nieuwsoverzicht 29 jan tot 2 feb 2024 (wk 6)

 05/02/24

Wekelijks nieuwsoverzicht

Radioactieve stoffen / #weektegenpesten / Langdurige ziektes / Wereldkankerdag / Digitaalplatformwerk

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Goedgekeurde voorstellen: radioactieve stoffen

De ministerraad keurde op 2 februari 2024 twee voorstellen ingediend door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden goed met betrekking tot radioactieve stoffen.

Het eerste voorstel tot koninklijk besluit legt de voorwaarden vast voor de beveiliging van inrichtingen voor de bovengrondse berging van laag en middelhoog radioactief afval. Het besluit specifieert de maatregelen die genomen moeten worden gedurende de volledige levensduur van de inrichting.

Daarnaast wordt ook de procedure tot erkenning van het radiologische beveiligingssysteem dat door de exploitant moet worden opgericht, vastgesteld.

Tot slot zijn enkele bepalingen opgenomen omtrent het opheffen van de veiligheidsrang van de kernmaterialen aanwezig in bepaalde vaten met geconditioneerd radioactief afval bestemd voor bovengrondse berging.

Het tweede voorstel tot koninklijk besluit stelt een kader vast voor de beveiliging van radioactieve stoffen tegen kwaadwillige handelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om diefstal of sabotage.

Aan de hand van een referentiedreiging (Design Basis Threat, DBT) werden de specifieke risico’s geanalyseerd.

Het ontwerp is van toepassing op alle radioactieve stoffen die omwille van stralingsbescherming onder reglementaire controle vallen, in industriële en medische inrichtingen, radioactieve stoffen die aanwezig zijn in nucleaire installaties (zowel operationeel als stopgezet en ontmanteld).

De regelgeving is samen te vatten in enkele overkoepelende principes:

  • Er wordt gewerkt met categorieën. Het is enkel voor de hoogste categorieën radioactieve stoffen dat de specifieke beveiligingsmaatregelen uit het ontwerp gelden.
  • Er is gekozen voor een prescriptieve aanpak omdat het voor de betrokken exploitanten op die manier makkelijke zal zijn om de maatregelen toe te passen.
  • De focus ligt voornamelijk op diefstal en in sommige gevallen ook op sabotage.
  • Er moet in het bijzonder aandacht besteed worden aan het risico van sabotage door internen.
  • Elke exploitant moet een radiologisch beveiligingssysteem dat voldoet aan de bepalingen opzetten voor zijn inrichting. Het agentschap moet dit erkennen via het opgesteld beveiligingsplan.

Beide voorstellen worden nu voorgelegd aan de Raad van State. We volgen het verder voor je op.

Bron: news.belgium

B. 14,6% van de werknemers ervaart ernstig pestgedrag

Uit een bevraging van IDEWE bij bijna 2 000 Belgische werknemers blijkt dat 14,6% het afgelopen half jaar met pestgedrag op het werk te kampen had. Het gaat dan vaak om het achterhouden van informatie, roddels en uitsluiting. Tijdens de #weektegenpesten (2 tot 9 februari) wordt hier extra op ingezet.

Opvallend in het onderzoek is dat er geen noemenswaardig verschil is tussen de verschillende gendergroepen en leeftijdsgroepen. Het lijkt dus om een algemeen issue te gaan.

Ter gelegenheid van de #weektegenpesten vraagt IDEWE om aandacht voor het creëren van een veilig psychologisch werkklimaat. Werkomgevingen waar dit niet voldoende is, zorgen er immers voor dat werknemers zichzelf niet meer durven zijn. Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op het werkklimaat zoals persoonlijk contact, al dan niet hybride werken, verbindend communiceren, …

Meer info over ongewenst gedrag op het werk vind je op onze website.

Merk je pestgedrag op of ervaar je dit zelf, dan kan je hiervan melding maken bij de vertrouwenspersoon van je organisatie of de interne of externe preventiedienst. Ook over de vertrouwenspersoon vind je meer informatie op onze website.

Bron: IDEWE

C. Regering zet in op maatregelen tegen langdurige ziektes

In België zijn er een half miljoen zelfstandigen en werknemers al langer dan een jaar niet aan het werk. Vaak gaat het om musculosketale aandoeningen (problemen met de spieren, gewrichten, pezen) of psychosociale problemen.

De voorbije maanden boog de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk zich samen met de vakbonden en werkgevers over de musculosketale problemen. Ze stelden eensgezind een advies voor aan de federaal minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne. De komende maanden verwachten we een koninklijk besluit op basis van dit advies.

België zou hiermee het eerste EU-land zijn dat specifieke wetgeving over spier- en skeletaandoeningen opstelt. In de Codex Welzijn zou het hiermee op gelijke hoogte komen te staan met psychosociale risico’s of blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.

Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan de strijd tegen burn-out. Maar liefst 30 000 Belgen hebben hier momenteel mee te kampen, het mag dus niet onderschat worden.

Vorig jaar organiseerde Fedris een pilootproject bij ziekenhuizen en banken om werknemers met een burn-out te begeleiden. De meesten hervatten het werk en het medische herstel was zes maanden na de begeleiding nog steeds zichtbaar.

Naar aanleiding van dit project maakte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke 6 miljoen euro vrij om deze begeleiding verder uit te rollen. Zo zou men jaarlijks meer dan 1 500 mensen kunnen helpen bij het vermijden van een burn-out.

Bron: De tijd

D. Wereldkankerdag

Op 4 februari was het wereldkankerdag. Naar aanleiding van deze dag zetten we graag het STOP-principe in de kijker.

Het STOP-principe stelt een hiërarchie vast in de preventiemaatregelen betreffende de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.

S

T

O

P

Substitutie: Vervang de gevaarlijke of kankerverwekkende stof met een stof die minder gevaarlijk is voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Technische maatregelen: Zorg ervoor dat de kankerverwekkende stoffen niet of minder kunnen vrijkomen. Bijv. werken in gesloten systemen of ventilatie

Organisatorische maatregelen: Voorzie voorbehouden plekken voor het gebruik van gevaarlijke stoffen, beperk het aantal werknemers dat hiermee in aanraking komt, voorzie opleiding.

Persoonlijke bescherming: Gebruik deze middelen als blootstelling niet vermeden kan worden. Bijv. ademhalingsbescherming, handschoenen, …

Het is belangrijk dat iedereen deze principes toepast. Zo verminder je het risico op werkgerelateerde kankergevallen.

Meer informatie (in het Engels) over het STOP-principe vind je op de site roadmap on carcinogens.

Ook de EU-OSHA besteedde aandacht aan de Wereldkankerdag. Zij zetten hun recente enquête over de blootstelling van werknemers in de kijker. De eerste conclusies zijn hier te raadplegen.

Bronnen:

  • BeSWIC
  • EU-OSHA

E. Een gezonde werkplek: digitaalplatformwerk

Bij digitaalplatformwerk wordt betaalde arbeid georganiseerd via een online platform. Dat maakt de arbeidsmarkt voor sommige kwetsbare groepen toegankelijker en biedt meer flexibiliteit. Er gaan ook wel wat risico’s en uitdagingen mee gepaard op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Denk maar aan isolement, jobonzekerheid, onduidelijke arbeidsstatussen en problemen met het beheren van taken en werkschema’s aan de hand van een algoritme.

De EU-OSHA deed onderzoek naar platformwerk en zet dit graag in de kijker binnen de campagne “Een gezonde werkplek”. Ze bundelen al hun kennis over dit thema op de website over digitaalplatformwerk.

Een samenvatting van de beleidsnota van de EU-OSHA over dit onderwerp vind je op onze website.

Bron: EU-OSHA

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

In onze community verschijnen regelmatig interessante topics. Neem jij mee deel op ons forum?

nieuwsoverzicht 29 jan tot 2 feb 2024 (wk 6)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.