Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9 van de wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

 20/12/23

Nieuws

 Arbeidsplaatsen

Op 18 december jl. verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9 van de wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn. Het besluit treedt in werking op 28 december 2023.

In dit K.B. worden de modaliteiten bepaald omtrent de administratieve geldboete aan de daders van inbreuken zoals bedoeld in artikel 9 van de wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

Het is de leidend ambtenaar van de Juridische Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu die de administratieve geldboete moet voorstellen. Wanneer de procureur des Konings afziet van een strafvervolging of zijn beslissing te laat te kennen geeft, stelt de leidende ambtenaar een aangetekende brief op om de betrokkene op de hoogte te brengen van het voornemen een administratieve boete voor te stellen.

In deze brief wordt de betrokkene verzocht om binnen de 30 kalenderdagen (te rekenen vanaf aanbiedingsdatum) zijn verweermiddelen bij aangetekend schrijven of elektronisch in te dienen.

Als het administratief dossier andere stukken bevat dan het PV en de eventuele kennisgeving van de procureur des Konings, wordt in de brief vermeld dat de betrokkene het dossier mag komen raadplegen.

De betrokkene mag vragen om gehoord te worden.

Na onderzoek van de verweermiddelen en – in voorkomend geval – de betrokkenen te hebben gehoord, neemt de leidend ambtenaar een met redenen omklede beslissing. Deze wordt – samen met het verzoek tot betaling van de administratieve geldboete in voorkomend geval – aan de betrokkene bekendgemaakt per aangetekend schrijven binnen de 90 kalenderdagen (te rekenen vanaf de datum van de aangetekende brief waarin de betrokkene verzocht werd de verweermiddelen te bezorgen). Deze termijn wordt verlengd met 30 kalenderdagen indien de betrokkene gehoord wordt.

De betaling van de administratieve geldboete dient te gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na datum van verzending van de brief waarin de betaling verzocht wordt. De datum van het postmerk heeft bewijskracht voor de verzending van het aangetekend schrijven.

Bron: K.B. 30-11-2023 (B.S. 18-12-2023)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9 van de wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.