nieuwsoverzicht 27 feb - 3 maart '23 (wk 9)

 06/03/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Ongewenste seksuele aandacht / Agressie tegen spoorwegpersoneel / Agressie tegen brandweerlieden en ambulanciers / Vermindering van biociden / Werken tijdens de Ramadan / Verband tussen psychosociale risico’s op het werk en hart- en vaatziekten

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Wijziging codex, boek VI, titel 3 : Asbest

Zie bericht van 9 februari jl.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Ongewenste seksuele aandacht hoger bij vrouwen

Een nieuwe analyse van Eurofound, gebaseerd op de Europese telefonische enquête over arbeidsomstandigheden uit 2021, leidt tot enkele opmerkelijke bevindingen met betrekking tot ongewenste aandacht op het werk:

• de ongewenste seksuele aandacht bij vrouwen op de werkplek is drie keer hoger dan bij mannen

• ongewenste seksuele aandacht komt vooral voor in de eerstelijnszorg

• ongewenst sociaal gedrag zoals pesten, intimidatie, geweld en verbaal geweld komt 2 tot 3 keer zoveel meer voor in de gezondheidszorg en de beschermingsdiensten

De risico's van ongewenst sociaal gedrag op het werk zijn onder meer burn-out, uitputting, angst en depressie. Dit kan een langdurige impact hebben op de betrokken werknemers, zelfs nog jaren na het eerste voorval. Bovendien kan dit ook een impact hebben voor hun families, collega's, werkgevers en bredere sociale kringen in het algemeen.

De volledige analyse (ENG) is beschikbaar op de website van Eurofound.

Bronnen :

 • Eurofound
 • BeSWIC

B. Agressie tegen spoorwegpersoneel – campagne NMBS

De belangrijkste oorzaak van agressie tegen spoorwegpersoneel zijn discussies met reizigers die geen geldig vervoersbewijs bijhebben. Het gaat hier niet enkel om verbale agressie, maar ook om fysieke agressie.

De agressie zorgt niet enkel voor arbeidsongeschiktheid bij het getroffen personeel, maar heeft ook een invloed op de stiptheid van de treinen en het aantal treinen dat geschrapt wordt.

De NMBS wil dat dit gedrag stopt en lanceert in het kader hiervan een campagne tot respect voor het spoorwegpersoneel. Een hogere bescherming van het spoorwegpersoneel betekent ook meer veiligheid voor de reizigers.

In de recente campagne worden beelden getoond van NMBS-medewerkers die reeds het slachtoffer waren van agressie, waarbij ze recht in de camera kijken achter een gebroken glas, ter illustratie van het geweld en het effect ervan op de slachtoffers.

Bestaande repressieve maatregelen zijn de verzwaarde straffen voor daders van geweld tegen treinpersoneel en de richtlijn voor het parket om altijd op te treden tegen de dader in geval van verwondingen.

Om deze maatregelen kracht bij te zetten moet meer personeel worden aangenomen bij Securail en dient de bewijslast tegen daders van agressieve feiten verbeterd te worden door bijvoorbeeld beeldmateriaal.

Preventieve maatregelen kunnen zijn:

• controle van geldige vervoersbewijzen door Securail-agenten voordat de reizigers de trein bestijgen

• adequate en duidelijke aanwezigheid van de spoorwegpolitie en de lokale politie in de stations en treinen

• het enkel nog voorzien van elektronische betalingen voor betalingen en boetes aan boord van de trein (van toepassing vanaf 1 mei 2023)

Bron: belgiantrain.be

C. Agressie tegen brandweerlieden en ambulanciers – omzendbrief

Ook agressie tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones komt steeds meer voor.

In een omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken gericht aan de voorzitters van de hulpverleningszones, wordt de lijst bijgewerkt van reeds genomen, te versterken of in te voeren maatregelen tegen geweld door een derde tegen personeelsleden van hulpverleningszones tijdens de uitoefening van hun functie of als gevolg van het feit personeelslid te zijn van de hulpverleningszone.

In deze omzendbrief werd door de minister verzocht aan de voorzitter van de hulpverleningszone om haar vóór 28/2 te informeren over de maatregelen die sinds de vorige omzendbrief van 30 september 2021 genomen zijn binnen de zone om een beleid vast te stellen voor het beheer van agressie tegen operationele leden van hulpverleningszones.

In de brief wordt gesteld dat de aanpak van geweld tegen brandweerlieden en ambulanciers berust op 5 pijlers:

 1. Preventie: een goede risicoanalyse, opleiding en voorlichting evenals het uitwerken van een beleid rond agressie
 2. Begeleiding van brandweerlieden en ambulanciers die het slachtoffer geweest zijn van geweld: psychosociale ondersteuning en opvang van het slachtoffer door de preventieadviseur of vertrouwenspersoon
 3. Strafrechtelijke aspect: verzwaring van de straffen voor geweld tegen brandweerlieden en ambulanciers
 4. Civiele aspect: burgerlijke partijstelling door de hulpverleningszone als één van haar personeelsleden het slachtoffer wordt van geweld + het verlenen van gratis rechtshulp door de werkgever van het aangevallen personeelslid zodat het zich burgerlijke partij kan stellen
 5. Administratieve procedures na agressie: procedure voor erkenning als arbeidsongeval + het verlenen van gratis rechtshulp + eventueel bijkomende vergoedingen

Bron: Omzendbrief van 16 januari 2023 (B.S. 20-2-2023)

D. Vermindering van biociden

Op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi heeft de ministerraad van 3 maart een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de ontwikkeling, herziening en verschillende maatregelen van het federaal reductieplan biociden. België is hiermee samen met Nederland en Frankrijk een voorloper op het gebied van de vermindering van biociden.

Je vindt biociden in heel wat zaken terug. Denk bijvoorbeeld aan desinfecterende handgel, insecticiden, houtverduurzamingsmiddelen, enz. Ze kunnen een reëel risico vormen voor de menselijke en dierlijke gezondheid en een negatieve impact hebben op het milieu. Bovendien zijn jonge kinderen en zwangere vrouwen het meest kwetsbaar voor deze gevaren.

Doel?

op basis van het voorzorgsbeginsel, een hoog niveau van bescherming te verzekeren voor het milieu en voor de gezondheid van mensen en dieren met in het bijzonder ook aandacht voor de bescherming van kwetsbare groepen

Inhoud?

1. het vastleggen van een kader voor de ontwikkeling en de herziening van het federaal reductieplan biociden

2. het vastleggen van achttien maatregelen die in het federaal reductieplan moeten opgenomen worden en betrekking hebben op de volgende thema's:

 • informatie en sensibilisering
 • kennis over de blootstelling aan biociden en de effecten op de volksgezondheid
 • specifieke stoffen en gebruiken
 • observatie van de biocidemarkt
 • regularisatie van de biocidemarkt
 • evaluatie en rapportering

3. het aanbrengen van de nodige wijzigingen in het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, waardoor de reductieplannen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden gescheiden worden

Het reductieplan zal om de twee en een half jaar moeten geupdatet worden. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gewesten en van de dienst biociden, zal de opvolging van het plan verzekeren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: news.belgium.be

E. Werken tijdens de Ramadan

De Ramadan van het jaar 2023 gaat door vanaf woensdag 22 maart en duurt tot en met donderdag 20 april.

Gedurende de Ramadan eten, drinken, roken en vrijen moslims niet tussen zonsopgang en zonsondergang.

Dit heeft ook een impact op de werkvloer. Zo kan er sneller vermoeidheid optreden, kan er sprake zijn van concentratiestoornissen, stress, prikkelbaarheid, uitdroging, …

De werkgever is verplicht de nodige maatregelen te treffen ter bevordering van het welzijn van de

werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het is bijgevolg aangeraden afspraken te maken rond het werken tijdens de ramadan om eventuele risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.

Mogelijke maatregelen zijn:

 • aanpassing van het uurrooster
 • zoveel mogelijk vermijden dat werknemers moeten werken in de hitte
 • toestaan van verschillende korte pauzes
 • voorzien van teamwerk
 • indien mogelijk toestaan dat in nachtploeg gewerkt wordt

Bronnen:

 • Mensura
 • Rendement Online

F. Verband tussen psychosociale risico’s op het werk en hart- en vaatziekten

Niet enkel langdurig staan, fysiek zwaar werk met weinig rust, ploegenwerk, werken bij hoge temperaturen of in een omgeving met veel lawaai, werken met chemicaliën kan zorgen voor een groter risico op hart- en vaatziekten.

Er lijkt immers ook een rechtevenredig verband te bestaan tussen hart- en vaatziekten en psychosociale risicofactoren zoals bijvoorbeeld werkstress, werkonzekerheid, pesten op het werk, lange werktijden, … vooral voor kwetsbare personen.

De EU-OSHA publiceerde een nieuwe discussienota waarbij dieper wordt ingegaan op dit verband en tevens aanbevelingen worden gedaan om hart- en vaataandoeningen te voorkomen.

Er wordt onderzocht welke directe gevolgen stressmechanismen kunnen hebben voor het cardiovasculaire systeem en hoe ongezonde leefgewoonten als gevolg van werkgerelateerde stress schadelijk kunnen zijn voor de cardiovasculaire gezondheid. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop een gunstige psychosociale werkomgeving kan bijdragen tot de bescherming tegen hart- en vaatziekten.

Ter preventie van cardiovasculaire aandoeningen ten gevolge van werkgerelateerde omstandigheden, wordt een veelzijdige aanpak voorgesteld met zowel stressbeheersing op individueel niveau als aandacht voor de bescherming van de gezondheid, onder meer door cardiovasculaire risicopreventie (bevordering van een gezonde levensstijl), waarborging van een gezonde fysieke werkomgeving (preventie van langdurige statische houdingen) en stresspreventie op de werkplek, met inbegrip van het aanpakken van psychosociale risicofactoren (buitensporige werkdruk, slechte teamgeest en slecht leiderschap).

Ook het bewust maken van werkgevers van de gezondheids- en kostenvoordelen van een goede psychosociale werkomgeving en het waarborgen van een behoorlijke werkomgeving door middel van wetgeving kan gunstig zijn voor de gezondheid van werknemers, waaronder mogelijk ook waaronder de cardiovasculaire gezondheid.

Bron: EU-OSHA

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 27 feb - 3 maart '23 (wk 9)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.