nieuwsoverzicht 6 - 10 juni (wk 23)

 12/06/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Nieuwe norm voor privacy en gegevensbescherming / VCA en vermeende diploma’s / Vanaf 1 juli rookmelders ook in Nederlandse woningen verplicht / Charter “ongewenst seksueel gedrag op het werk” in de sector van de gezinszorg in Vlaanderen / Eerste resultaten campagne “Mentaal welzijn op het werk”

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. NBN EN 17529:2022: nieuwe norm voor privacy en gegevensbescherming

Bij de ontwikkeling van producten en diensten is het, gelet op de GDPR, essentieel om rekening te houden met de privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Hiervoor werd, op verzoek van de Europese Commissie, de norm NBN EN 17529:2022 ontwikkeld.

In deze norm worden de eisen weergegeven die fabrikanten en dienstverleners moeten naleven om privacy en gegevensbescherming in een zo vroeg mogelijk stadium te implementeren.

De norm kan aangekocht worden via de website van het NBN.

Bron: NBN

B. VCA : opgepast voor vermeende diploma’s

In Duitsland moet men een 3-daagse cursus volgen alvorens een examen VCA te mogen afleggen, en ook kunnen aantonen dat men zo’n cursus gevolgd heeft. De organisaties die dergelijke cursussen inrichten, leveren aan de deelnemers een pasje af met daarop een nummer waarmee op hun websites gezocht kan worden. Op het pasje staat ook een geldigheidsdatum.

De organisaties die opereren vanuit Duitsland die deze opleidingen verstrekken in het kader van VCA, geven dus vaak de foutieve indruk dat deze pasjes ook effectief als diploma gelden.

Deze pasjes gelden echter niet als diploma BVCA of VOLVCA.

vzw BeSaCC-VCA vraagt extra waakzaamheid aan de VCA gecertificeerde bedrijven. Het beschikken over een dergelijke pas is niet voldoende. De houder ervan moet toch nog een examen VCA afleggen.

Meer info over organisaties waarvan de pasjes als diploma geweerd moeten worden, kan verkregen worden bij de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) (Nederland), Contractor Safety Management vzw (België) of VAZ (Verband akkreditierter Zertifizierungsgesellschaften e.V.) (Duitsland).

Bron: BeSaCC-VCA

C. Vanaf 1 juli rookmelders ook in Nederlandse woningen verplicht

Het Nederlandse Bouwbesluit wordt met ingang van 1 juli 2022 aangepast waardoor het vanaf die datum verplicht is om op elke verdieping in huis, alsook in besloten ruimtes die een vluchtroute bevatten, een rookmelder te hangen, ongeacht of het gaat om een huurwoning of eigen woning, een nieuwbouwwoning of een bestaande woning.

In Vlaanderen bestaat deze verplichting al sinds 1 januari 2020 voor alle nieuwbouwwoningen en alle woningen die gerenoveerd worden en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, alsook voor woningen waarvoor een bijzondere sociale lening wordt toegekend, sociale huurwoningen, private huurwoningen, kamers en studentenkamers. Er dient een rookmelder te zijn op elke verdieping (bij kamers ook in de kamer zelf). Wordt aan deze verplichting niet voldaan, dan wordt de woning als niet-conform verklaard. De wettelijke verplichting tot aankoop en plaatsing van de nodige rookmelders rust op de verhuurder. Als deze kiest voor een toestel met vervangbare batterijen, is het de huurder die de batterijen tijdig moet vervangen.

In Brussel zijn rookmelders sinds 1 juli 2005 verplicht. De verplichting om rookmelders te installeren geldt alleen voor huurwoningen. De aankoop, installatie en vervanging van de detectoren zijn de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Als u een woning huurt in de hoofdstad, moet een detector geïnstalleerd zijn in elk afzonderlijk lokaal die u moet passeren om van de slaapkamer(s) naar de buitendeur te komen.

Bronnen:

 • ANPI
 • Wonenvlaanderen.be
 • Besl. Br. H. Reg. 15-4-2004

D. Ondertekening charter “ongewenst seksueel gedrag op het werk” in de sector van de gezinszorg in Vlaanderen

Op 24 mei jl. ondertekenden de organisaties van werknemers en werkgevers uit de Vlaamse sector van de gezinszorg een charter met betrekking tot ongewenst seksueel gedrag op het werk. Daarin stellen zij een gezamenlijke aanpak van dit probleem voor gelet op het grote risico dat de medewerkers uit deze sector lopen om in aanraking te komen met grensoverschrijdend gedrag.

Het charter moet de medewerkers uit de sector beter beschermen op dit vlak en bijdragen tot het creëren van een veilige werkomgeving.

Het bestaat uit 7 basisprincipes en 10 engagementen.

De 7 basisprincipes in het kort:

 1. maximale bescherming van de medewerkers
 2. eisen van respect van de gebruikers en hun omgeving
 3. alertheid voor signalen
 4. informeren en sensibiliseren van gebruikers
 5. informeren van medewerkers en versterken in communicatie
 6. voorzien in een laagdrempelige melding
 7. zorgen voor een adequate opvolging bij problemen

De 10 engagementen in het kort:

 1. schriftelijk informeren van de gebruikers over de uitgangspunten
 2. beschikken over een actieplan inzake preventie en opvolging van ongepast seksueel gedrag tijdens de tewerkstelling aan huis
 3. uitwerking van de preventie van psychosociale risico’s op het werk (o.a. beschrijving mogelijke procedures, opmaak register, gemakkelijk contact met PA-PSY en vertrouwenspersoon)
 4. in het actieplan voorzien in een definitie van ongewenst seksueel gedrag, de wijze waarop de gebruikers geïnformeerd worden over de duidelijke richtlijn van respect naar de medewerkers toe en het niet accepteren van elke vorm van ongewenst seksueel gedrag, hoe de medewerker moet reageren in geval van ongewenst seksueel gedrag, afspraken inzake verdere bespreking en mogelijkheden van ondersteuning, de onmiddellijk te zetten stappen bij aanranding en verkrachting
 5. nieuwe medewerkers informeren over het actieplan tijdens de introductie
 6. regelmatig informeren van de medewerkers over het actieplan
 7. vorming aanbieden (incl. communicatievaardigheden)
 8. onmiddellijke actie ondernemen ten opzichte van de gebruiker en/of zijn omgeving in geval van ongewenst seksueel gedrag
 9. zorgen voor de mogelijkheid tot laagdrempelig contact met de preventieadviseur psychosociale aspecten
 10. continue evaluatie en aanpassing van het actieplan indien nodig

Het volledige charter kan gedownload worden op de website van Zorggezind, de koepelorganisatie voor gezinszorg in Vlaanderen.

Bron: Beswic

E. Eerste resultaten campagne “Mentaal welzijn op het werk” bekend

De eerste resultaten van de federale campagne “Mentaal welzijn op het werk” zijn bekend.

Op de website die werd gelanceerd in het kader van de campagne ikvoelmegoedophetwerk.be, waarop werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken met zichzelf of met hun team om meer belang te hechten aan mentaal welzijn op het werk, werden reeds bijna 7000 afspraken gemaakt.

Voor werknemers gaat het bv. om:

 • tijd maken voor de belangrijkste personen in het leven
 • niet eten tijdens het werk
 • een echte middagpauze nemen
 • redelijke doelen stellen in de agenda
 • tijdig stoppen met werken

Voor werkgevers gaat het bv. om:

 • tijd maken om successen te vieren met het team
 • tijd maken voor persoonlijk contact met de medewerkers
 • een beleid opmaken rond welzijn op het werk

Sinds de start van de campagne:

 • wordt er meer gecommuniceerd over het men zich voelt op het werk en over de werklast
 • zijn de symptomen maar ook de preventiemaatregelen van burn-out beter gekend
 • is de weg naar de vertrouwenspersoon meer gekend
 • zijn klachten rond stress en werkdruk meer bespreekbaar tussen collega’s

Bron: FOD WASO

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze rubriek doet aankondiging van nieuwe aanwinsten. U kan dit steeds eigenhandig raadplegen:

nieuwsoverzicht 6 - 10 juni (wk 23)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.