nieuwsoverzicht 4 - 8 juli (wk 27)

 10/07/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

Aanpassing retributies ioniserende stralingen / Binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen / Nieuwe “ Blauwe Gids” van 2022 / Uitwisseling goede praktijken VGW / Goedkeuring “thuiswerkwet” in Nederland / Richtsnoeren rond werken met chemische agentia

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Ioniserende stralingen: aanpassing retributies bijlage KB 27 oktober 2009

Zie nieuwsbericht van 8 juli 2022.

B. Binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen

Op de ministerraad van vrijdag 8 juli 2022 werd op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd met betrekking tot de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen.

Het voorstel voldoet aan volgende objectieven:

 • duidelijke definitie van richtinggevende referentieniveaus, de mogelijkheid tot luchtzuivering inbegrepen;
 • het aanmoedigen van uitbaters van publiek toegankelijke gesloten plaatsen om actief stil te staan bij de bestaande toestand en de manier waarop de binnenluchtkwaliteit verbeterd kan worden door middel van een risicoanalyse en een actieplan;
 • het leggen van een basis voor certificatie en labeling om op een autonome en objectieve wijze het aandeel aan ventilatie en luchtzuivering te bepalen dat op een bepaalde plaats behaald kan worden en om een deel van de ingezamelde gegevens via een label op een verstaanbare manier over te brengen aan de burgers;
 • de oprichting van een interfederaal platform inzake binnenluchtkwaliteit ter verbetering van de kennis van binnenluchtkwaliteit, ter ondersteuning van de werkzaamheden ter verbetering en voorkoming van risicosituaties, en om zowel op nationaal als op internationaal niveau beleidsadviezen te geven.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op de indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Bron: news.belgium.be

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Nieuwe “ Blauwe Gids” van 2022: richtlijnen voor de uitvoering van de productvoorschriften van de EU

De “Blauwe Gids” bevat richtlijnen voor de uitvoering van de productvoorschriften van de EU.

Hij is bedoeld om bij te dragen tot beter inzicht in deze productvoorschriften en tot meer uniformiteit en samenhang in de toepassing daarvan in verschillende sectoren en in de interne markt als geheel.

Hij is bestemd voor de lidstaten en voor anderen die op de hoogte dienen te zijn van de bepalingen die het vrij verkeer van goederen waarborgen, en een hoog niveau van bescherming in de hele Unie garanderen (zoals brancheorganisaties, consumentenorganisaties, normalisatie-instituten, fabrikanten, importeurs, distributeurs, conformiteitsbeoordelingsinstanties en vakbonden).

Het vormt één van de belangrijkste referentiedocumenten die uitleg biedt voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving op basis van de nieuwe aanpak, die nu onder het nieuwewetgevingskader valt, zijnde essentiële of andere wettelijke eisen, productnormen, normen en regels voor de competentie van conformiteitsbeoordelingsinstanties evenals voor accreditatie, normen voor kwaliteitsmanagement, conformiteitsbeoordelingsprocedures, CE-markering, accreditatiebeleid, en recentelijk markttoezichtbeleid waaronder de controle van producten uit derde landen. Het nieuwewetgevingskader vormt een compleet systeem dat alle verschillende elementen die in de wetgeving inzake productveiligheid moeten worden geregeld, in een coherent, alomvattend wetgevingsinstrument heeft samengebracht. Dit instrument kan over de gehele linie worden gebruikt, in alle industriële sectoren en zelfs daarbuiten (sommige elementen kunnen ook op het gebied van milieu- en gezondheidsbeleid worden toegepast) wanneer EU-wetgeving is vereist.

Deze blauwe gids is van toepassing op / behandelt non-food en niet-agrarische producten aangeduid als industrieproducten voor consumentengebruik of beroepsmatig gebruik.

Hij bestaat uit 9 hoofdstukken:

 1. regulering van het vrije verkeer van goederen
 2. wanneer is de harmonisatiewetgeving van de Unie betreffende producten van toepassing?
 3. de spelers in de toeleveringsketen en hun verplichtingen
 4. producteisen
 5. conformiteitsbeoordeling
 6. accreditatie
 7. markttoezicht
 8. vrij verkeer van producten binnen de EU
 9. internationale aspecten van de EU-wetgeving inzake producten

Dit document is uitsluitend bedoeld als leidraad en kan geraadpleegd worden in het Europees Publicatieblad van 29 juni.

Bronnen:

 • Beswic
 • Europa.eu

B. EU-OSHA – uitwisseling van goede praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk

Op 13 en 14 juni kwamen een aantal officiële EU-OSHA-campagnepartners bijeen om de aandacht te richten op actuele uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

Volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 • de beste methoden om in tijden van COVID aandoeningen aan het bewegingsapparaat en geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken;
 • de wijze waarop obstakels voor VGW in onderwijs en opleiding uit de weg kunnen worden geruimd;
 • de manier waarop VGW-beginselen kunnen worden geïntegreerd in digitaliserings- en duurzaamheidsstrategieën.

Het evenement vond plaats in het kader van de campagne “Een gezonde werkplek”.

Nicolas Schmit, Europees commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten, benadrukte dat Europa leiderschap moet tonen op het gebied van gezondheid en veiligheid en dat we alleen samen de werkplekken kunnen verbeteren. Hij benadrukte het belang van betere en gezondere werkplekken.

Verder werd door andere partners gewezen op het belang van

 • de steun van de EU-wetgever voor het nieuwe strategische kader voor gezondheid en veiligheid op het werk na 2020;
 • het betrekken van alle partners – werknemers en werkgevers – bij de implementatiefase;
 • OSH hoog op ieders agenda te houden;
 • samenwerking, communicatie en implementatie;
 • interactie tussen de verschillende partijen;
 • het belang van het organiseren van evenementen en activiteiten om ervaring en goede praktijken te kunnen delen.

Tijdens de conferentie werden aan aantal workshops gehouden met als bedoeling bij te dragen aan de algemene discussie en om voorbeelden van beste praktijken en ervaringen te presenteren:

 • workshop 1: geestelijke gezondheid en MSD’s: lessen getrokken uit de pandemie
 • workshop 2: het wegnemen van belemmeringen voor OSH in onderwijs en opleiding
 • workshop 3: digitalisering en OSH
 • workshop 4: duurzaamheidsstrategieën: rekening houden met OSH

Ook de campagne van de EU-OSHA: "Verlicht de last" is nog niet afgelopen. Er worden nog een aantal activiteiten georganiseerd tot het einde van het jaar. Er worden ook al voorbereidingen getroffen voor de campagne die zal gehouden worden van 2023 tot 2025: “Veilig en gezond werken in het digitale tijdperk”.

Bron: EU-OSHA

C. “Thuiswerkwet” goedgekeurd in Nederland

In Nederland heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor het voor werknemers eenvoudiger wordt om een deel van hun arbeidstijd van thuis uit te werken. De wet is sinds 5 juli van kracht.

Tijdens de coronacrisis werkten veel werknemers van thuis uit. Onderzoek bevestigt dat sinds de coronacrisis meer van thuis uit wordt gewerkt dan vóór de crisis.

Volgens de indieners van het voorstel zijn veel voordelen verbonden aan het thuiswerk zoals bv. geen tijdverlies meer door file, betere concentratie, betere combinatie werk-privé, …

Het voorstel zorgt ervoor dat de werkgever de vraag tot thuiswerk van een werknemer ernstig in overweging moet nemen. Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats moet voortaan op dezelfde manier behandeld worden als een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of werktijd. Het geeft de werknemers medezeggenschap.

Bronnen:

 • HLN
 • hseactueel.nl

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 4 - 8 juli (wk 27)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.