nieuwsoverzicht 12 - 16 juni '23 (wk 24)

 21/06/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Begassingen en ontgassingen / Aanstelling vertrouwenspersoon / Invloed moederschap bij aanwerving / Nieuwe website noodnummer 112 / Slimme digitale systemen voor VGW / Verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Reglementering van de begassingen en de ontgassingen

Op 15 juni jl. werd het K.B. van 10 mei 2023 houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit vervangt het K.B. van 14 januari 1992 houdende reglementering van begassingen. Een aanpassing was noodzakelijk aan de meest recente stand van de wetgeving op het vlak van biociden en gewasbeschermingsmiddelen en welzijn op het werk.

Het nieuwe besluit treedt in werking op 1 juli 2023, behalve de bijzondere voorwaarden voor grondontsmetting in de landbouw, die in werking treden op 1 januari 2024.

De lijst van de voor het uitvoeren van begassingen toegelaten producten werd niet meer als bijlage bij het K.B. gevoegd maar is beschikbaar op de sites van de FOD Volksgezondheid (fytoweb – gewasbeschermingsmiddelen en biocide.be – biociden). Deze lijst werd gewijzigd en er werden nieuwe methodes en technieken ontwikkeld. Zo wordt onder meer een begassingsplan ingevoerd, zijnde een specifiek plan dat wordt opgemaakt door de begassingsleider voor de uitvoering van een welbepaalde begassing of ontgassing. Een begassingsplan omvat de risicoanalyse, de preventiemaatregelen en de hieruit resulterende werkinstructies en meetstrategie.

Tevens wordt het ontgassen van containers afkomstig uit het buitenland geregeld om zo te vermijden dat gevaarlijke gassen toevallig vrijkomen.

Verder wordt ook klampbegassing geregeld (een begassing van een partij goederen onder een gasdichte folie of zeil) en zijn de bepalingen rond grondontsmetting aangepast door het verbod op het gebruik van methylbromide.

Meer informatie is terug te vinden op de website van BeSWIC.

Bronnen:

B. Wijziging aanstelling vertrouwenspersoon

De ministerraad van 16 juni jl. keurde een voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen goed.

Hiermee worden in verschillende wetten een aantal technische en legistieke aanpassingen doorgevoerd om bepaalde wetsbepalingen in lijn te brengen met recente wetgevende evoluties.

Tevens wordt de welzijnswet gewijzigd met betrekking tot de aanstelling van vertrouwenspersonen. Momenteel is de aanwijzing van een vertrouwenspersoon niet verplicht, behalve wanneer alle leden vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk hierom verzoeken (welzijnswet, art. 32sexies, § 2, lid 1, en § 2/1).

Het voorontwerp van wet maakt de aanduiding van een vertrouwenspersoon verplicht in ondernemingen vanaf 50 werknemers. In dit geval zal steeds minstens één van de vertrouwenspersonen tot het personeel van de werkgever moeten behoren (ook als de preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk). In ondernemingen met 20 of meer werknemers (i.p.v. meer dan 20 werknemers) zal volgens het ontwerp ten minste één van de vertrouwenspersonen verplicht deel dient uit te maken van het personeel van de onderneming, wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

In ondernemingen met minder dan 50 werknemers is de aanduiding van een vertrouwenspersoon niet verplicht, tenzij wanneer alle leden vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het comité hierom verzoeken.

Wanneer er geen vertrouwenspersoon werd aangeduid (een situatie die zich kan voordoen in ondernemingen met minder dan 50 werknemers), kan, volgens het ontwerp van wet, de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zijn opdrachten uitoefenen (behalve in ondernemingen met minder dan 20 werknemers waar de functie van preventieadviseur wordt uitgeoefend door de werkgever en behalve in geval de betrokkene zelf of het comité hier niet mee akkoord gaat).

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bronnen:

  • news.belgium.be
  • NAR, advies nr. 2.366

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Moederschap: een belemmering bij aanwerving?

Uit onderzoek van Professor Stijn Baert en doctoraal onderzoeker Morien El Haj blijkt dat moederschap een belemmering vormt bij aanwerving.

Zo bleek dat moeders met 1 kind meer dan 20 % minder werd uitgenodigd op een jobinterview dan vrouwen zonder kinderen, terwijl moeders met twee kinderen meer kans hadden om uitgenodigd te worden voor een jobinterview dan vrouwen zonder kinderen. Een potentiële verklaring kan zijn dat werkgevers vermoeden dat vrouwen met 1 kind snel terug zwanger zullen zijn en bijgevolg enkele weken of maanden afwezig van het werk na de bevalling. Dit kan ook mee helpen verklaren waarom jonge lesbiennes vaker een positieve respons krijgen op hun sollicitaties in vergelijking met jonge vrouwen gehuwd of wettelijk samenwonend met een man.

Ook mannen die bij sollicitatie vermeldden dat ze 1 of 2 kinderen hadden, kregen bijna 1/5 minder uitnodigingen voor een jobinterview dan kinderloze mannen, vooral in typisch mannelijke beroepen. Mogelijks valt dit te verklaren door het feit dat mannen die uit zichzelf bij een sollicitatie meedelen dat ze kinderen hebben, gezien kunnen worden als minder assertief, competitief, onafhankelijk en dominant.

Een ander onderzoek wees aan dat een nadelige behandeling van vrouwen op de arbeidsmarkt door werkgevers, vaak te maken heeft met hun moederschap en dit vooral gesteund op de karakteristieke en fysieke eigenschappen van vrouwen nl. hun minder fysieke capaciteiten, hun minder assertieve karakter alsook de frequentere afwezigheid omwille van de zorg voor de kinderen dat hun sociaal karakter, hun behulpzaamheid, creativiteit en hun openheid voor nieuwe mensen en ervaringen overrulet.

Met dergelijke vaststellingen dient idealiter rekening gehouden te worden door de beleidsmakers in hun diversiteitsbeleid.

Als reactie op de vaststellingen uit dit onderzoek, zal UGent@Work werken aan het ontwerpen van nudges die vrouwen kunnen gebruiken bij hun sollicitaties om te vermijden dat zij afgestraft worden omwille van het moederschap.

Bron: UGent@Work, Blog #53 Benadeling vrouwen bij aanwerving: een prijs voor moederschap

Zie ook: Nudging: subtiele vorm van gedragsbeïnvloeding (Anne-Marie Vanhooren)

B. Nieuwe website noodnummer 112

De website www.112.be werd vernieuwd.

Door deze vernieuwing is het de bedoeling dat de burger snel en eenvoudig de juiste weg naar hulp vindt én dat de noodnummers 112 en 101 niet worden overbelast met oproepen waarvoor ze niet zijn bedoeld.

Je vindt er onder meer

  • een rubriek FAQ, waar je een antwoord terugvindt op allerlei praktische vragen
  • een rubriek speciaal gericht op kinderen
  • de link naar de app 112 BE
  • een schematisch overzicht over hoe, wie en wanneer te bellen in geval van nood
  • een overzicht van diverse noodnummers

Bron: news.belgium.be

C. Slimme digitale systemen voor veiligheid en gezondheid op het werk

De EU-OSHA, het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, publiceerde 3 nieuwe beleidsnota’s op haar website m.b.t. slimme digitale systemen die de veiligheid en gezondheid op het werk stimuleren.

Bronnen:

  • BeSWIC
  • EU-OSHA

D. Ratificatie verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie

België ratificeerde het IAO-Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, dat door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie reeds werd goedgekeurd op 21 juni 2019. Het werd ingediend op de Internationale Arbeidsconferentie in Genève op 13 juni 2023.

Het Verdrag heeft tot doel werknemers te beschermen tegen geweld en grensoverschrijdend gedrag, op om het even welke plaats ze voor of door hun werk moeten zijn, incl. verplaatsingen en sociale activiteiten. Elk lid dat het Verdrag bekrachtigt, moet het recht van eenieder op een wereld van werk zonder geweld en intimidatie eerbiedigen, bevorderen en verwezenlijken.

De Belgische welzijnswet is reeds in overeenstemming met de doelstellingen van het verdrag nr. 190 maar door de ratificatie wordt aangetoond dat men zich wil blijven inzetten tegen geweld en intimidatie op het werk. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van specifieke maatregelen welzijn op het werk voor dienstboden en huispersoneel en de wijziging m.b.t. psychosociale risico’s op het werk.

De concrete verwachtingen na ratificatie van het verdrag zijn na te lezen op de website van de ILO.

Bron: BeSWIC

nieuwsoverzicht 12 - 16 juni '23 (wk 24)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.