nieuwsoverzicht 25 - 29 april (wk 17)

 30/04/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Wijziging Sociaal Strafwetboek / Advies Nationale Arbeidsraad over vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met een gezondheidsprobleem / Flexibele werkregelingen en gewijzigde verlofregels voor ouders en mantelzorgers / Webinar over proces-gegenereerde agentia / Rapport van Eurofound met betrekking tot overwerk / Rapport EU-OSHA over robotica en AI op de werkvloer

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Wijziging Sociaal Strafwetboek

 • Artikel 42/1 van het Sociaal Strafwetboek wordt aangevuld met een paragraaf 6, waardoor de mogelijkheid wordt gecreëerd om beroep te doen op derden bij de toepassing van de discriminatietoetsen.

Er wordt ook een artikel 42/2 ingevoegd in het Sociaal Strafwetboek om te verduidelijken dat de sociale inspecteurs al hun onderzoeksbevoegdheden, waaronder discriminatietesten, ook kunnen inzetten bij niet strafrechtelijk gesanctioneerde vormen van discriminatie.

Bron: Wet 1 april 2022 (B.S. 28-4-2022)

 • Opheffing van de verwijzing naar de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid vermits deze wet wordt opgeheven.

Bron: Wet 1 april 2022 (B.S. 27-4-2022)

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Advies Nationale Arbeidsraad over vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met een gezondheidsprobleem

Op 26 april jl. bracht de Nationale Arbeidsraad haar advies uit over een aantal wet- en regelgevende teksten die handelen over arbeidsongeschiktheid en voortvloeien uit het federale begrotingsakkoord 2022.

Deze teksten maken deel uit van een geheel van maatregelen die handelen over de terugkeer naar het werk van werknemers met gezondheidsproblemen.

Zo wordt onder meer advies gevraagd over:

- een voorontwerp van wet houdende:

 • vrijstelling van het voorleggen van een ziektebriefje voor 1 dag arbeidsongeschiktheid (max. 3 keer per kalenderjaar)
 • wijziging van de voorwaarden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht
 • wijziging van de voorwaarden tot neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van gedeeltelijke werkhervatting
 • wijziging van de bepalingen inzake outplacement na medische overmacht

- een ontwerp KB inzake afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van deeltijds tewerkgestelde werknemers

- een ontwerp KB inzake afwijkingen van de minimumgrens van de duur van de prestaties van werknemers

Er wordt benadrukt dat de collectieve omkadering in de bedrijven een heel belangrijke factor is voor het succesvol verwezenlijken van de re-integratie van personen met gezondheidsproblemen.

Het volledige advies kan nagelezen worden op de website van de NAR.

Op de minsterraad van 29 april 2022 werden het voorontwerp van wet en de twee ontwerp KB’s goedgekeurd. Er volgt nog advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Adviesraad van het Sociaal Strafrecht, het Comité Overheidsbedrijven en het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten.

De drie ontwerpen worden vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bronnen:

 • NAR
 • news.belgium.be

B. Flexibele werkregelingen en gewijzigde verlofregels voor ouders en mantelzorgers

Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PB L 188 van 12 juli 2019) stelt minimumvoorschriften vast met het oog op de gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk betreft, door een betere combinatie van werk en gezin mogelijk te maken voor werknemers die ouders zijn of mantelzorgers.

Hiertoe voorziet deze richtlijn in individuele rechten met betrekking tot:

a) vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof;

b) flexibele werkregelingen voor werknemers die ouders zijn of mantelzorgers.

Ze voorziet in een aantal bijkomende beschermingsmaatregelen zoals onder meer:

 • het recht van elke werknemer om zijn werk te verzuimen wegens overmacht in verband met dringende familieomstandigheden in geval van ziekte of een ongeval waardoor de onmiddellijke aanwezigheid van de werknemer vereist is;
 • maatregelen om te waarborgen dat werknemers met kinderen tot een bepaalde leeftijd, die ten minste acht jaar bedraagt, en mantelzorgers kunnen verzoeken om flexibele werkregelingen voor zorgdoeleinden;
 • behoud van rechten die door werknemers zijn verworven of in opbouw zijn op de datum van ingang van het verlof of arbeidsverzuim, tot het einde van dat verlof of arbeidsverzuim;
 • verbod van discriminatie voor werknemers die vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof of flexibele werkregelingen hebben aangevraagd;
 • ontslagverbod voor werknemers die vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof of flexibele werkregelingen hebben aangevraagd.

Deze richtlijn dient uiterlijk tegen 2 augustus 2022 in nationale wetgeving te zijn omgezet.

In het kader van bovenvermelde verloven, biedt men in België al een heel ruim kader. Denk hier bijvoorbeeld aan verlof voor medische bijstand, palliatief verlof, mantelzorgverlof en tijdskrediet.

Het VBO pleit “voor een neutrale en correcte omzetting van de richtlijn, die rechtszekerheid biedt aan werkgevers en werknemers, de juridisering van de arbeidsrelaties vermijdt, de dialoog op bedrijfsniveau faciliteert en desgevallend de letterlijke bewoordingen van de richtlijn overneemt.“

Het probeert samen met de vakbonden in de Nationale Arbeidsraad een cao te sluiten over het aspect van flexibele werkregelingen en hiervoor een haalbare procedure vast te leggen, met respect voor de richtlijn.

Bronnen:

 • VBO
 • Richtlijn 2019/1158

C. Webinar over proces-gegenereerde agentia (Roadmap on Carcinogens)

Op 20 mei e.k. organiseren de Belgian Society for Occupational Hygiene (Belgische wetenschappelijke vereniging voor de arbeidshygiëne of BSOH) en de FOD WASO een webinar met betrekking tot proces-gegenereerde agentia, zijnde (kankerverwekkende) agentia die ontstaan bij uitvoering van bepaalde arbeidsprocessen.

Deze worden vaak niet in rekening gebracht bij het opmaken van de risicoanalyse.

Enkele voorbeelden van deze agentia zijn lasrook, dieseluitlaatgassen, houtstof van hardhout, chroom VI, …

Inschrijven voor het webinar kan via de website van de FOD WASO.

Bron: FOD WASO

D. Rapport van Eurofound met betrekking tot overwerk

Overwerk is het werk dat gedaan wordt buiten de werktijd zoals dat is bepaald in het arbeidscontract. Niet-gecompenseerde arbeidstijden en structureel overwerk komen meer en meer voor.

Het is algemeen bekend dat overwerken onder bepaalde voorwaarden de gezondheid en het welzijn van de werknemers op negatieve wijze beïnvloedt en zelfs ook een negatieve invloed heeft op hun prestaties.

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) publiceerde een rapport met:

 • een vergelijkend overzicht van de wijze waarop overwerk in de EU-lidstaten, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk wordt gereguleerd
 • per land, een beoordeling van de omvang van het verschijnsel, de achterliggende factoren en de mogelijke gevolgen voor werknemers en bedrijven
 • een beeld van de huidige discussie rond het onderwerp

Het verslag kan bekeken worden op de website van Eurofound.

Bron: Beswic

E. Rapport EU-OSHA over robotica en artificial intelligence op de werkvloer

Digitalisering, automatisering, robotisering worden ook op de werkvloer meer een meer geïntroduceerd. Dit wijst niet alleen op een positieve technologische evolutie, maar brengt daarentegen ook nieuwe uitdagingen en risico’s met zich mee op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk.

De EU-OSHA voerde 4 jaar lang onderzoek uit inzake digitalisering op de werkvloer. In het kader hiervan publiceerde zij een initieel verslag met:

 • typering van AI en geavanceerde robotica voor automatisering van taken op de werkvloer
 • een overzicht van de huidige en toekomstige toepassingen van AI en robotica voor verschillende taken en in diverse sectoren
 • een overzicht van de beleidsmaatregelen en strategieën op EU-niveau en in de lidstaten

Een beleidsnota (in het Engels) en powerpointpresentatie (in het Engels) zijn terug te vinden op de website van de EU-OSHA.

Bron: EU-OSHA

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 25 - 29 april (wk 17)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.