nieuwsoverzicht 9 - 13 jan '23 (wk 2)

 16/01/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Jaarverslag IDPBW / Geweld en intimidatie op het werk / Evenwicht werk-privé / SOBANE - risico’s van brand of explosie / Nitrilonderhandschoenen brandweer

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Jaarverslag van de IDPBW - dienstjaar 2022

De modellen voor het jaarverslag dienstjaar 2022 zijn beschikbaar op de website van de FOD WASO.

Volgens art. II.1-6, § 1, 2°, b van de codex over het welzijn op het werk is de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk wettelijk verplicht om een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar waarmee de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht krijgen van de werking van de IDPBW.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden hiervoor modelformulieren met toelichting ter beschikking gesteld die kunnen gedownload worden, elektronisch ingevuld en intern bewaard.

Voor het opmaken van het jaarverslag bestaan er drie formulieren :

formulier A: voor werkgevers met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zonder afdelingen
formulier B: voor werkgevers met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met afdelingen
formulier C: voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren

Meer uitleg over de diverse rubrieken uit de formulieren werden gebundeld in een verklarende nota, waarbij telkenmale duidelijk wordt vermeld voor welk formulier de toelichting bestemd is.

Het jaarverslag moet intern bewaard worden en ter beschikking gehouden worden van de ambtenaren van de AD TWW. Het moet tevens voorgelegd worden aan het comité voor preventie en bescherming op het werk voor de comitévergadering van februari.

Bron: FOD WASO

B. Gids IAO over geweld en intimidatie op het werk

De IAO publiceerde op haar website een gids (in het FR) met praktisch advies voor werkgevers en ondernemingen over hoe geweld en intimidatie op het werk aan te pakken, te voorkomen en erop te reageren. De gids richt zich tot verantwoordelijken voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en verantwoordelijken van het gevaren- en risicobeheer.

Aanleiding voor deze gids waren de stijgende cijfers van geweld en intimidatie in bepaalde beroepen en sectoren tijdens de coronacrisis.

In deze gids vindt u:

 • “definities en voorbeelden van geweld en pesterijen op het werk;
 • het wettelijk kader en de verantwoordelijkheden van de werkgevers;
 • waarom werkgevers actie moeten ondernemen;
 • hoe geweld en intimidatie aan te pakken, te voorkomen en erop te reageren, met inbegrip van de ontwikkeling en uitvoering van bedrijfsbeleid;
 • risicobeheer en goede praktijken.”

Hij kan worden aangepast aan de nationale omstandigheden en de plaatselijke wetgeving, beleidsmaatregelen en situaties.

Bronnen :

 • IAO
 • BeSWIC

C. Rapport IAO over evenwicht werk-privé

De Internationale arbeidsorganisatie publiceerde tevens een rapport (in het ENG) over het evenwicht werk-privé.

Langer werken blijkt negatieve gevolgen te hebben voor het evenwicht tussen werk en privéleven van de werknemers.

In het rapport vind je:

 • een uitgebreid overzicht van de twee belangrijkste aspecten van arbeidstijd – werktijden en werktijdregelingen – en de effecten daarvan op het evenwicht tussen werk en privéleven van werknemers wereldwijd
 • een overzicht van de crisismaatregelen met betrekking tot arbeidstijd die door regeringen en bedrijven tijdens de COVID-19-pandemie zijn genomen bv. maatregelen inzake werkverdeling, werktijdverkorting en telewerk en hoe deze maatregelen ertoe bijgedragen hebben organisaties te laten functioneren en werknemers aan het werk te houden.

Bronnen:

 • IAO
 • BeSWIC

D. Reeks SOBANE-strategie: bijwerking brochure risico’s van brand of explosie

De SOBANE-strategie is één van de strategieën voor het uitvoeren van risicoanalyses in de onderneming die verloopt via Opsporing en Observatie, Analyse en Expertise.

Het is een globale en participatieve methode die je helpt om beroepsgebonden risico’s te vermijden en om deze preventie in alle aspecten van het sociale, organisatorische en economische leven van de onderneming te integreren. De medewerkers bekijken samen met de preventieadviseur de arbeidssituatie vanuit verschillende invalshoeken, om ze te kunnen verbeteren (of zelfs te optimaliseren). Het doel is onmiddellijke oplossingen te vinden voor de dagelijkse ongemakken en zo de dagtaak te veraangenamen. Je spoort met SOBANE de probleemsituaties op, rangschikt ze naar dringendheid, formuleert de doelstellingen en stelt concrete acties/oplossingen voor. Dit vraagt actieve medewerking van alle betrokken partijen (zie ook de bijdrage over de verschillende methodieken voor het opmaken van een risicoanalyse op INNIwise).

Meer over deze methode is terug te vinden op de website van BeSWIC.

De brochure met betrekking tot risico’s van brand of explosie uit de reeks SOBANE-strategie werd in april vorig jaar geüpdatet door IDEWE ten gevolge van gewijzigde wetgeving en normen. De informatiebladen werden compleet herwerkt en er werden nieuwe fiches opgesteld. De aangepaste versie werd recent gepubliceerd op de website van de FOD WASO.

Bronnen:

 • FOD WASO
 • BeSWIC

E. Het gebruik van nitrilonderhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen

De FOD Volksgezondheid stelt een nieuw wetenschappelijk advies ter beschikking van de Hoge Gezondheidsraad inzake het gebruik van nitrilonderhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen als bescherming tegen kankerverwekkende blootstelling bij brand.

Tijdens interventies worden brandweerlieden vaak blootgesteld aan grote hoeveelheden potentieel (geno)toxische en kankerverwekkende stoffen die vrijkomen bij (onvolledige) verbranding. Herhaalde blootstelling en absorptie van deze verbindingen in de loop der jaren kan op lange termijn chronische gezondheidseffecten zoals kanker veroorzaken. Het valt te verwachten dat deze kwestie steeds relevanter zal worden, aangezien tegenwoordig steeds meer synthetische materialen in gebouwen worden gebruikt. Dit zorgt voor een gewijzigde blootstelling in vergelijking met het verleden, waar relatief meer hout werd gebruikt in constructies.

Brandweerlieden worden door inademing, inslikken en absorptie via de huid blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Uit de meerderheid van de studies blijkt dat opname via de huid het belangrijkste kanaal vormt.

Uit een van de studies bleek zelfs dat tot 25 brandweerlieden per 100 000 kanker kunnen krijgen door gecontamineerde handen. Een andere studie concludeerde dat de hoeveelheid PAK's op de handen met 80 % afnam wanneer onder de brandweerhandschoenen onderhandschoenen werden gebruikt. Afhankelijk van de NBR-samenstelling (nitrilbutadieenrubber) blijken nitrilhandschoenen zeer doeltreffend te zijn om de permeatie van organische verbindingen gedurende kort (uren) en eenmalig gebruik te beperken.

Dit advies van het HGR:

 • biedt richtsnoeren aan voor beleidsmakers inzake volksgezondheid;
 • geeft een kort overzicht van de beroepsrisico's voor brandweerlieden
 • en aanbevelingen over het mogelijke gebruik van handschoenen van nitrilbutadieenrubber om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen.

Bron: FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, advies HGR nr. 9542, 11-1-2023

nieuwsoverzicht 9 - 13 jan '23 (wk 2)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.