nieuwsoverzicht 24 - 28 jan (wk 4)

 28/01/22

Nieuws

 Varia

Flitscontrole SIOD / Fietsbeleid / Coronabarometer voor bedrijven / Discussienota's EU-OSHA

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Flitscontrole SIOD - februari 2022: transportsector

Naast de klassieke controles voeren de sociaal inspecteurs ook geregeld flitscontroles uit om inbreuken op de sociale wetgeving vast te stellen. Deze controles zijn voornamelijk informatief en hebben een preventief karakter.

Binnen de EU wordt deze vorm van controle gezien als een “best practice met als bedoeling de compliance te verbeteren.

Voor de maand februari zijn nationale flitscontroles gepland in de transportsector, inclusief koeriersbedrijven, en dit in het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2022.

Bij deze controles zal door de sociaal inspecteurs ook belang gehecht worden aan de COVID-maatregelen.

Een checklist voor deze controles in de transportsector is reeds online beschikbaar. Zo kunt u meteen al nagaan aan welke punten extra aandacht zal besteed worden.

Bron: SIOD (Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst)

B. Coronabarometer voor bedrijven ?

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is vragende partij om het telewerkregime ook deel te laten uitmaken van de coronabarometer (zie nieuwsoverzicht week 3) en telewerk af te bouwen wanneer de cijfers in de zorg het toelaten.

Zo krijgt de bedrijfswereld uitzicht op de versoepeling van het verplichte telewerk. De impact van het telewerk op het mentale welzijn van de werknemers en de relatie tussen de collega’s is immers niet te onderschatten.

Verder dringt Voka erop aan dat er snel een nood-KB komt om de bedrijven toe te laten de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen om bijkomend personeel in te zetten zoals bijvoorbeeld mensen in tijdskrediet, tijdelijk werklozen, gepensioneerden om op die manier het tekort aan personeel wegens besmetting of quarantaine ten gevolge van COVID-19 op te vangen.

Bron: Voka

C. Een gezonde geest in een gezond lichaam: fiets mee!

In 2021 lanceerde de federale overheid BE.Cyclist, het actieplan ter promotie van de fiets. Dit plan bestaat uit 52 maatregelen waarmee de federale overheid het gebruik van de fiets wil promoten.

Er wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp van koninklijk besluit met onder andere:

 • bepalingen ten voordele van de veiligheid en de mobiliteit van de fietsers met onder meer een veiliger plaats op de openbare weg voor velomobielen en ligfietsen
 • de opportuniteit tot het gebruik van oranje-gele laterale signalisatiemiddelen voor fietsen
 • de verplichting voor velomobielen om aan weerszijden te beschikken over een witte reflecterende strook
 • het invoeren van markeringen die de wegbeheerders in staat stellen om middenrijbanen aan te leggen alsook de bijhorende verkeersregels

Het is ook de bedoeling een aantal suggesties in de wegcode op te nemen om actieve weggebruikers te ondersteunen.

Dit vormt een extra stimulans om uw werknemers aan te sporen om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken voor het woon-werkverkeer.

Dit heeft niet alleen een positieve invloed op het mentaal welzijn van de werknemers en een gunstig effect op het absenteïsme, maar wist je dat het gebruik van een bedrijfsfiets ook fiscaal voordelig is?

Informeer bij uw sociaal secretariaat en geef impuls aan uw bedrijfsimago!

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2021-2021, 24 december 2021, nr. 55/073 (Vr. nr. 827 F. Troosters)

D. Discussienota’s EU-OSHA over virtuele werkomgeving en dynamische risicobeoordeling

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk publiceerde twee discussienota’s waarin enerzijds het onderzoek naar virtuele werkomgevingen en anderzijds de dynamische risicobeoordeling en de invloed van beiden op de veiligheid en gezondheid op het werk werd bediscussieerd.

Deze nota’s, een webinar hieromtrent en een samenvatting van de discussie kunnen geraadpleegd worden op de website van EU-OSHA.

1. Een eerste nota betreft de discussie rond de toekomst van het werken in een virtuele omgeving en de invloed op de veiligheid en gezondheid op het werk.

Er wordt meer en meer gewerkt in een virtuele omgeving, mede door de COVID-pandemie. Deze pandemie leidde ertoe dat meer aandacht werd besteed aan de veiligheid en gezondheid op het werk.

Uit de discussie bleek dat we op dit vlak voor een aantal uitdagingen staan:

 • te weinig regelgeving met betrekking tot deze nieuwe manier van werken (thuiswerk, hybride werken);
 • uitvoeren van een risicoanalyse en inspectie op de werkplek bij de werknemer thuis in geval van telewerk (kan mogelijks aangepakt worden door de werknemer in staat te stellen zelf hun eigen risicoanalyse uit te voeren bv. op basis van een gids over telewerken maar nadeel hiervan is de verwatering van de verantwoordelijkheid van de werkgever en te weinig rekening kunnen houden met psychosociale risico’s);
 • zaken met betrekking tot ethiek en verantwoordelijkheden bij telewerk.

Er worden ook een aantal nadelen aangehaald van werken met digitale technologieën:

 • verhoging van de productiviteit maar niet van de veiligheid en gezondheid op het werk;
 • problemen rond communicatie;
 • gebrek aan vertrouwen van de werkgever in zijn werknemers;
 • meer stress door samenwonen met andere telewerkers en kinderen;
 • generatieverschillen: jongere werknemers raken meer geïsoleerd, oudere werknemers hebben moeite om met de nieuwste technologieën om te gaan;
 • middenkader en managers moeten in contact blijven met de medewerkers en voldoende sturing kunnen geven;
 • cursussen uit opleidingen met betrekking tot veiligheid en welzijn op het werk houden te weinig rekening met de nieuwe manier van werken en brengen preventieadviseurs en HSEQ-managers op dit vlak niet de juiste vaardigheden bij.

Er wordt geconcludeerd dat de nieuwe digitale ontwikkelingen een aantal voordelen hebben zoals de snelle connectiviteit, duurzaamheid, inclusiviteit en flexibiliteit. De uitdagingen liggen vooral op het vlak van vaardigheden van het management en middenkader en het bijbrengen van de juiste kennis aan HSEQ-managers. Verder blijkt er behoefte te zijn aan uniformisering en (cyber)veilige processen.

2. Een tweede nota betreft de ontwikkeling van een dynamische risicobeoordeling en de implicaties voor de veiligheid en gezondheid op het werk.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de nationale regeringen, werkgevers en HSEQ-managers om ervoor te zorgen goed geïnformeerd te zijn en te investeren in en mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor dynamische risicobeoordeling zodat rekening gehouden kan worden met de snelle technologische en maatschappelijke veranderingen.

Op het gebied van procesveiligheid is dit reeds vrij goed ontwikkeld.

Op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk is er echter nog werk aan de winkel.

Vooral bij kleine bedrijven vormt dit een probleem, gelet op het gebrek aan tijd en middelen binnen deze bedrijven.

Een ander probleem houdt verband met de beperkte beschikbaarheid van vaardigheden bv. op het gebied van digitalisering, analyse en verwerking van gegevens, ontwikkeling van minder traditionele risicoanalyse instrumenten bv. virtual reality, chatboxen, …

Samenwerking binnen de sectoren is hier van cruciaal belang.

Bronnen:

 • Beswic
 • EU-OSHA

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

Vraag aan de experten : Wordt de laadbak van een kiepwagen beschouwd als hefwerktuig?

nieuwsoverzicht 24 - 28 jan (wk 4)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.