nieuwsoverzicht 6 - 10 maart '23 (wk 10)

 13/03/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Veiligheid op het werk – sector scheikunde-petroleum / Evolutie aantal arbeidsongevallen in België / Verkeerd gebruik van ontsmettingsmiddelen / Rol van preventie ter ondersteuning van de naleving van VGW-normen in de EU / Verslaving op het werk

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Veiligheid op het werk – sector scheikunde-petroleum

In een parlementaire vraag van 30 januari jl. werd gepolst naar

 • de kennis over de resultaten van de recente enquête van het Algemeen Belgisch Vakverbond Scheikunde-Petroleum over de gezondheid en veiligheid in de sector die volgende resultaten gaf:
  • 50 % van de respondenten vindt zijn job gevaarlijk voor zijn gezondheid of veiligheid
  • 20 % vindt dat zijn werkgever te weinig onderneemt ter bescherming van zijn gezondheid en die van zijn collega’s
  • 25 % weet niet wie de arbeidsarts is of hoe die te contacteren
  • 20 % heeft zijn arbeidsarts de laatste 3 jaar nog niet gezien
 • de stand van zaken met betrekking tot de herziening van de grenswaarden voor blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia, één van de punten uit het nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de weknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027

De vice-eersteminister en minister van Economie en Werk blijkt niet op de hoogte te zijn van de resultaten van de enquête.

Hij antwoordt dat het tevens niet noodzakelijk is een specifieke Belgische procedure vast te stellen voor de aanpassing van de grenswaarden.

Wel is een eerste verslag over de uitvoering van het nationaal actieplan in voorbereiding dat ter bespreking wordt voorgelegd aan het uitvoerend bureau van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Op basis van dit verslag en de besprekingen zal het nationaal actieplan bijgestuurd worden.

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2022-2023 , 31 januari 2023, nr. 55/102 (Vr. nr. 1150 A. VANROBAYS)

B. Evolutie aantal arbeidsongevallen in België

Bij parlementaire vraag van 2 december 2022 werden een aantal cijfers opgevraagd om een beter overzicht te krijgen van de evolutie van het aantal arbeidsongevallen in België.

De situatie per 31/12/2022 werd weergegeven. Enkele algemene tendensen:

 • Van 2017 tot 2021 werden 783 061 arbeidsongevallen aangegeven:
  • 17,44 % hiervan betrof ongevallen op de weg van en naar het werk waarvan 83,51 % werd erkend door de verzekeraar
  • 82,56 % hiervan betrof ongevallen op de werkplek waarvan 87,46 % werd erkend door de verzekeraar
 • Zowel het aantal ongevallen op de weg van een naar het werk als het aantal ongevallen op de werkplek is in 2020 sterk verminderd ten gevolge van de maatregelen in strijd tegen de coronapandemie (verplicht telewerk en stopzetting van bepaalde activiteiten)
 • Het aandeel van de arbeidsongevallen dat geweigerd wordt door de verzekeraars stijgt in de loop van de tijd
 • De sectoren “terbeschikkingstelling van personeel”, “menselijke gezondheidszorg” en “detailhandel met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen” zijn de 3 sectoren waar zowel het meest arbeidsplaatsongevallen als arbeidswegongevallen werden aangegeven
 • In Antwerpen werden de meeste arbeidsplaatsongevallen aangegeven, gevolgd door West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen
 • In Antwerpen werden ook de meeste arbeidswegongevallen aangegeven, gevolgd door Oost-Vlaanderen en Brussel
 • De meeste arbeidsweg- en arbeidsplaatsongevallen worden aangegeven door ondernemingen met meer dan 1000 werknemers
 • De top 3 van de meest voorkomende afwijkende gebeurtenis bij arbeidsplaatsongevallen is code 64 (Ongecoördineerde, onbeheerste of verkeerde bewegingen), gevolgd door code 52 (Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - op ± dezelfde hoogte) en 44 (Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een voorwerp (dat wordt gedragen, verplaatst, gehanteerd enz.)
 • De top 3 van de meest voorkomende afwijkende gebeurtenis bij arbeidswegongevallen is code 42 (Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een vervoer- of transportmiddel (al dan niet gemotoriseerd), gevolgd door code 52 (Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - op ± dezelfde hoogte) en code 63 (Door een voorwerp of de vaart daarvan gegrepen of meegesleept worden)

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2022-2023 , 31 januari 2023, nr. 55/102 (Vr. nr. 1806 N. MUYLLE)

C. Verkeerd gebruik van ontsmettingsmiddelen

In antwoord op het sterk verhoogd aantal bij het Antigifcentrum gemelde ongevallen met biociden of bestrijdingsmiddelen (bv. de ontsmettingsmiddelen tegen virussen en bacteriën) liet de dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid een enquête uitvoeren over het gebruik van ontsmettingsmiddelen.

Hieruit blijkt dat:

 • Gebruikers het etiket niet altijd goed lezen of begrijpen:
  • 80 % van de respondenten leest niet het volledige etiket voor gebruik omdat
   • ze ervan uitgaan het gebruik al te kennen
   • ze de info op het etiket niet duidelijk vinden (slechte leesbaarheid of gebruikte termen)
 • Gebruikers de gebruiksaanwijzingen niet altijd volgen waardoor:
  • 50 % zich niet bewust is van de nodige contacttijd voor een efficiënte ontsmetting van de huid
  • 50 % zich niet bewust is van de uiterste gebruiksdatum
  • 50 % de instructies voor verdunning niet correct volgt
  • 36 % denkt dat alcoholgels ook reinigend werken
  • 4 % alcoholgels al gemengd heeft met andere producten

De dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid en de federaties Detic en Bioplus bereiden samen aanbevelingen voor voor:

 • verpakkingen van te verdunnen producten
 • het etiket, met bijzondere aandacht voor de gebruiksaanwijzingen

Tips om ongevallen met biociden te vermijden, kunnen teruggevonden worden op de website www.lezenvoorgebruik.be

Bron: news.belgium.be

D. Rol van preventie ter ondersteuning van de naleving van VGW-normen in de EU

In een nieuwe discussienota van de EU-OSHA wordt dieper ingegaan op de rol van preventie ter ondersteuning van VGW-normen in de EU.

De nota gaat uit van een korte samenvatting van de belangrijkste boodschappen die naar voren zijn gekomen uit de secundaire analyse van de gegevens die voortvloeien uit de vragen over het gebruik van preventiediensten in ESENER 3 en bespreekt:

 • de rol van preventiediensten in een veranderende arbeidsmarkt
 • de gevolgen van de commercialisering van de preventiediensten voor de toegang tot en de kwaliteit van deze diensten
 • hoe OSH-beroepen en -praktijken zijn veranderd als reactie op bredere politieke, economische en politieke context en hoe deze veranderingen van invloed kunnen zijn geweest op de levering, kwaliteit en de verlening van steun voor het waarborgen van de naleving van de OSH-voorschriften in de EU

De discussienota is beschikbaar op de website van de EU-OSHA (in het Engels).

Bron: EU-OSHA

E. Verslaving op het werk

Het occasionele of herhaalde gebruik van psychoactieve stoffen zoals alcohol, tabak en drugs, kan een risico vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Een nieuwe brochure van het INRS biedt bedrijven handvaten om de beroepsrisico's in verband met verslavende praktijken beter te helpen begrijpen en te voorkomen.

Het gebruik van verslavende middelen zorgt ervoor dat men meer risico’s gaat nemen, zorgt voor een verminderde waakzaamheid, verminderde reflexen, waardoor de kans op een (ernstig) arbeidsongeval toeneemt.

Bepaalde arbeidsomstandigheden zoals bijvoorbeeld nachtwerk, werken in de hitte of koude, het dragen van zware lasten, kunnen mede aan de oorzaak liggen van een verhoogde consumptie van alcohol, tabak of drugs. Maar ook de werkomgeving kan een stimulerende factor zijn. Zo is bijvoorbeeld meer verslaving merkbaar bij werknemers die gemakkelijk aan verslavende middelen kunnen geraken bijvoorbeeld in de horeca of in apotheken.

Om de risico's van verslavende praktijken op het werk te voorkomen is overleg tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging van essentieel belang. Er moet een goed beeld kunnen geschetst worden van de beroepsfactoren die verslavende praktijken in de hand kunnen werken zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden zoals aanpassing van de arbeidsomstandigheden, beperken van het gebruik van alcohol op bedrijfsactiviteiten, verbod van het gebruik van alcohol op het werk via het huishoudelijke reglement, … Het advies van de EDPBW is hierbij van belang.

Men mag ook niet uit het oog verliezen te bepalen welke acties ondernomen zullen worden indien gedragsproblemen bij een werknemer worden vastgesteld ten gevolge van het gebruik van verdovende middelen.

Verder kan via voorlichting en bewustmaking van werknemers en hun leidinggevenden ook al heel wat bereikt worden.

De brochure is beschikbaar op de website van het INRS.

Bron: INRS

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 6 - 10 maart '23 (wk 10)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.