nieuwsoverzicht 24 - 28 april '23 (wk 17)

 02/05/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

OKB chemische, carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia / OKB agentia met hormoonverstorende eigenschappen / Wetsontwerp sociale verkiezingen / Online registratie als gebruiker van biociden / Isolatieverplichting na positieve COVID-test / Europees onderzoek naar leef- en werkomstandigheden / Verband tussen arbeidsongevallen en aantal dienstjaren

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van de codex m.b.t. chemische, carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia

Op 17 maart jl. gaf de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk haar advies over het ontwerp van KB tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia betreft en tot opheffing van artikel 723bis15 van het ARAB.

Dit ontwerpKB heeft de omzetting tot doel van Richtlijn (EU) 2022/431 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

Deze Richtlijn moet uiterlijk op 5 april 2024 omgezet zijn in Belgisch recht.

Het OKB voorziet in

 • enkele aanpassingen in verband met de reprotoxische agentia ingevolge de Europese richtlijn
 • de aanpassing van een aantal grenswaarden
 • de toevoeging van een rij aan bijlage VI.1.-1, punt A, van de codex over het welzijn op het werk en de opname daarin van een grenswaarde van 0,1 mg/m³ voor “siliciumdioxide (kristallijn) (inadembaar stof): niet elders gespecificeerde kristalvormen”, die zeldzame vormen van kristallijn siliciumdioxide zijn, voor het vervolledigen van de grenswaardentabel na een opmerking van de Europese Commissie (theoretische aanpassing)
 • opheffing van artikel 723bis15 van het ARAB dat ‘verbodsbepalingen betreffende de productie en het gebruik van giftige stoffen en preparaten’ bevat aangezien het OKB een trapsgewijze verlaging van de grenswaarden voor de blootstelling aan benzeen voorziet die in een eerste fase gelijk zijn aan, en in een tweede fase lager zijn dan de momenteel in de vergunningen opgelegde praktische grenswaarde en er voor de overige stoffen en mengsels in artikel 723bis15 er in andere reglementeringen, en dan voornamelijk in bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), identieke of gelijksoortige verbodsbepalingen voorzien zijn

De HRPBW gaf een unaniem gunstig advies over het OKB onder voorbehoud van een aantal opmerkingen (zie advies nr. 256, p. 3 en 4).

Bron: HRPBW, advies nr. 256

B. Ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen tegen agentia met hormoonverstorende eigenschappen

Op 31 maart jl. gaf de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk haar genuanceerd advies over het ontwerp van KB tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van werknemers tegen agentia met hormoonverstorende eigenschappen.

Dit OKB heeft tot doel werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan hormoonverstoorders en de gezondheidseffecten die hieruit zouden kunnen volgen door agentia met hormoonverstorende eigenschappen op te nemen in het toepassingsgebied van boek VI, titel 2 van de codex over het welzijn op het werk.

Hierdoor wordt de hogere bescherming die nu reeds geldt voor de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia ook van toepassing op de blootstelling van werknemers aan agentia met hormoonverstorende eigenschappen.

Er wordt tevens in een definitie voorzien van “agens met hormoonverstorende eigenschappen”.

Daarnaast wordt in boek X van de codex over het welzijn op het werk uitdrukkelijk vermeld dat het verboden is jongeren, zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven bloot te stellen aan deze agentia.

De Hoge Raad is er unaniem voorstander van om een versterkte bescherming van de werknemers tegen agentia met hormoonontregelende eigenschappen expliciet te integreren in het boek VI, titel 2 en het boek X van de codex over het welzijn op het werk, wat eveneens kan helpen de nakomelingen van werknemers te beschermen maar heeft echter verschillende opmerkingen over de wijze waarop deze heel gevoelige onderwerpen worden behandeld in het ontwerp van koninklijk besluit en stelt daarom, op basis van een compromis tussen de leden, verschillende aanpassingen van het OKB voor (zie advies nr. 257, p. 5 en 6).

Bron: HRPBW, advies nr. 257

C. Wetsontwerp sociale verkiezingen

Op 26 april jl. diende de regering een wetsontwerp in tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen bevat de bepalingen tot regeling van de procedure van de sociale verkiezingen, en sommige bepalingen aangaande de installatie en de werking van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, alsook de bijzondere regels die van toepassing zijn op sommige gerechtelijke beroepen die kunnen worden ingesteld in het kader van de verkiezingsprocedure met het oog op de instelling of de vernieuwing van ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk.

De wijzigingen die worden voorgesteld hebben tot doel de wetgeving in bepaalde fasen en op punctuele punten aan te passen overeenkomstig het advies van de sociale partners en een juridisch kader te scheppen voor de verdere modernisering van enkele procedurestappen. Ze houden geen principiële wijziging in van het verloop van de verkiezingsprocedure.

Dit wetsontwerp heeft daarnaast ook tot doel de wet van 4 december 2007, de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk terminologisch aan te passen ingevolge een interne reorganisatie binnen de diensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bron: www.dekamer.be

D. Opheffing verplichting online registratie als gebruiker van biociden

Met ingang van 1 januari 2023 werd de verplichting voor 31 december van elk jaar, via het online registratiesysteem zijn statuut als geregistreerd gebruiker van biociden te bevestigen, opgeheven.

De bevestiging van dit statuut bracht een administratieve werklast mee zonder veel meerwaarde.

Sinds 1 januari 2023 blijft het statuut van professionele gebruiker van biociden na eenmalige registratie geldig zonder dat jaarlijkse bevestiging vereist is. Wie zijn activiteit als professionele gebruiker wenst stop te zetten, kan dat melden via de helpdesk.

Bron: KB 17-2-2023, BS 17-4-2023

E. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten

Zie nieuwsbericht van 28 april 2023.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Isolatieverplichting na positieve COVID-test niet langer vereist

Op 26/4 jl. besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de automatische verplichte isolatieperiode van 7 dagen na een positieve COVID-test af te schaffen en een COVID-19 infectie te benaderen als gewone griep.

Inwerkingtreding?

 • Voor Brussel: vanaf 26/4/2023
 • Voor Vlaanderen en Wallonië: de deelstaten doen het nodige om deze beslissing zo snel mogelijk in werking te laten treden

Thuisblijven?

 • Ten strengste aangewezen na positieve test en respiratoire symptomen (bv. hoesten en koorts) zolang de symptomen aanhouden. Indien de symptomen ernstig zijn, moet contact met de huisarts worden opgenomen. Bij symptomen ook maatregelen nemen (mondneusmasker, goede ventilatie, handen wassen, …)
 • Niet langer verplicht in geval van een positieve COVID-test zonder symptomen

Bewoners van woonzorgcentra?

 • In geval van luchtweginfectie van de bewoner moet de behandelende arts beslissen over de beschermingsmaatregelen
 • De maatregelen toe te passen in het woonzorgcentrum, moeten bepaald worden door de coördinerende arts, ondersteund door het zorgteam van het woonzorgcentrum

Ziekenhuizen?

Het comité voor ziekenhuishygiëne moet de regels voor eventuele isolatie bepalen.

Bron: FOD Volksgezondheid, persmededeling IMC Volksgezondheid dd. 26 april 2023

B. Eurofound start Europees onderzoek naar leef- en werkomstandigheden

Eurofound heeft in samenwerking met de European Training Foundation (ETF) een nieuwe online-enquête gelanceerd bedoeld om de meest recente ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van leven, werken en leren in de EU-lidstaten en een aantal buurlanden van de EU in kaart brengen en een zo actueel mogelijk beeld te schetsen voor beleidsmakers, vooral gelet op de stijgende kosten van levensonderhoud, de oorlog in Oekraïne en de post-COVID-19-context.

De enquête, getiteld “Living and working in the EU and neighbouring countries”, bouwt voort op andere online enquêtes die Eurofound de afgelopen drie jaar heeft uitgevoerd. In deze enquête, die beschikbaar is in 33 talen en openstaat voor alle burgers van 16 jaar en ouder, worden specifieke vragen gesteld over de perceptie van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van de samenleving, alsmede over de arbeidssituatie, huisvesting en financiën. De enquête bevat ook vragen voor jongere burgers om na te gaan hoe zij zich aanpassen aan een snel veranderend Europa.

De enquête kan online ingevuld worden tot eind mei.

Bron: Eurofound

C. Verband tussen arbeidsongevallen en aantal dienstjaren

Uit een studie van EDPBW Liantis blijkt dat in het jaar 2022 42 % van de ernstige arbeidsongevallen gebeurde met medewerkers die minder dan 1 jaar in dienst waren en met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. Het aantal arbeidsongevallen neemt pas af vanaf het vijfde jaar dienst.

Andere conclusies van deze studie:

 • het aantal arbeidsongevallen met dodelijke afloop of ongevallen die leiden tot een zwaar of blijvend letsel is stabiel gebleven in vergelijking met 2021
 • het aantal slachtoffers van ernstige ongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid achteraf is licht gedaald
 • de meest voorkomende letsels zijn breuken (69,8 %), brandwonden (15 %) en verlies van lichaamsdelen (4,9 %)
 • de meest voorkomende afwijkende gebeurtenissen zijn verlies van controle over een machine (29,2 %) of vallen van hoogte (27,3 %)

Preventieve veiligheidsmaatregelen zijn dus heel belangrijk, evenals veiligheidsopleidingen voor nieuwe medewerkers. Niet enkel de werkgever draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Ook werknemers dienen de veiligheidsvoorschriften te volgen om zoveel mogelijk ongevallen te vermijden.

Bron: Liantis

nieuwsoverzicht 24 - 28 april '23 (wk 17)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.