (spier- en skeletaandoeningen).

Waarom dit zo is en hoe dit probleem kan worden aangepakt door bedrijven en overheidsinstellingen, wordt vastgesteld in een nieuw, uitgebreid verslag.

Het verslag en de samenvatting (alleen beschikbaar in het Engels) zijn beschikbaar op de website van OSHA.

Dit verslag kadert in de campagne 2020-2022 “Gezond werk: verlicht de last!” van de EU-OSHA die erop gericht is SSA’s aan te pakken.

Zie ook nieuwsoverzicht week 44.

Bronnen en meer info:

Nieuwsoverzicht week 50

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.