nieuwsoverzicht 3 - 7 april '23 (wk 14)

 11/04/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Opleiding voor het veilig gebruik van diisocyanaten / Nieuw rapport arbeidsomstandigheden in België / Veiligheid en gezondheid op het werk in de horeca / Voorkomen van afvalbranden door lithium-ionbatterijen / Arbeidsongevallenverzekering voor platformwerkers

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Wettelijk verplichte opleiding voor het veilig gebruik van diisocyanaten

Diisocyanaten zijn gevaarlijke chemische stoffen die men terugvindt in niet-uitgeharde PU-producten zoals PU-lijmen, afdichtingsmiddelen en schuimen, maar ook bij coatings, …

Het gebruik van diisocyanaten is veilig indien dit gebeurt volgens de betreffende veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Verkeerd gebruik van producten met diisocyanaten kan leiden tot gezondheidsklachten zoals astma en huidirritatie.

Vanaf 24 augustus 2023 is een opleiding rond het veilig gebruik van diisocyanaten verplicht voor industriële en beroepsmatige gebruikers op basis van de Europese verordening 2020/1149/EU die bijlage XVII van REACH wijzigde.

Op de website “safe use of diisocyanates“ kunnen industriële en beroepsmatige gebruikers zich registreren voor het volgen van deze opleiding.

Er zijn 3 trainingsniveaus: basisniveau, middelhoog niveau en hoogste niveau. Het blootstellingsrisico bepaalt het trainingsniveau.

Na het volgen van elke training krijgt men een certificaat van de gevolgde opleiding.

De opleiding moet minstens om de 5 jaar hernieuwd worden.

Bronnen:

 • Woodwize
 • BeSWIC

B. Nieuw rapport arbeidsomstandigheden in België

Een nieuw rapport over de arbeidsomstandigheden in België brengt aan het licht dat psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen stijgen, dat de kwaliteit van werk achteruitgaat maar dat anderzijds er een stijging merkbaar is van de kwaliteit van tewerkstelling.

De gegevens waarop dit rapport zich baseert, werden verzameld in 2021 op basis van telefonische interviews met bijna 4000 mensen en dit in samenwerking met Eurofound, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden.

Diverse aspecten van de arbeidsomstandigheden werden bevraagd bv. type contract, uurroosters, werkplaatsen, blootstelling aan beroepsrisico’s (lawaai, chemische stoffen, pijnlijke houdingen, hanteren van lasten, repetitieve bewegingen, werken met derden, ...), fysieke gezondheidstoestand (rugklachten, pijn in de bovenste en onderste ledematen), mentale gezondheidstoestand (uitputting, angst, WHO-5 Mental Well-Being Index), presenteïsme, balans met het privéleven, hulpmiddelen (hulp van collega’s of van de leidinggevende, ...), discriminatie, ongewenst seksueel gedrag, bedreigingen of geweld, …

De gegevens die via deze bevraging werden bekomen, zullen in de komende maanden en jaren gebruikt worden voor verder onderzoek bv. onderzoek naar precair werk, telewerk, de preventie van MSA of PSR, mentaal welzijn op het werk, enz.

Zij zullen de FOD WASO tevens sturen in de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk, werkgelegenheid, individuele arbeidsbetrekkingen of gelijkheid.

Het rapport en de samenvatting ervan zijn beschikbaar op de website van de FOD WASO.

Bronnen:

 • FOD WASO
 • BeSWIC

C. Veiligheid en gezondheid op het werk in de horeca

In de horeca zijn de risico’s inzake veiligheid en gezondheid op het werk velerlei. Het gaat hierbij niet enkel om risico’s op lichamelijke ongevallen zoals bv. risico’s bij het gebruik van machines, repetitieve hand- of armbewegingen, valgevaar, gevaar van uitglijden en/of struikelen, maar ook om psychosociale risico’s door bijvoorbeeld het omgaan met klanten of het werken met strakke deadlines.

In het kader van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) heeft de EU-OSHA onderzocht hoe Europese organisaties omgaan met veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk in de horecasector.

Het rapport van dit onderzoek is terug te vinden op de website van de EU-OSHA.

In dit rapport vindt u:

 • een grondige analyse van de bevindingen van Esener met betrekking tot de horeca
 • een literatuuronderzoek
 • gesprekken met sectorale sociale partners
 • sectorspecifieke maatregelen voor een beter risicobeheer bij de verschaffing van accommodatie en maaltijden
 • beleidsadviezen
 • een analyse van de gevolgen van COVID-19.

Bron: EU-OSHA

D. Voorkomen van afvalbranden door lithium-ionbatterijen

Het gebruik van lithium-ionbatterijen is wijdverspreid doch niet zonder gevaar, vooral wanneer zij in de afvalstroom terechtkomen. Dikwijls liggen zij aan de basis van de ontwikkeling van een brand.

Om dit probleem in de kijker te plaatsen, liet Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, samen met de leden van ‘Arena Recycling’ sensibiliseringsstickers ontwikkelen met de boodschap al dan niet herlaadbare batterijen te verwijderen uit materialen alvorens die weg te werpen.

Op de website van BeSWIC vindt u:

 • meer informatie over de campagne van Denuo
 • andere initiatieven rond recyclage van batterijen (vb. Recupel, Bebat, Febelauto, Stibat (NL))
 • Europese studies (en soortgelijke campagnes)
 • wetenschappelijke literatuur rond afvalbranden
 • brand tijdens het opladen van batterijen bij consumentenelectronica en voortbewegingstoestellen
 • de regelgeving rond batterijen en afgedankte batterijen
 • arbeidsomstandigheden van afvalophalers en recyclageparkwachters
 • een verwijzing naar artikels op de website van BeSWIC over afval of het zich ontdoen van materiaal
 • een verwijzing naar parlementaire vragen over dit onderwerp

Bron: BeSWIC

E. Arbeidsongevallenverzekering voor platformwerkers

De FOD Economie bereidt momenteel een ontwerp van KB voor dat uitvoering moet geven aan de bepalingen in de arbeidsdeal betreffende de verplichting tot het afsluiten door de platformen van een verzekering voor al hun medewerkers (incl. zelfstandigen) voor de schade die ze kunnen oplopen tijdens hun werk.

Hiervoor werden verschillende adviezen ingewonnen en werd een beroep gedaan op externe specialisten om hun expertise over de uitvoering van dergelijke verzekering ter beschikking te stellen.

De garantievoorwaarden die voor deze verzekering zullen worden vastgesteld, zullen minstens gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden vastgesteld in de arbeidsongevallenwet.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad geldt als kennisgeving.

Vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet (= de arbeidsdeal) zullen platformen die diensten verlenen aan zelfstandigen de verzekering moeten afsluiten en de werknemer moeten informeren dat de verzekering is afgesloten.

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2022-2023 , 9 maart 2023, nr. 55/105 (Vr. nr. 1141 A. VANROBAYS)

nieuwsoverzicht 3 - 7 april '23 (wk 14)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.