16 - 20 aug (wk 33)

 20/08/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

ontwerp KB PBM's / NBN S 21-100-1:2021 / Telewerk niet langer aanbevolen

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

KB persoonlijke beschermingsmiddelen op komst

Uiterlijk op 20 november 2021 verschijnt een nieuw KB tot wijziging van boek IX, titel 2 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van de codex over het welzijn op het werk.

Via dit KB wordt de richtlijn (EU) 2019/1832 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 89/656/EEG van de Raad met betrekking tot zuiver technische aanpassingen, in Belgisch recht omgezet.

Bij brief van de Minister van Werk van 23 maart 2021 werd de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (Hoge Raad) uitgenodigd zijn advies binnen de twee maanden te formuleren. Deze Raad heeft zijn advies geformuleerd tijdens de plenaire vergadering van 18 juni 2021.

Het advies werd gepubliceerd op de website van de Hoge Raad.

Wij geven u hierbij een kort overzicht van de wijzigingen:

- aanpassing van bijlage IX.2-2 van de codex:

  • voortaan wordt per risico bepaald welk PBM gebruikt kan of moet worden
  • de reeds in de Belgische wetgeving voorziene beschermingsmiddelen en risico’s worden terug overgenomen
  • een aantal situaties die nu wel vermeld worden in de huidige bijlage IX.2-2 bij de codex komen niet meer als dusdanig voor zoals bv. het werken in riolen, kuilen, kelders, welputten, regenputten, kuipen, vergaarbakken of andere soortgelijke plaatsen die bevuild zijn door ophopingen van afval
  • er wordt een grotere bescherming geboden tegen het vallen
  • het gebruik van dermatologische producten ter bescherming van huid of neus is niet meer opgenomen in het ontwerpKB maar de Hoge Raad vraagt toch om bepaalde dermatologische producten op te nemen in de nieuwe bijlage IX.2-2; er wordt wel voorzien in een nieuwe titel “beschermingsmiddelen voor de huid- beschermende crèmes” in bijlage IX.2-3

- toevoeging van een nieuwe bijlage IX.2-3 die een opsomming geeft van de verschillende PBM’s en de risico’s waartegen zij bescherming bieden (stemt deels overeen met de huidige bijlage IX.2-2)

Een gedetailleerd overzicht kunt u in het advies van de Hoge Raad terugvinden.

Bron: Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Publicatie NBN S 21-100-1:2021

Op 16 augustus jl. werd de norm NBN S 21-100-1 gepubliceerd: Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1: Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud

Dit betreft een volledig herziene gecoördineerde uitgave die op elk project van toepassing is.

Hieronder de geciteerde wijzigingen:

  • “de resultaatsgerichte aanpak;
  • het toevoegen van installatievoorschriften voor lineaire thermische detectie;
  • een aanpak die een veel economischer en realistischer benadering van bekabeling met functiebehoud mogelijk maakt, en die tegelijkertijd volledig in overeenstemming is met het nieuwe "Algemeen reglement op de elektrische installaties - Boek 1";
  • een hoofdstuk over "Uitzonderingsgevallen", dat van deze norm de algemene referentie maakt voor elk project op dit gebied en een einde maakt aan valse excuses om de norm niet toe te passen;
  • tal van aanpassingen doorheen de tekst om de duidelijkheid ervan te verhogen."


Bron: anpi.be

B. Telewerk niet langer aanbevolen

Het overlegcomité van vandaag heeft beslist dat telewerk niet langer aanbevolen is vanaf 1 september (behalve in Brussel). Wel wordt de ondernemingen aanbevolen een telewerkplan uit te werken.


Bron: overlegcomité dd. 20-8-2021

16 - 20 aug (wk 33)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.