Nieuwsoverzicht week 47

 21/11/20

Wekelijks nieuwsoverzicht

16 – 20 november 2020

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.be.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

a. “STOP kanker op het werk” - versterkte aanpak

In 2016 werd de “Roadmap on Carcinogens” (RoC1.0), of de routekaart voor kankerverwekkende stoffen, voorgesteld als een actieprogramma om ondernemingen te sensibiliseren voor kankerverwekkende stoffen en om tools aan te reiken waarmee de blootstelling op de werkvloer kan worden aangepakt.

Zowel Europese werkgevers- en werknemersorganisaties, als de Europese Commissie, het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en talrijke lidstaten namen deel aan de routekaart.

De laatste fase van de uitwerking van de nieuwe strategie voor de periode 2020-2024 werd voorgesteld op de conferentie "STOP-kanker op het werk" van het Duitse EU-voorzitterschap op 9 en 10 november 2020. In de tweede routekaart campagne worden ambitieuze doelen gesteld, rekening houdend met de huidige pandemie en de economische situatie in de lidstaten en de bedrijven.

De 4 grote doelstellingen zijn:

  1. Bewustzijn aanwakkeren bij bedrijven en werknemers over de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en de nood aan preventiemaatregelen.
  2. Bijstand aan bedrijven en werknemers om blootstelling te voorkomen en het effect op werknemers te minimaliseren.
  3. Alle stakeholders mobiliseren en hun inspanningen vermenigvuldigen.
  4. Streven naar innovatie om de brug te slaan tussen resultaten van onderzoek en ontwikkeling en de noden van ondernemingen.

Om sneller tot resultaten te komen, worden de 4 doelstellingen vanaf 2021 vertaald naar 12 uitdagingen, allen bedoeld om te beletten dat onze werknemers blootgesteld worden aan kankerverwekkende stoffen. ‘STOP kanker’ is daarbij niet alleen letterlijk te nemen, maar slaat ook op het principe dat we toepassen op de werkplek voor kankerverwekkende stoffen. Het STOP-principe staat voor Substitutie (vervanging van stoffen waar mogelijk), vervolgens kijken naar Technische maatregelen (gesloten proces, afscherming enz.). Indien dat onvoldoende resultaten oplevert, komen Organisatorische maatregelen (aantal blootgestelde werknemers beperken in aantal en tijd) en ten slotte Persoonlijke bescherming aan bod (filtermaskers, beschermende kleding …) voor situaties waarbij er nog te grote restrisico’s zijn.

Kris De Meester (VBO) benadrukte namens BusinessEurope dat we ons als bedrijfsleven volledig engageren om van de Roadmap een succes te maken. Dit soort benadering, die vertrekt van een breed draagvlak en de actieve steun van de betrokken actoren met een focus op toepassing in de praktijk, samen met concrete bijstand aan bedrijven voor het toepassen van het STOP-principe, zijn immers een veel betere garantie op een betere bescherming van werknemers dan een nieuwe reeks wettelijke voorschriften of een beleid enkel gericht op grenswaarden.

Bronnen en meer info:

https://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/veiligheid--welzijn-op-het-werk/welzijn-op-het-werk/stop-kanker-op-het-werk---duits-voorzitterschap-versterkt-aanpak_2020-11-18/

https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-evenementen/campagne-routekaart-voor-kankerverwekkende-stoffen-roc20

b. Impact van corona op het menselijk kapitaal in ondernemingen

In maart 2020 ging het langlopend onderzoek “Impact van corona op het menselijk kapitaal in ondernemingen” van start. Dit onderzoek loopt door in 2021.

In het kader hiervan voerden de Antwerp Management School (AMS), het VBO en HRPro.be in oktober een 3e grootschalige enquête uit bij bijna 500 bedrijfsleiders en HR-professionals.

Uit die enquête blijkt dat:

  • 4 op de 5 werkgevers zich zorgen maakt over de mentale gezondheid van hun medewerkers
  • de online verwelkoming en het inwerken vanop een afstand van nieuwe medewerkers moeilijker verloopt
  • de mogelijkheden van online samenwerken heel positief worden beoordeeld
  • de coronacrisis voor een kwart van de werknemers hun werk doet evolueren (aangepast werk, alternatieve opdrachten, …)
  • het wederzijds vertrouwen (werkgever-werknemer en vice versa) stijft
  • meer dan de helft van de werkgevers nu positiever staat tegenover een flexibele uurregeling dan voordien

Bij de meerderheid van de bevraagde werkgevers lijkt de gezondheidscrisis zich vooralsnog niet te vertalen in personeelsreductie. Er zijn meer werkgevers die wakker liggen van betrokkenheid (56,2%) en het mogelijk vertrek van medewerkers (34,8%) dan van jobonzekerheid (17,4%).

De voorbije maanden zetten heel wat ondernemingen de samenwerking met externe medewerkers (freelancers, uitzendkrachten, subcontractors) stop, werd door velen een beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid of werden medewerkers gestimuleerd om verlof op te nemen.

Bronnen en meer info:

https://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/hr--personeel/hr--personeel/werkgevers-zijn-bezorgd-over-de-mentale-gezondheid-van-hun-medewerkers_2020-11-16/

c. België tekent in op de aankoop van kandidaatvaccin Pfizer en BioNTech

De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de lidstaten. In België heeft het adviescomité dat instaat voor de analyse van de aankoopdossiers een positief advies gegeven voor het kandidaatvaccin van Pfizer en BioNTech. De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid van 18 november 2020 heeft dit advies gevolgd. Als dit vaccin een marktvergunning krijgt, zal België het aankopen.

Voor België zou dit over ongeveer 5 miljoen dosissen gaan. Omdat de vaccinatie in twee dosissen moet gebeuren, kunnen met deze aankoop 2,5 miljoen mensen worden gevaccineerd.

Midden augustus 2020 gaf het adviescomité al een positief advies voor het contract voor het kandidaatvaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford en begin november 2020 voor het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson & Johnson).

De adviesprocedure rond aankopen staat los van het toekennen van de vergunning voor het op de markt brengen van een vaccin. Dat blijft een bevoegdheid van het EMA in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten. Wanneer er door het EMA geen marktvergunning voor het vaccin in kwestie wordt verleend, wordt het contract ontbonden. Er zijn momenteel nog geen vaccins tegen COVID-19 door het EMA vergund.

Het hele COVID-19 vaccinatieprogramma zal worden gecofinancierd door de federale overheid (80%) en de deelstaten (20%).

Bronnen en meer info:

https://news.belgium.be/nl/per...

https://news.belgium.be/nl/persmededeling-van-de-interministeriele-conferentie-volksgezondheid-erratum

d. Testen van asymptomatische hoogrisicocontacten

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft beslist dat er opnieuw voldoende testcapaciteit is om vanaf 23 november 2020 hoogrisicocontacten van een besmette persoon die zelf geen symptomen vertonen opnieuw te testen. Deze test gebeurt met een PCR-test op 7de dag na het laatste contact met de besmette persoon. Deze hoogrisicocontacten zullen via de contacttracing een code voor staalname verkrijgen. Indien het hoogrisicocontact plaats vond op de werkvloer, is de preventie-adviseur arbeidsarts verantwoordelijk voor het genereren van deze code.

Het hoogrisicocontact blijft thuis in quarantaine tot de uitslag van die test.

Indien deze test positief is, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen. Indien deze test negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine, maar is er extra waakzaamheid vereist tot in totaal 14 dagen na de dag van het laatste hoogrisicocontact (met inachtneming van de geldende uitzonderingen voor zorgpersoneel).

Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoogrisicocontacten na 10 dagen beginnend de dag na het laatste hoogrisicocontact. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.

Om de administratieve druk op de huisartsen te verlichten kunnen asymptomatische hoogrisicocontacten via de website mijngezondheid.belgium.be een quarantaine-attest voor hun werkgever downloaden, en ook het resultaat van hun test raadplegen.

Zie ook:

pdf bestandFlowchart - wanneer isolatie of quarantaine - wanneer testen (473 kB)

Bronnen en meer info:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/mensen-zonder-symptomen-opnieuw-testen-op-covid-19-na-contcat-met-een-besmet-persoon

Nieuwsoverzicht week 47

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.