nieuwsoverzicht 16 - 20 mei (wk 20)

 21/05/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Beslissingen ministerraad van 20 mei 2022 / Versoepeling coronaregels / Procesgegenereerde carcinogenen / Advies NAR over de arbeidsdeal / Promotie van de fiets voor woon-werkverkeer / Rapporten Rekenhof: re-integratie en preventie van arbeidsongevallen

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Beslissingen ministerraad van 20 mei 2022

Op de ministerraad van 20 mei jl. werden een aantal beslissingen genomen met betrekking tot welzijn op het werk:

 • goedkeuring van een ontwerp van koninklijk besluit over de elektronische verzending van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid voor de zelfstandigen
  • in eerste instantie beperkt tot de aangiftes van de arbeidsongeschiktheden waarvan de duur veertien dagen overschrijdt, de aangiftes van verlenging van de arbeidsongeschiktheid, de aangiftes van herval in arbeidsongeschiktheid
  • wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State
 • goedkeuring van een ontwerp van koninklijk besluit over verhoging van de vergoeding voor reiskosten van slachtoffers van arbeidsongevallen
  • voor verplaatsingen met het eigen voertuig voor medische (na)zorg n.a.v. een arbeidsongeval
  • voor alle slachtoffers van een arbeidsongeval
  • zowel in de privésector als in de publieke sector
 • goedkeuring van een ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van het bedrag voor het Fonds voor preventie van zware ongevallen
  • verhoging met 500 000 euro
  • wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning
 • goedkeuring van een ontwerp van koninklijk besluit over de uitbreiding van de lijst van de beroepsziekten
  • erkenning van 3 nieuwe beroepsziekten: eierstokkanker veroorzaakt door asbest, systemische sclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijn silica bevat, uveaal melanoom veroorzaakt door blootstelling aan ultraviolette straling
  • vermelding van de blootstellingswaarden om het verband te kunnen aantonen tussen de uitoefening van het beroep en de ziekte waardoor een onweerlegbaar vermoeden ontstaat dat de ziekte veroorzaakt werd door de blootstelling, wat de bewijslast voor de slachtoffers verlicht

Bron: news.belgium.be

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Versoepeling coronaregels

Het overlegcomité van 20 mei heeft beslist tot versoepeling van de coronaregels vanaf maandag 23 mei 2002:

 • deactivering van de coronabarometer
 • mondmasker enkel nog verplicht in ziekenhuizen, bij de dokter en bij de apotheek en dus niet meer in het openbaar vervoer (wel nog aangeraden op erg drukke plaatsen of in zorgomgevingen zoals woonzorgcentra of bij de tandarts, kinesist, psycholoog of logopedist net als ventilatie van binnenruimtes)
 • versoepeling reisregels, behalve voor reizigers die uit een land komen met een nieuwe zorgwekkende variant (Variant of Concern):
  • opheffing van het verbod op niet-essentiële reizen van buiten de EU
  • opheffing van de verplichting tot het afleggen van een verplichte test op dag 1 en dag 7 voor wie van buiten de EU komt
  • opheffing van de 10 dagen quarantaine
  • opheffing van de verplichting tot het kunnen voorleggen van een PLF (Passenger Locator Form)
  • opheffing van de verplichting tot het kunnen voorleggen van een geldig vaccinatie-, herstel- of testcertificaat
 • crisisbeheer of “pandemic preparedness”
  • er wordt advies gevraagd aan het Covid Focal Point om in samenwerking met de deelstaten een aantal basismaatregelen duurzaam te verankeren. Het gaat onder andere om maatregelen inzake testing, contact tracing, vaccinatie, ventilatie, capaciteit in de gezondheidszorg, pandemische surveillantie (inclusief genoom-sequencing) en mentaal welzijn
  • onderzoek door het OMC Volksgezondheid of een boosterprik kan bijdragen tot een betere bescherming tegen een mogelijke nieuwe golf en op welke manier dit zou kunnen
  • verder onderzoek door de minister van Volksgezondheid van de epidemiologische meerwaarde van het Coronacertificaat en zijn plaats in de barometer

Bronnen:

 • info-coronavirus.be
 • news.belgium.be

B. Procesgegenereerde carcinogenen

Proces-gegenereerde agentia zijn agentia die ontstaan bij het uitvoeren van bepaalde processen op de arbeidsplaats zoals bv. houtstof, dieseluitlaatgassen, chroom VI, lasrook, …

Het is belangrijk in de risicoanalyse van de onderneming ook aandacht te besteden aan deze agentia gezien de gezondheidsrisico’s voor de werknemers die hieraan worden blootgesteld.

Op vrijdag 20 mei organiseerde de FOD WASO in samenwerking met de BSOH (Belgische vereniging van arbeidshygiënisten) een webinar over proces-gegenereerde agentia (Roadmap on Carcinogens).

Gedurende dit webinar werd meer informatie verschaft rond een aantal goede praktijken met betrekking tot deze agentia met als doel klachten of ziektes die ontstaan zijn ten gevolge van blootstelling aan procesgegenereerde agentia op de werkvloer te helpen voorkomen.

Het webinar en de ppt (in het Engels) zullen herbekeken kunnen worden via de website van de FOD WASO.

Bron: FOD WASO

C. Advies NAR over de arbeidsdeal

Op dinsdag 17 mei jl. bracht de NAR een advies uit over het voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen (de arbeidsdeal).

Dit voorontwerp van wet bevat een aantal maatregelen ter hervorming van de arbeidsmarkt die ervoor moeten zorgen dat de werkzaamheidsgraad in België tegen 2030 verhoogd wordt tot 80 %. Om welke maatregelen dit concreet gaat, kan je nalezen in het nieuwsbericht van 17 februari.

Het voorontwerp moet nog voor advies naar de Raad van State en moet daarna nog goedgekeurd worden binnen de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het volledige advies is terug te vinden op de website van de NAR.

Het VBO bundelde de bekommernissen van de werkgevers over deze arbeidsdeal in 5 vragen en legde deze voor aan de minister van Werk en de regering opdat deze hiermee rekening zouden houden bij de definitieve versie.

Bronnen:

 • NAR, advies nr. 2.289
 • VBO

D. Tussentijds verslag CRB en NAR over promotie van de fiets voor woon-werkverkeer

In het kader van het Actieplan ter promotie van de fiets, “Be Cyclist”, stelden de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) een tussentijds verslag op met betrekking tot verschillende elementen inzake het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer.

In dit verslag wordt het sociaal overleg als belangrijk instrument naar voren geschoven.

Het verslag bevat:

 • een plan van aanpak en cijfergegevens over het gebruik van de fiets (al dan niet elektrisch)
 • een plan van aanpak en cijfergegevens over de werkgeversvergoedingen voor woon-werkverplaatsingen met de fiets
 • vragen van de CRB en NAR over de impact van het mobiliteitsbudget op het fietsgebruik
 • vragen van de CRB en NAR over de kosten-batenanalyse van de fiets voor de samenleving
 • een herinnering aan de beleidsaanbevelingen ter promotie van de combinatie trein-fiets

Het volledige rapport is terug te vinden op de website van de NAR. Het moet evenwel nog met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden.

Bron: NAR, rapport nr. 126

E. Rapporten Rekenhof: re-integratie en preventie van arbeidsongevallen

Op de website van het Rekenhof werden twee voor de preventieadviseur interessante rapporten gepubliceerd:

1. Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt

Om het groot aantal langdurig zieken te verminderen, voerde men eind 2016 twee types van re-integratietrajecten in:

 • een re-integratietraject georganiseerd door de FOD WASO voor individuen voor wie een arbeidsovereenkomst werd afgesloten (= traject-WASO);
 • een re-integratietraject georganiseerd door het RIZIV voor individuen voor wie geen arbeidsovereenkomst werd afgesloten (= traject RIZIV).

Deze re-integratietrajecten leverden echter nog maar weinig resultaat op:

 • Jaarlijks wordt amper 2 % van de beoogde doelgroep bereikt.
 • De opstart van deze projecten gebeurt meestal te laat omdat er te weinig medisch adviseurs en bedrijfsartsen hiervoor zijn.
 • Er is te weinig basisinformatie voorhanden met betrekking tot de verschillende fasen in het proces om op afdoende wijze te kunnen evalueren. (Geen enkele overheidsdienst houdt bij wie er een traject-WASO volgt en wat daarvan de gevolgen zijn. Het RIZIV heeft geen overzicht van de termijn waarbinnen adviserend artsen de begeleiding van arbeidsongeschikten starten.) Hiervoor werd evenwel een Quick Scan ontwikkeld in de vorm van een vragenlijst die de arbeidsongeschikten moeten invullen maar dit liep vertraging op en het ontbreken van gegevens bemoeilijkt de evaluatie.
 • Er zijn communicatieproblemen tussen de verschillende actoren (de behandelende arts, de arbeidsarts en de adviserend arts van het ziekenfonds).
 • Het delen van informatie verloopt stroef.

Het Rekenhof formuleert een aantal aanbevelingen voor het federale parlement en de bevoegde ministers:

Bron: rapport Rekenhof “Langdurig zieken – Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt”

Het volledige rapport kan geraadpleegd worden op de website van het Rekenhof.

2. Fedris - preventie-opdracht voor arbeidsongevallen bij ondernemingen

In 2009 kreeg Fedris twee supplementaire preventieopdrachten om het aantal arbeidsongevallen te doen verminderen:

 • het opzetten van een stelsel van premiedifferentiatie;
 • het opzetten van een stelsel van ondernemingen met een verzwaard risico.

De daling van het aantal arbeidsongevallen tussen 2009 en 2014 hadden evenwel weinig met deze maatregelen te maken. Zij hadden nagenoeg geen effect op de arbeidsongevallencijfers:

 • Het stelsel van premiedifferentiatie werd niet uitgevoerd onder andere doordat het uitvoeringsbesluit vernietigd werd.
 • Het stelsel van ondernemingen met een verzwaard risico werd slechts voor een klein deel ingevuld:
  • slechts 200 ondernemingen moet worden geselecteerd (minder dan 0,1 % van het totaal aantal ondernemingen met tewerkstelling in België) maar zelfs dat aantal wordt niet bereikt;
  • vooral kleine ondernemingen worden geselecteerd waar de minste arbeidsongevallen gebeuren;
  • sectoren met zware risico’s en een hoge tewerkstelling (vb. uitzendsector of havenarbeid) waar veel arbeidsongevallen gebeuren, vallen buiten het stelsel;
  • er werden nog geen nadere regels bepaald voor de uitzendsector;
  • Fedris formuleerde nog geen voorstel om de arbeidsongevallen met havenarbeiders toe te wijzen aan de onderneming waar zij werkten;
  • Fedris formuleerde nog geen statistieken van gedetacheerde werknemers met een arbeidsongeval in België;
  • de verzekeringsmaatschappijen konden de voorbije jaren onvoldoende de preventiecontributie innen;
  • de regelgeving voorziet niet in sancties bij wanbetaling;
  • er is een mogelijkheid dat het actieplan, gefinancierd door de preventiecontributie en opgesteld door de verzekeraars, overlapt met de acties die de preventiediensten van de onderneming zelf opstarten.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen geformuleerd door verschillende partijen:

Bron: rapport Rekenhof “Fedris – preventie-opdracht voor arbeidsongevallen bij ondernemingen (Bonus-malus en verzwaard risico)

Ook hier kan het volledige rapport geraadpleegd worden op de website van het Rekenhof.

Bronnen:

 • Beswic
 • Rekenhof

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:


IV. EVENEMENTEN

Op donderdag 2 juni 2022 neemt INNI GROUP deel aan “See-days”, dé contactdag voor veiligheid, milieu en ergonomie.

Het programma voor deze 17de editie:

1. sessie 1: van 13u30 tot 14u20

 • ergonomie: ergonomie beeldschermwerk (Steven Lutin, Senior consultant, namens Amelior)
 • milieu: de uitdagingen van VLAREMA 8 en oplossingen voor uw bedrijf (Daneel Geysen, Veiligheidsadviseur, RENEWI)
 • veiligheid: ISO20560 : een nieuwe internationale norm voor leidingmarkering (Jaak De Decker, Sales Manager, GOOSSAERT - LABEL SIGN SAFETY)

2. sessie 2: van 14u50 tot 15u40

 • milieu en veiligheid: wetgeving rond opvang bluswater en de praktische oplossingen (Jan Bonnier, Fire Safety Engineer / project engineer FSG en Geert Denutte, Marketing & Strategy CGK GROUP BV)
 • welzijn: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de preventieadviseur (Sarah Torrekens, advocaat-vennoot John-John Law, namens INNI PUBLISHERS)
 • milieu: zit er nu overal PFAS in de bodem? (Hilde Decuyper, bestuurder A+E Consult)

3. sessie 3: van 16u10 tot 17u00

 • milieu: upgraden van bestaande waterzuiveringen in kader van duurzaam waterbeheer (Glenn Heernaert, Zaakvoerder TerraCorrect en Marleen Vande Woestyne, Senior expert milieu / Erkend MER-deskundige water BIO ARMOR)
 • veiligheid: hoe train en onboard je vandaag medewerkers kwalitatief, digitaal en transmediaal met game (Mike Ptacek, Co-Founder & CCO @ PLAY-IT-SAFE)
 • milieu en veiligheid: asbestinventaris, Asbestattest en sloopopvolgingsplan in Vlaanderen (Johan Duyck JOHAN DUYCK MILIEUADVIES i.s.m. NORMEC-SERVACO)

Meer details en registratie kan via de website.

nieuwsoverzicht 16 - 20 mei (wk 20)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.