Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

 23/10/20

Nieuws

 Gezondheidstoezicht op de werknemers

Toelichting en interpretatie van de rechtbank

Het re-integratietraject heeft tot doel de werknemers die tijdelijk of definitief ongeschikt zijn om het overeengekomen werk uit te oefenen in staat te stellen om aangepast of ander werk uit te oefenen, hetzij tijdelijk in afwachting van het opnieuw kunnen uitoefenen van het overeengekomen werk, hetzij definitief. Het re-integratietraject kan maar gestart worden als de arbeidsovereenkomst van de werknemer in kwestie geschorst is wegens arbeidsongeschiktheid.

De voorafgaande naleving van het re-integratietraject zelf is een van de voorwaarden om als werkgever medische overmacht te kunnen inroepen voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het volstaat niet meer om enkel de definitieve ongeschiktheid van de werknemer voor de overeengekomen arbeid in te roepen om zich op medische overmacht te kunnen beroepen en de arbeidsovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding te beëindigen.

Medische overmacht kan door de werkgever enkel ingeroepen worden wanneer de preventieadviseur-arbeidsarts (PAA) beslist heeft na het re-integratieonderzoek dat de betrokken werknemer definitief arbeidsongeschikt is én wanneer hij oordeelt:

  • dat er geen aangepast of ander werk mogelijk is voor de betrokken werknemer en deze zijn beroepsmogelijkheden tegen deze beslissing heeft uitgeput (=hij dient geen beroep in binnen de 7 werkdagen of hij dient wel tijdig beroep in maar in beroep wordt de definitieve arbeidsongeschiktheid bevestigd);
  • dat er een aangepast of ander werk mogelijk is en de werkgever een gemotiveerd verslag aan de PAA heeft overgemaakt waarin hij aangeeft dat het technisch of objectief onmogelijk is, of omwille van gegronde redenen niet kan worden geëist om een re-integratieplan op te maken;
  • dat er een aangepast of ander werk mogelijk is maar de werknemer niet instemt met het re-integratieplan en de werkgever dit plan heeft bezorgd aan de PAA.

Meer informatie over het verloop van deze procedure en de interpretatie ervan door de rechtbank, is terug te vinden in de bijdragen van Ilse Van Puyvelde (toelichting procedure + rechtspraak).

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.