11 okt - 15 okt (wk 41)

 15/10/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Schadeloosstelling asbestslachtoffers / Stijging kortdurend ziekteverzuim / Week van het 'zien'

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Burgerlijke immuniteit voor derde verantwoordelijk voor blootstelling aan asbest verdwijnt niet

Op 20 juni 2019 werd door Valerie Van Peel een wetsvoorstel ingediend houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers betreft.

Dit wetsvoorstel geeft asbestslachtoffers of hun rechthebbenden de mogelijkheid om een vordering in te stellen tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke van de asbestvervuiling of -intoxicatie, om niet alleen een financiële, maar ook een morele schadevergoeding te vorderen van de economisch verantwoordelijke.

Over dit voorstel heeft Fedris op 16 september 2021 een uitgebreid (negatief) advies uitgebracht.

De nationale arbeidsraad had over andere wetsvoorstellen met betrekking tot dit onderwerp reeds eerder advies gegeven, en blijft in haar standpunt volharden. Zij volgt het advies van Fedris. De Raad is van oordeel dat een aanpassing van de wetgeving zoals voorgesteld door het wetsvoorstel niet aangewezen is. Volgende redenen worden hiervoor opgegeven:

  • “Dit voorstel vormt een gevaar voor het voortbestaan van het Asbestfonds, aangezien het een van de elementen die aan de oprichting ervan ten grondslag lagen, namelijk de civielrechtelijke immuniteit van de werkgevers en de staat, ter discussie stelt. Dit element vormt de tegenhanger van de financiering van het Fonds door laatstgenoemde. Aangezien deze elementen één geheel vormen, zou het voorstel tot opheffing van de civiele immuniteit gevolgen kunnen hebben voor de financiële middelen waarover het Fonds beschikt om zijn opdrachten uit te voeren;
  • Hoewel de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen tegen de onderneming die verantwoordelijk is voor de blootstelling aan asbest, een stap vooruit lijkt voor het slachtoffer en zijn erfgenamen, is deze mogelijkheid zeer theoretisch gezien de duur van de gerechtelijke procedure, de bewijslast - die geenszins in verhouding staat tot wat in de programmawet is bepaald - en de rechtsonzekerheid waarmee rekening moet worden gehouden, die nog wordt versterkt door het feit dat er tientallen jaren liggen tussen de blootstelling aan asbest en de ontwikkeling van de ziekte, waardoor het zeer moeilijk is de verantwoordelijke persoon aan te wijzen en te vervolgen;
  • Ten slotte zou het rechtszekerheidsbeginsel worden ondermijnd doordat het een precedent zou vormen voor de latere strafbaarstelling van gedragingen, waardoor een algemeen beginsel van de rechtsstaat, namelijk de rechtszekerheid, zou worden ondermijnd. Dit grondbeginsel beoogt met name burgers en ondernemingen te beschermen door te garanderen dat wat op een bepaald moment was toegestaan, later niet door een nieuwe wet kan worden gesanctioneerd.”

Het uitgebreid advies van Fedris is na te lezen op de website van de NAR (Nationale Arbeidsraad).

Bron: NAR, advies nr. 2.244

B. Jonge werknemers zijn nu vaker ziek dan vóór corona

Het kortdurend ziekteverzuim (van minder dan 1 maand) bij jongeren onder 25 is sterk gestegen. In september 2021 bedraagt dit 3,65%. Dit ligt ongeveer een kwart (23,3%) hoger dan pre-corona (2019) . Deze negatieve evolutie is het meest uitgesproken bij arbeiders uit fysieke beroepen. Bij bedienden dalen de kortdurende afwezigheden zelfs, behalve bij de jongsten (tot 30 jaar). Ook de groep 50-55 jaar kent eind september meer kortverzuim dan in 2019, al liggen de cijfers daar lager.

Het is vooral de laatste vier maanden dat de kortdurende afwezigheden door ziekte op het werk bij de jongeren hoger zijn dan bij de andere leeftijdsgroepen.

Hr-dienstenleverancier SD Worx ontwikkelde de "Employment Tracker" om zicht te krijgen op de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt in België. De tracker biedt een overzicht van het percentage ‘gewerkte dagen’, absenteïsme, tijdelijke werkloosheid en opname van wettelijke vakantiedagen.

Dat gebeurt op basis van loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen Belgische werknemers, waarvan één derde arbeiders en twee derde bedienden, actief in allerlei sectoren en bedrijven van verschillende omvang. De resultaten geven een duidelijke trend weer bij de werkgevers in de privésector.

Bron: sdworx (grafieken)

C. Week van het 'zien' - 9 tot 16 oktober 2021

Deze themaweek wordt voor de 17de maal georganiseerd door de Algemene Opticiens- en Optometristenbond van België (APOOB), in samenwerking met de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie). Je kan vrijblijvend een gratis oogtest aanvragen bij één van de 200 deelnemende opticiens.

Corona heeft onze ogen geen goed gedaan. Door de toegenomen schermtijd en telewerk kregen onze ogen het extra zwaar te verduren. We vertonen hierbij volgende klachten: onscherp zicht, vermoeide droge en pijnlijke ogen. Daarnaast droegen nooit eerder zoveel kinderen en jongeren een bril. Vooral jongeren tussen 12 en 21 jaar zijn kwetsbaar. Een artikel uit EOS illustreert dit. Grote boosdoener: het scherm waaraan velen dagelijks gekluisterd zitten. Door het vele binnenzitten steeg het aantal gevallen van myopie (bijziendheid) nog meer dan andere jaren, merkt de APOOB op.

Myopie of bijziendheid ontstaat wanneer de oogspieren te lang onder stress staan waardoor de oogbol langer wordt, bijvoorbeeld bij het dichtbij schermkijken. Myopie is een afwijking van het oog waarbij een min-bril nodig is om scherp te zien. Dit komt doordat de oogbol te lang is. Hierdoor valt het brandpunt van de lichtstralen die het oog in schijnen vóór het netvlies in plaats van erop en dit zorgt voor een onscherp beeld. Het is geen nieuw fenomeen. In 2000 was ongeveer 23% van de wereldbevolking myoop. Als we deze weg blijven volgen en geen inspanningen doen om dit terug te drijven, wordt tegen 2050 maar liefst 50% van de wereldbevolking myoop.

Enkele tips:

  • Er moet minimaal een afstand van 40 centimeter van de ogen tot het scherm worden gerespecteerd (tablet - smartphone).
  • Pas de 20/20/20-regel toe: voor elke 20 minuten intense schermtijd, dien je 20 seconden ver weg te kijken om je ogen te ontspannen. Richt je ogen hierbij op iets wat zich minstens 20 feet (ca. 6 meter) verder bevindt.
  • Drink voldoende water (en minder koffie) om te voorkomen dat je ogen uitdrogen.
  • In het donker lezen kost je ogen extra moeite, waardoor je ogen sneller vermoeid raken en kunnen gaan tranen.

Bron: weekvanhetzien.be

11 okt - 15 okt (wk 41)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.