Ioniserende stralingen: aanpassing retributies bijlage KB 27 oktober 2009

 08/07/22

Nieuws

 Omgevingsfactoren en fysische agentia

De bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling worden aangepast.

Aan de verschillende tabellen van de bijlage van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 worden een aantal vergunningen en erkenningen toegevoegd die aanleiding geven tot een retributie die wordt geheven ten gunste van het Agentschap overeenkomstig artikel 30quater, 1° van de FANC-wet (wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle).

Het doel is een aanpassing door te voeren, rekening gehouden met de wijzigingen en retributies voor nieuwe vergunningen en erkenningen op basis van de koninklijke besluiten van 22 november 2013, 12 juli 2015, 22 oktober 2017, 13 februari 2020 en 14 juli 2021.

De basis voor de berekening van de bedragen werd voor alle tabellen ook aangepast aan het jaar 2022, zodat een zekere homogeniteit tussen de verschillende retributies kon worden verkregen.

De retributies dekken de personeelskosten van hetzij een administratief medewerker, hetzij een expert voor het behandelen voor het behandelen van de aanvragen.

Daarenboven wordt rekening gehouden met de graduele aanpak die vereist is voor de behandeling van aanvragen: het onderzoeken van eenvoudige vergunningsaanvragen zal met name minder diepgaand onderzoek vereisen, dan meer complexe dossiers.

Tot slot werd bij het bepalen van het bedrag van de retributie voor het behandelen van een aanvraag rekening gehouden met de inschatting van de gemiddelde tijd nodig voor het behandelen van het aanvraagdossier, alsook met het feit dat voor bepaalde dossiers er ook voorafgaandelijk aan de vergunningverlening inspecties uitgevoerd worden.

Bron: KB 17 juni 2022, B.S. 8 juli 2022, p. 55035 e.v.

Ioniserende stralingen: aanpassing retributies bijlage KB 27 oktober 2009

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.