nieuwsoverzicht 23 tot 27 okt (wk 43)

 01/11/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

IAO-podcasts / Voel je goed op het werk / Oshvet-project / 1 op 6 werkende Nederlanders drinkt riskant / Nieuwe norm voor brandwerende voetganger deuren / Cyberveiligheid / Vervlechting werk en privé / Wetsontwerp: aanduiding vertrouwenspersoon en oprichting Begrotingsfonds betreffende preventie inzake gezondheid en veiligheid op het werk en duurzame herinschakeling van langdurig zieken / Sociale verkiezingen

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Nieuwe IAO-podcasts over welzijn op het werk

De Internationale Arbeidsorganisatie heeft inmiddels 50 afleveringen van hun podcast ‘The future of work’ gelanceerd. Recent kwam ook welzijn op het werk aan bod.

In aflevering 49 ‘Workplace mental health: It’s ok not to be ok’ worden vier stappen overlopen die werkgevers kunnen nemen om de mentale werklast te verlichten.

Een andere aflevering legt de focus dan weer op de impact van AI. Een rapport van de IAO suggereert dat de bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en rijk en arm zou kunnen vergroten als AI wordt ingezet zonder goed beleid. De podcast ‘Job quality or job quantity – which will AI affect most?’ gaat hier dieper op in.

De 47ste aflevering bekijkt de voor- en nadelen van oudere werknemers. Want hoewel we steeds ouder worden en langer fit blijven, wordt er volgens de IAO maar weinig aandacht besteed aan het actief houden van ouderen na de pensioengerechtigde leeftijd.

Alle afleveringen (uitsluitend in het Engels) vind je hier.

Liever Nederlandstalige podcasts om te beluisteren? Op onze website vind je een heleboel podcasts over uiteenlopende thema’s.

Bronnen:

 • BeSWIC
 • ILO

B. ‘Voel je goed op het werk’-campagne

De FOD Werkgelegenheid voert sinds 10 oktober 2023 een informatie- en sensibiliseringscampagne om bedrijven en preventieactoren te informeren over de verschillende BeSWIC-tools die gratis beschikbaar zijn.

Op de campagnewebsite voeljegoedophetwerk.be staat heel wat informatie en hulpmiddelen om psychosociale risico’s te voorkomen en beheren. Er wordt naar verschillende categorieën gekeken:

 • preventie;
 • opleidingen en sensibilisering;
 • rapporteringsmodellen;
 • terug naar het werk.

De tools vind je terug op de BeSWIC-website.

Bron: BeSWIC

C. Oshvet-project: veiligheid en gezondheid op het werk binnen het beroepsonderwijs

Oshvet is een project van EU-OSHA dat bedoeld is om meer bekendheid te geven aan veiligheid en gezondheid op het werk onder leerkrachten en studenten van het beroepsonderwijs. Het doel van het project is om een uitgebreid netwerk op te bouwen met gebruikmaking van bestaande netwerken van nationale focal points van EU-OSHA en de Europese partnerorganisaties zoals de Europese vereniging van beroepsopleidingsinstellingen (EVBB) en het Europees forum voor technisch en beroepsonderwijs- en opleiding (EfVET).

Ambassadeurs, benoemd door de EVBB en het EfVET en ondersteund door de nationale focal points, zullen in elk land instaan voor de onderlinge coördinatie en promotie van projectactiviteiten.

Ons land was één van de testlanden, maar nu is het project dus ook ruimer ingevoerd.

In België worden via dit project tools als OiRA en Napo voor leerkrachten in de kijker gezet. Ook zijn er plannen om de Routekaart voor kankerverwekkende stoffen bekender te maken.

Bron: EU-OSHA

D. 1 op 6 werkende Nederlanders drinkt riskant

Bij riskant drinken wordt er zo veel of vaak gedronken dat de drinker er problemen door ervaart. Uit de Leefstijlmonitor van 2022 blijkt dat dit voor 17% van de werkende Nederlanders het geval is.

Het valt op dat jongvolwassenen (tot 29 jaar) vaker riskant drinken dan de oudere ondervraagden. Ook blijken mannen vaker riskant te drinken dan vrouwen.

Per jaar worden er bijna 2,9 miljoen dagen verzuimd door alcoholgebruik. Hier kan de opsplitsing gemaakt worden tussen direct verzuim en verminderd functioneren. Bij direct verzuim is de persoon ziek en kan die zijn of haar werk niet uitvoeren. (603 000 dagen)

In geval van verminderd functioneren komt iemand wel naar het werk, maar worden de bezigheden minder goed of minder snel uitgevoerd. (2 297 000 dagen)

Omdat de groep die riskant drinkt ook het grootste deel van de verzuimdagen vertegenwoordigt is inzetten op preventie aan te raden.

Meer over een preventief alcolhol- en drugsbeleid in de onderneming vind je in onze praktische informatie.

Bron: Trimbos instituut

E. Nieuwe norm voor brandwerende voetganger deuren

De nieuwe Belgische norm NBN B 25-002-7:2023 is op 30 juni 2023 van kracht geworden. Deze nieuwe norm is bedoeld als aanvullend Belgisch toepassingsdocument voor de Europese productnormen NBN EN 14351-1 (buitendeuren) en NBN EN 14351-2 (binnendeuren). Het gaat dus om een aanvulling op de Belgische normen NBN B25-002-2:2022 en NBN B25-002-6:2023. De nieuwe norm vervangt de Eengemaakte Technische Specificaties ‘STS 53.1 Deuren’ voor wat betreft voetganger deuren met brandwerende eigenschappen.

De aanvullende norm houdt rekening met de vereisten waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen, gesteld in het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing.

Bron: Buildwise

F. Cyberveiligheid: subsidies en een nieuwe browserextensie

Het Koninklijk besluit van 12 oktober 2023 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van subsidies voor activiteiten rond het informeren en sensibiliseren op het vlak van cyberbeveiliging werd op 24 oktober gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het totale subsidiebedrag bedraagt 72 000 euro. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 30 dagen na de inwerkingtreding van het besluit per brief (Wetstraat 18 te 1000 Brussel) of per mail (info@ccb.belgium.be) naar het Centrum voor Cybersecurity worden verstuurd. Gezien de publicatie is de deadline hiervoor dus 3 december 2023.

De subsidieaanvraag omvat:

 1. een kopie van de statuten van de vereniging;
 2. een lijst van de uitgevoerde of geplande projecten en activiteiten in 2023;
 3. het bedrag van de verrichte of geplande uitgaven voor de projecten en activiteiten in 2023;
 4. de lijst van de leden en de sectoren waartoe zij behoren.

Naast deze subsidie werd onlangs ook de nieuwe Safeonweb-browserextensie gelanceerd. Deze extensie werd ontwikkeld voor Chrome en helpt je bij het bepalen van de betrouwbaarheid van een website. De tool waarschuwt je wanneer je op een onveilige website surft waar je beter geen gegevens achterlaat aan de hand van een kleurencode. Alle info over deze extensie vind je op safeonweb.be.

Bronnen:

 • KB 12-10-2023, BS 24-10-2023 (Err. BS 31-10-2023)
 • FOD Economie

G. Onderzoek: vervlechting werk en privé

In 2008 en 2014 liet Randstad een studie uitvoeren waarbij de vervlechting tussen werk en privéleven onder de loep werd genomen. Nu, in 2023, heeft men deze studie opnieuw uitgevoerd. Een interessant moment aangezien we intussen een heuse telewerkrevolutie hebben gekend door de coronapandemie.

Voor het onderzoek werden 2000 respondenten gevraagd naar hun ervaringen met de vervlechting tussen werk en privé. Opvallend: het aandeel van thuiswerk is gestegen, maar het gaat nog niet om een meerderheid van de werknemers.

We zien dit jaar dat werk en privé meer met elkaar vervlochten zijn dan de voorbije jaren. De stijging is het meest merkbaar bij masters. Qua leeftijd zijn het vooral de 30- tot 39-jarigen die deze vervlechting het meeste voelen.

De werk-privébalans wordt als positief ervaren: een gemiddelde score van 7 op 10. De groep die vindt dat de combinatie vlot te maken is, stijgt zelfs met 8%. Hier kunnen we thuiswerk als verklaring zien: het zorgt voor meer vervlechting, maar het biedt ook voordelen zoals bijvoorbeeld een kortere reistijd.

Wat ook opvalt is dat er meer gewerkt wordt in de privésfeer buiten de kantooruren. Ook hier is de link met thuiswerken zichtbaar: bij thuiswerkers is werken buiten de kantooruren bijna standaard. Zelfs tijdens de weekends en tijdens vakanties wordt er meer gewerkt. Redenen voor al dat werken buiten de kantooruren zijn gevarieerd: te weinig tijd tijdens de kantooruren, een gevoel van verplichting, niet gestoord worden tijdens het werk of uit bevlogenheid.

Een groot deel van de respondenten geven aan het werken buiten de kantooruren storend te vinden. Nochtans blijkt het om een druk te gaan die de mensen zichzelf opleggen en niet zozeer vanuit de bedrijven komt.

In de andere richting blijkt nu dat het aandeel dat privézaken op het werk regelt overeenkomt met het aandeel dat extra werkt. Het houdt elkaar dus mooi in evenwicht.

Om de combinatie werk-privé vlotter te laten verlopen, lijken vooral glijdende werkuren goed te scoren. Thuiswerk toelaten of promoten en de workload beperken worden ook aangehaald als mogelijke oplossingen.

Het volledige rapport is hier te raadplegen.

Bron: Randstad

H. Wetsontwerp: aanduiding vertrouwenspersoon en oprichting Begrotingsfonds betreffende preventie inzake gezondheid en veiligheid op het werk en duurzame herinschakeling van langdurig zieken

De Kamer nam op 13 oktober de tekst aan van het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen.

De tekst wijzigt onder meer de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Welzijnswet).

Er worden twee nieuwe leden ingevoerd die bepalen dat de aanduiding van een vertrouwenspersoon niet verplicht is voor de werkgever die minder dan 50 werknemers tewerkstelt, tenzij alle leden van de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, alle werknemers, hierom verzoeken en dat minstens één van deze vertrouwenspersonen moet behoren tot het personeel van de werkgever indien:

a) de werkgever 50 of meer werknemers tewerkstelt;

b) de werkgever 20 of meer werknemers tewerkstelt en een beroep doet op een preventieadviseur van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

We bespraken dit ook al in een eerdere nieuwsbrief.

Daarnaast wordt ook een Begrotingsfonds betreffende preventie inzake gezondheid en veiligheid op het werk en duurzame herinschakeling van langdurig zieken opgericht.

We volgen dit verder op en berichten opnieuw bij publicatie in het Staatsblad.

Bron: Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

I. Sociale verkiezingen: een overzicht

Wijzigingen

Naar aanloop van de sociale verkiezingen in 2024 zetten we graag nog een aantal zaken op een rijtje. Op 30 juni 2023 werd immers de nieuwe wet over de sociale verkiezingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het verloop van de verkiezingsprocedure wijzigt niet, het gaat eerder om verbeteringen en een verdere digitalisering van de procedures.

De periode voor de aanwijzing van de afgevaardigden voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk is definitief vastgelegd en start op 13 mei en eindigt op 26 mei 2024. Afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum zal de procedure dus effectief van start gaan in de periode tussen 15 en 28 december 2023.

Ook voor de uitzendkrachten verandert er wat. Zij kunnen voortaan deelnemen aan de sociale verkiezing, op voorwaarde dat ze minstens 32 arbeidsdagen effectief gepresteerd hebben in de periode van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024. Bepaalde persoonsgegevens kunnen bij het uitzendkantoor opgevraagd worden voor het opstellen van de kiezerslijsten.

Waar de oproepingsbrief voorheen persoonlijk overhandigd moest worden aan de werknemer (of per aangetekend schrijven bij afwezigheid) kan dit vanaf dit jaar ook meteen via e-mail. De voorwaarde is wel dat de kiezer over een professioneel e-mail adres beschikt en toegang moet hebben tot een digitaal instrument dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld op de gebruikelijke werkpost. Om dit toe te passen is een unaniem akkoord van de ondernemingsraad of het comité nodig.

Het was al mogelijk om elektronisch te stemmen op afstand op voorwaarde dat de kiezer kon stemmen vanaf de gebruikelijke werkpost via een drager aangesloten op het beveiligde netwerk van de onderneming. Deze voorwaarde vervalt nu.

Ten slotte verandert er ook wat op de kandidatenlijsten. Hier zal een kandidaat voortaan kunnen kiezen tussen M, V of X om het geslacht door te geven. De kandidaat kan hier zelf aanduiden hoe die zich identificeert, ongeacht hun officiële geslacht.

Belangrijke data

Naast deze wijzigingen overlopen we ook nog even de belangrijke data.

 • Dag X-35: beslissing van de werkgever
 • Dag X-30: ontslagbescherming
 • Dag X: dag van aanplakking van bericht van de verkiezingen
 • Dag X+7: klachten tegen de voorlopige kiezerslijsten
 • Dag X+35: definitieve kandidatenlijsten
 • Dag Y: effectieve verkiezingsdag

We gaan van start met een periode om overleg te plegen met de ondernemingsraad en / of het comité over de omschrijving van de technische bedrijfseenheid en de functies van het leidinggevend personeel en de kaderleden en wie deze personen zijn. Deze periode loopt van X-60 (tussen 15/12/2023 en 28/12/2023) tot X-35 (tussen 9/1/2024 en 22/1/2024).

Op dag X-35 wordt de beslissing meegedeeld waartegen werknemers en representatieve werknemersorganisaties beroep kunnen aanteken bij de arbeidsrechtbank. Dit gebeurt uiterlijk op X-28 (tussen 16/1/2024 en 29/1/2024). Een beslissing van de rechtbank volgt dan ten laatste op X-5 (tussen 8/2/2024 en 212/2024).

X-30 (tussen 14/1/2024 en 25/1/2024) is een belangrijke dag voor de werkgever, dan begint immers de periode van ontslagbescherming voor de werknemers die zich kandidaat hebben gesteld. Omdat de werkgever op dat moment nog niet weet wie zich kandidaat heeft gesteld, is voorzichtigheid geboden.

90 dagen voor de verkiezingen … dag X (tussen 13/2/2024 en 26/2/2024): nu plakt de werkgever het bericht aan waarop een aantal beslissingen staan:

 • Datum en uren waarop de verkiezingen worden georganiseerd;
 • Adres en benaming van de technische bedrijfseenheid/-heden;
 • Aantal mandaten per raad of comité en per categorie;
 • Voorlopige kiezerslijsten;
 • Lijsten van leden van leidinggevend personeel en kaderleden;
 • Persoon of dienst die de stembrieven verstuurd;
 • Beslissing tot elektronisch stemmen.

Binnen de 7 dagen die hier op volgen (tussen 20/2/2024 en 4/3/2024) kunnen de werknemers en de representatieve werknemersorganisaties bezwaar aantekenen tegen de voorlopige kiezerslijsten bij de ondernemingsraad of het comité. Bij een klacht moet er binnen de 7 dagen volgend op de klacht uitspraak gedaan zijn. Verder beroep kan aangetekend worden bij de arbeidsrechtbank uiterlijk op dag X+21 (tussen 5/3/2024 en 18/3/2024). Daarop heeft de rechtbank weer 7 dagen de tijd om een beslissing te nemen. Nadien zijn de kiezerslijsten definitief.

De definitieve kandidatenlijst worden uiterlijk 35 dagen na de aanplakking van de datum van de verkiezingen (tussen 19/3/2024 en 1/4/2024) door de representatieve werknemersorganisatie bij de werkgever ingediend.

De FOD WASO organiseerde op 23 oktober een online infosessie over de sociale verkiezingen van 2024. Je kan dit webinar herbekijken via deze link.

Bron: Cohezio

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

In de spotlight:

nieuwsoverzicht 23 tot 27 okt (wk 43)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.