Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten

 28/04/23

Nieuws

In navolging van het arrest nr. 93/2021 van 17 juni 2021 van het Grondwettelijk Hof beperkt de wet van 30 maart 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2023, de totale duur van de opeenvolging van een of meer arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk en van een of meer vervangingsovereenkomsten, zonder een aan de werknemer toe te schrijven onderbreking, tot twee jaar.

Bij overschrijding van die duur gelden de regels van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Hiermee wordt vastheid van betrekking geboden aan de werknemer die gedurende meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever in dienst is via opeenvolgingen van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk en van vervangingsovereenkomsten.

In navolging van het advies nr. 2.294 van 24 mei 2022 van de Nationale Arbeidsraad is er wel een uitzondering voorzien voor de vervangingsovereenkomst die volgt op opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk die wegens de aard van het werk of om andere wettige redenen gerechtvaardigd zijn. De vervangingsovereenkomst wordt eenmalig buiten beschouwing gelaten. De toepassing van die uitzondering mag er evenwel niet toe leiden dat de totale duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk en van de vervangingsovereenkomst langer is dan drie jaar.

Deze nieuwe wet is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die 8 mei 2023 worden gesloten. In voorkomend geval zal tevens rekening worden gehouden met de van de opeenvolging deel uitmakende overeenkomsten die zijn gesloten voor 8 mei 2023.

Bron: Wet van 20 maart 2023, BS 28-4-2023

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.