nieuwsoverzicht 28 mrt - 1 april (wk 13)

 01/04/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Wijziging FANC-wet / Digitalisering vonnissen en arresten / Deadline jaarverslag IDPBW / Affichage brandstofprijzen / Charter stortklaar beton / Oekraïne en nucleaire beveiliging

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Wijziging FANC-wet vanaf 1 mei 2022

Door de invoeging van een nieuwe afdeling in hoofdstuk III van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wordt aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een aantal nieuwe bevoegdheden toegekend, die verband houden met de algemene regels, zoals bedoeld in artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, en de acceptatiecriteria die door de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen worden opgesteld overeenkomstig deze algemene regels. Daarnaast wordt ook een informatieplicht aan de NIRAS ingevoerd voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle met betrekking tot de conformiteit van radioactieve afvalstoffen met de voor deze stoffen geldende acceptatiecriteria.

Deze wijziging treedt in werking op 1 mei 2022.

Bron: W. 2-12-2021, BS 23-12-2021 en K.B. 28-2-2022, B.S. 1-4-2022.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Vonnissen en arresten weldra digitaal beschikbaar

Opdat de maatschappij zou kunnen nagaan of de uitspraken en motiveringen van de rechters in overeenstemming zijn met hoe dit wettelijk voorgeschreven is, werd in 2019 de openbaarheid van vonnissen en arresten in de Grondwet opgenomen.

Digitalisering van justitie speelt hierin een belangrijke rol.

In het kader hiervan werd een belangrijke stap gezet. Binnenkort zullen alle rechterlijke uitspraken online beschikbaar zijn via een centrale databank. Daartoe werd een wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne goedgekeurd. Dit zal leiden tot een grotere efficiëntie en tijdswinst voor de rechtsbetrokkenen, minder papierverbruik en de mogelijkheid gegevensanalyses uit te voeren.

Het wetsontwerp moet nog voor advies naar de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit waarna het eventueel nog zal worden aangepast. Daarna wordt het bezorgd aan het parlement.

Het is de bedoeling de databank in werking te laten treden begin 2023 en de rechters vanaf dan hun vonnissen en arresten te laten uploaden in de databank.

Dit zal gebeuren in twee fasen:

1) Eerste fase:

 • voor magistraten na voorafgaand gemotiveerd verzoek
 • voor advocaten, beklaagden, burgerlijke partijen en deskundigen in hun specifiek dossier
 • voor de volledige maatschappij voor bepaalde uitspraken (bv. assisenzaken)

2) Tweede fase:

 • voor iedereen door middel van een zoekmachine

De privacy van privépersonen zal steeds worden gewaarborgd met behulp van de pseudonimisering van de vonnissen en arresten. De namen van de rechtspersonen blijven behouden.

Bron: teamjustitie.be

B. 1 april: Deadline ter beschikking houden jaarverslag van de FOD WASO

Overeenkomstig art. II.1-6, § 1, 2°, b van de codex over het welzijn op het werk is de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk wettelijk verplicht om een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Met dat verslag krijgt de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst.

Het jaarverslag moet intern bewaard worden en ter beschikking gehouden worden van de ambtenaren van de AD TWW.

De deadline hiervoor is 1 april.

Zie ook wekelijks nieuwsoverzicht week 1.

C. Nieuwe affichage brandstofprijzen vanaf 1 april 2022

Het wordt gemakkelijker om als werkgever het meest voordelige tankstation voor uw wagenpark te kiezen. Het kan ook de keuze beïnvloeden voor alternatieve brandstoffen.

Vanaf 1 april 2022 moeten tankstations die 3 of meer van onderstaande brandstoffen aanbieden, een prijsvergelijking van ten minste 3 van deze 6 verschillende brandstoffen tonen:

 • Benzine 95 E10
 • Diesel B7
 • LPG
 • Elektriciteit
 • Waterstof
 • CNG

Het gaat hierbij om de hoeveelheid brandstof die nodig is om 100 km af te leggen met een standaard wagen en dit per type brandstof. De prijs in euro per 100 km wordt weergegeven.

De affichering dient te gebeuren in de winkels van tankstations en op een goed zichtbare plaats bij de pompen.

De affiches kunnen gedownload worden van de website van de FOD Economie.

Bron: FOD Economie

D. Charter voor de levering en verwerking van stortklaar beton op bouwplaatsen

Fedbeton (de federatie van de ondernemingen van de industrie van de productie, het vervoer en het pompen van stortklaar beton) en Faba (de Federatie van Algemene Bouwaannemers) hebben een charter opgesteld met aanbeveling voor betonleveranciers en aannemers om een goede communicatie tussen hen te bewerkstelligen. Dit is immers van cruciaal belang om veilig en kwalitatief werk te kunnen werken.

De aanbevelingen zijn ingedeeld in 4 pijlers:

 1. Communicatie en organisatie: tijdige communicatie vóór het begin van de werken.
 2. Veiligheid = respect voor de veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats
 3. Kwaliteit = gebruik van beton met BENOR-certificaat
 4. Milieu = beperking van de ecologische voetafdruk

Er worden 8 veiligheidsaspecten benaderd: gebruik van PBM’s, gebruik van drukverdeelplaten, signalisatie bij werken, gebruik van betonpompen met attest van keuring, melding van werken in de nabijheid van hoogspanningslijnen, vrijhouden van de veiligheidszone aan de achterkant van de betonmixer, secure uitvoering van manipulatie van de kubel, levering en verpomping in veilige omstandigheden.

Het charter kan op de website van Fedbeton en Faba gedownload worden.

Bron: Beswic

E. Oekraïne en de gevolgen hiervan op het gebied van nucleaire veiligheid en beveiliging

De situatie in Oekraïne is zorgwekkend. Vooral het feit van het mogelijke inzetten van kernwapens en/of de aantasting van de veiligheid van nucleaire installaties, baart zorgen.

Tot op heden is het stralingsniveau in alle nucleaire sites in Oekraïne binnen de normale grenzen gebleven, ook in de sites die aangevallen of beschadigd werden tijdens gevechten.

Ook in België is het stralingsniveau tot op vandaag niet abnormaal gestegen. Dit betekent dat er in België voorlopig geen bijzondere maatregelen moeten genomen worden. Het stralingsniveau in België wordt non stop gemeten via Telerad-meetstations van het FANC, die verspreid zijn over gans België. Verder worden tussen een aantal Europese landen, waaronder België, ook radiologische meetgegevens uitgewisseld zodat men de situatie op de voet kan volgen.

Mochten er radioactieve stoffen vrijkomen bij een nucleair incident, dan zal er opgetreden worden overeenkomstig de internationale richtlijnen. Voor België is er niet onmiddellijk een risico, de gevaren zijn immers het grootst in de onmiddellijke omgeving (binnen een straal van 20 à 30 km schuilen of evacueren; binnen een straal van 100 km inname van jodium). Wel is het van belang om toezicht te houden op de voedselketen en de radioactiviteit op het grondgebied voortdurend te meten.

Bron: FANC

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

Nacht- en ploegenarbeid: toelichting

Jongeren en stagiairs : toelichting en risicoanalyse

Moederschapsbescherming : toelichting en risicoanalyse

nieuwsoverzicht 28 mrt - 1 april (wk 13)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.