Vanaf 4 januari 2022 gelden strengere normen voor tattoo-inkt in de Europese Unie

 05/01/22

Nieuws

 Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia

Sinds 4 januari werd een tatoeage zetten veiliger. Dit is een gevolg van de inwerkingtreding van een wijziging van bijlage XVII van de REACH-Verordening.

Deze bijlage bevat beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen.

Via Verordening (EU) nr. 2020/2081 van 14 december 2020 (PB L 423 van 15-12-2020; rectificatie PB L 65 van 25-2-2021) , werd vermelding 75 aan deze bijlage toegevoegd die onder meer betrekking heeft op stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up.

Het boven specifieke concentratiegrenzen voorkomen van bepaalde stoffen in tatoeagemengsels vormt immers een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid van de mens.

Door het aanbrengen van tatoeages of permanente make-up ontstaan huidletsels. Hierdoor worden de inkten of andere mengsels die voor de tatoeëring worden gebruikt, opgenomen in het lichaam. Sommige van deze stoffen hebben gevaarlijke eigenschappen die een potentieel risico voor de gezondheid van de mens vormen. In bepaalde omstandigheden kunnen ook gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen uit het gebied waar de tatoeage of de permanente make-up is aangebracht.

Producenten van mengsels voor tatoeagedoeleinden mogen deze alleen in de handel brengen als zij veilig zijn. De lidstaten zorgen ervoor dat deze verplichting wordt nageleefd.

Op nationaal niveau worden de risico’s voor de gezondheid van de mens als gevolg van de blootstelling aan bepaalde gevaarlijke chemische stoffen in mengsels die worden gebruikt voor het aanbrengen van tatoeages evenwel niet voldoende beheerst. Bijgevolg moeten zij op Europees niveau worden aangepakt om een geharmoniseerd hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het vrije verkeer van goederen binnen de Unie te bereiken.

Een overgangsperiode van twaalf maanden (tot 4/1/2022) zou voldoende tijd bieden aan de actoren in de toeleveringsketen om aan de nieuwe vereisten te voldoen.

Dit betekent dat vanaf 4/1/2022 strengere normen gelden voor tattoo-inkt in de Europese Unie.

Voor de meer dan 4000 stoffen die wetenschappers van het Europese Chemie-Agentschap (ECHA) hebben onderzocht en waarvan zij vastgesteld hebben dat ze tot irritaties van de huid of ogen kunnen leiden of, op langere termijn, mogelijk ook kanker of genetische afwijkingen kunnen veroorzaken, gelden nu strenge beperkingen. Veel van die stoffen werden eerder ook al geweerd uit haarkleurmiddelen of make-up.

Tattoos zetten blijft wel mogelijk omdat inktfabrikanten andere stoffen kunnen gebruiken. Ze hebben immers ruim twee jaar de tijd gehad om veiliger alternatieven te ontwikkelen.

Voor twee veelgebruikte kleuren, Pigment Blue 15:3 en Pigment Green 7, krijgen de fabrikanten een jaar langer de tijd om een alternatief aan te bieden, tot januari 2023.

De verantwoordelijkheid of de inkt voldoet aan de eisen, ligt bij de fabrikanten en importeurs.

De verplichting om de klant te informeren over de inhoud van de inkt die ze gebruiken, ligt bij de tatoeëerders.

Bron: Verordening (EU) nr. 2020/2081 van 14 december 2020 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up (PB L 423 van 15-12-2020; rectificatie PB L 65 van 25-2-2021)

Vanaf 4 januari 2022 gelden strengere normen voor tattoo-inkt in de Europese Unie

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.