Nieuwsoverzicht week 46

 13/11/20

Wekelijks nieuwsoverzicht

9 – 13 november 2020

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

a. Wijzigingen aan de CLP-Verordening

Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt, met ingang van 1 januari 2021, gewijzigd om bepaalde voorschriften toe te voegen voor de indiening van informatie in verband met de gezondheid en voor de opname van een “unieke formule-identificatie” (UFI) in de aanvullende informatie op het etiket van een gevaarlijk mengsel voor gebruik door consumenten en beroepsmatig gebruik. De UFI en andere verstrekte informatie worden in het geval van een noodgeval gebruikt door de gifcentra. Bij een ongeluk kan de UFI code vanaf het etiket op een product direct worden voorgelezen aan een medewerker van een gifcentrum. Zo kan met behulp van de handelsnaam nauwkeurig bepaald worden om welk product het gaat.

De verfsector heeft zich in het bijzonder bezorgd getoond over de werkbaarheid van deze vereisten in het geval van verf die op de plaats van verkoop in beperkte hoeveelheden voor een individuele consument of een professionele gebruiker naar wens wordt geformuleerd door middel van tinten of kleurmenging.

Om tegemoet te komen aan de vraag van de klant naar zeer specifieke verftinten kan aan samenstellers worden gevraagd verf met een bijna onbeperkt aantal verschillende samenstellingen te formuleren en te leveren. Om de vereisten in verband met de gezondheid, met het oog op respons in noodgevallen, te kunnen naleven, zouden samenstellers daarom ofwel vooraf informatie moeten indienen en UFI’s moeten aanmaken voor een zeer groot aantal verven van alle mogelijke kleurcombinaties, waarvan er vele wellicht nooit in de praktijk zullen worden geleverd, ofwel elke levering op de plaats van verkoop uit moeten stellen tot de informatie is ingediend en de UFI is aangemaakt. Beide benaderingen zouden een onevenredige belasting voor producenten van naar wens bereide verven opleveren.

Om onevenredige administratieve lasten te vermijden, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, moeten de vereisten voor naar wens bereide verven worden gewijzigd om te voorzien in de mogelijkheid om naar wens bereide verven vrij te stellen van de aanmeldingsplicht overeenkomstig bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 en van de in die bijlage vastgestelde verplichting om een UFI aan te maken. Om echter in een dergelijk geval antigifcentra in staat te stellen een passende respons te kunnen bieden in noodsituaties op gezondheidsgebied, moeten de afzonderlijke mengsels die voorkomen in naar wens bereide verven onderworpen blijven aan alle vereisten van bijlage VIII.

In het licht daarvan wordt artikel 25 van de CLP-Verordening met ingang van 14 november 2020 gewijzigd om een regel vast te stellen voor naar wens bereide verven waarvoor geen informatie is ingediend en geen overeenkomstige UFI is aangemaakt, die ertoe verplicht de UFI’s van alle in de naar wens bereide verf voorkomende mengsels te vermelden op het etiket van de naar wens bereide verf. Indien de concentratie van een mengsel met een UFI in de naar wens bereide verf meer dan 5 % bedraagt, moet bovendien de concentratie worden opgenomen in de aanvullende informatie die op het etiket van de naar wens bereide verf is vermeld, aangezien mengsels die in die concentratie in naar wens bereide verven voorkomen, waarschijnlijk relevanter zijn voor respons in noodgevallen op gezondheidsgebied.

Tevens wordt bijlage VIII met betrekking tot de geharmoniseerde informatie in verband met de gezondheid, met het oog op respons in noodgevallen en preventieve maatregelen, vervangen. Het aantal noodzakelijke wijzigingen maakten vervanging van deze bijlage nodig. Diverse industriële sectoren (gips, stortklaar beton en cement, bepaalde brandstoffen, specifieke verftinten) hadden immers hun zorgen geuit ten aanzien van de werkbaarheid van de informatievereisten in verband met de gezondheid, met het oog op respons in noodgevallen met name wat betreft het feit dat het moeilijk is de exacte samenstelling van mengsels te kennen wanneer grondstoffen met zeer variabele of onbekende samenstelling worden gebruikt, wanneer bestanddelen die toxicologisch in hoge mate vergelijkbaar zijn, maar die door meerdere verschillende leveranciers zijn geleverd, in dezelfde productielijn worden gebruikt, of wanneer er sprake is van complexe toeleveringsketens. Wat betreft naar wens bereide mengsels, zijn ook zorgen geuit over het feit dat het onmogelijk is om vooraf te weten welke naar wens bereide mengsels in de handel zullen worden gebracht.

Bronnen:

Verord. (EU) nr. 2020/1676 van 31-8-2020 en Verord. (EU) 2020/1677 van 31-8-2020 (PB L 379 van 13 november 2020)

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

a. Checklist bij inspectie naleving preventiemaatregelen COVID-19

De sociale inspectiediensten slaan met hun controlebeleid op de naleving van de COVID-19 maatregelen een andere weg in. Terwijl ze in een eerste periode een eerder preventief en coachend handhavingsbeleid hebben gevoerd, schakelen zij over op een meer repressief beleid. De sociaal inspecteurs zullen zelf ook processen-verbaal kunnen opstellen wanneer zij zware inbreuken vaststellen of in geval van manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen inzake de COVID-19 maatregelen na te leven.

Wat een inspecteur kan vragen tijdens een controle met betrekking tot de naleving van de preventiemaatregelen inzake COVID-19, is terug te vinden in een checklist, gepubliceerd op de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Werkgevers kunnen deze checklist gebruiken bij een auto-evaluatie van het naleven van de verschillende maatregelen in het kader van COVID-19.

Opgelet: de checklist verwijst naar de vorige versie van de generieke gids. Er is reeds een nieuwe versie van deze gids beschikbaar.

Bronnen en meer info:

https://www.siod.belgie.be/nl/nieuws

b. Controle van de meldplicht voor mengsels voor antigifcentra

Het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie (Forum) is een netwerk van instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de REACH-, CLP- en PIC-verordeningen in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit forum heeft ermee ingestemd om de naleving te controleren van bedrijven die de plicht hebben om mengsels te melden aan het portaal voor de melding van giftige stoffen. In 2017 heeft het Forum de BPRS (subgroep voor de Biocidenverordening) opgericht, die driemaal per jaar bijeenkomt tegelijk met de plenaire vergaderingen van het Forum om een grondige, gecoördineerde en geharmoniseerde handhaving te waarborgen.

Het Forum en BPRS zijn ook overeengekomen om stappen te ondernemen om hun werk transparanter te maken.

Het Forum heeft besloten dat zijn proefproject in 2022 zal worden toegespitst op de wijze waarop bedrijven voldoen aan hun meldingsplicht voor gevaarlijke mengsels (bv. detergenten, verf, kleefstoffen) aan het portaal voor de melding van giftige stoffen.

Bedrijven moeten informatie over de mengsels aan de relevante nationale instanties verstrekken. Deze informatie wordt vervolgens ter beschikking gesteld van de gifcentra, zodat zij in geval van een vergiftiging advies kunnen geven aan burgers of medisch personeel.

De verplichting om bepaalde gevaarlijke mengsels die in de handel worden gebracht voor consumenten- en beroepsmatig gebruik, aan te melden, geldt vanaf 1 januari 2021. Het Forum zal in 2021 beginnen met de voorbereiding van zijn proefproject en is van plan om vanaf de tweede helft van 2022 tot medio 2023 inspecties uit te voeren. Het projectverslag wordt begin 2024 verwacht.

Bronnen en meer info:

https://echa.europa.eu/nl/-/inspectors-to-check-duty-to-notify-mixtures-for-poison-centres


Nieuwsoverzicht week 46

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.