nieuwsoverzicht 19 dec '22 - 6 jan '23 (wk 51, 52 en wk 1)

 09/01/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Sociale verkiezingen 2024 / Nieuwe generieke OiRA-tool / Flitscontroles SIOD - 2023 / Digitale monitoring VGW / Forfaitaire minimumbijdragen EDPBW / Zaterdag blijft werkdag in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Wijziging KB liften met ingang van 1 januari 2023

Zie nieuwsbericht van 21 december 2022

B. Wijziging FANC-wet – jaarlijkse heffingen

Zie nieuwsbericht van 23 december 2022

C. Wetsvoorstel wijziging arbeidsovereenkomstenwet i.v.m. vergoeding dienstverplaatsingen

Op 28 september 2022 werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde de werkgevers er bij wet toe te verplichten de werknemers te vergoeden voor de kosten die zij maken voor hun dienstverplaatsingen.

Dit wetsvoorstel heeft als doel de werkgevers ertoe te verplichten een vergoeding uit te keren voor de kosten die de werknemers maken voor hun dienstverplaatsingen. Het is de bedoeling dat de omvang van die vergoeding wordt bepaald op basis van het bedrag van de vergoeding die aan het overheidspersoneel wordt toegekend volgens de nadere regels in het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. De voorgestelde regeling strekt ertoe een door de rechtspraak erkend beginsel wettelijk te verankeren.

De Raad van State gaf haar advies op 21 december 2022 (advies nr. 72.427).

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde de werkgevers er bij wet toe te verplichten de werknemers te vergoeden voor de kosten die zij maken voor hun dienstverplaatsingen

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Sociale verkiezingen 2024

De data voor de volgende sociale verkiezingen werden vastgelegd van 13 tot en met 26 mei 2024.

Dit legde de Nationale Arbeidsraad vast in haar advies nr. 2 340 van 20 december jl.

In dit advies worden, op basis van de evaluatie van de sociale verkiezingen van 2020, een aantal suggesties gedaan ter optimalisatie van de procedure voor de volgende sociale verkiezingen van 2024.

Dit advies zal worden omgezet in een wetsontwerp.

Bronnen:

 • FOD WASO
 • NAR

B. Nieuwe generieke OiRA-tool

De EU-OSHA stelt een nieuwe generieke interactieve onlinetool voor risicobeoordeling ter beschikking (OiRA).

Door gebruik te maken van deze tool kan elke onderneming, ongeacht de sector waarin zij actief is, een behoorlijk actieplan opstellen om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor haar medewerkers.

Een overzicht van alle beschikbare OiRA tools per sector is terug te vinden op de website van de EU-OSHA.

Bron: EU-OSHA

C. Flitscontroles SIOD - 2023

Naast de klassieke controles voeren de sociaal inspecteurs ook geregeld flitscontroles uit om inbreuken op de sociale wetgeving vast te stellen. Deze controles zijn voornamelijk informatief en hebben een preventief karakter. Binnen de EU wordt deze vorm van controle gezien als een “best practice” met als bedoeling de compliance te verbeteren.

De Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst maakte op haar website bekend welke flitscontroles in 2023 georganiseerd zullen worden:

 • Februari: transportsector
 • April: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)
 • Juni: horeca
 • Augustus: schoonmaaksector
 • Oktober: groene sectoren
 • December: vleessector

Bron: SIOD (Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst)

D. Digitale monitoring voor veiligheid en gezondheid op het werk

Het is mogelijk om via digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk de werkplek een stuk veiliger te maken.

Deze systemen kunnen apps zijn, camera’s of wearables (draagbare technologie zoals bv. ook smartwatches) voor veiligheid en gezondheid op het werk en kunnen zowel preventief als reactief worden ingezet. Hun efficiëntie hangt af van een correcte en accurate verzameling en analyse van gegevens.

Bij gebruik van dergelijke systemen is het belangrijk om erop toe te zien dat de werknemers in het bezit zijn van de vereiste informatie om een afweging te kunnen maken van de voor- en nadelen van deze systemen. Het is tevens belangrijk om ervoor te zorgen dat deze systemen op een correcte manier worden geïmplementeerd.

De EU-OSHA publiceerde twee verslagen op haar website:

1. Slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk: baten en uitdagingen

In dit onderzoeksverslag vind je:

 • een voorstel van werkdefinitie op basis van een diepgaande analyse van alle kansen en uitdagingen waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen proactieve en reactieve VGW-monitoring;
 • een overzicht van de goed functionerende aspecten en werkpunten voor de toekomst;
 • inzichten voor beleidsmakers, onderzoekers en bedrijven;
 • aandacht voor het belang van de participatie van werknemers en mensgericht ontwerp.

2. Slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk: hulpmiddelen voor ontwerp, invoering en gebruik op de werkplek

In dit verslag:

 • wordt het belang van hulpmiddelen op de werkplek onderzocht (van informatie over het doel dat met nieuwe VGW-monitoringsystemen wordt nagestreefd tot instructies voor de invoering ervan en ergonomische richtsnoeren);
 • wordt aan de hand van voorbeelden van beste praktijken aangegeven hoe nieuwe VGW-monitoringsystemen met succes op de werkplek in gebruik kunnen worden genomen.

Bron: EU-OSHA

E. Forfaitaire minimumbijdragen EDPBW

De verplichte minimumbijdragen voor prestaties van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk die van toepassing zijn voor het jaar 2023 werden bekendgemaakt op de website van de FOD WASO.

De bedragen bedoeld in de artikelen II.3-15, § 2 (jaarlijkse forfaitaire minimumbijdrage door de werkgever verschuldigd aan de EDPBW per werknemer), II.3-17, § 1 (preventie-eenheid), II.3-19, § 1 (prestaties in het kader van de opdrachten inzake risicobeheer) en II.3-19, § 2 (prestaties in het kader van de opdrachten inzake gezondheidstoezicht) van de codex zijn immers gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

1. jaarlijkse forfaitaire minimumbijdrage door de werkgever verschuldigd aan de EDPBW per werknemer (codex, art. II.3-15, § 2)

Tariefgroep

WG met ≤ 5 WN

WG van groep A, B, C+, C- of D met > 5 WN

1

44,14 €

51,60 €

2

64,04 €

75,23 €

3

79,58 €

93,88 €

4

100,72 €

118,74 €

5

118,12 €

139,26 €

2. preventie-eenheid (codex, art. II.3-17, § 1): 186,51 €

3. prestaties in het kader van de opdrachten inzake risicobeheer (codex, art. II.3-19, § 1): 142,99 € per gepresteerd uur met toepassing van de wegingsfactoren

4. prestaties in het kader van de opdrachten inzake gezondheidstoezicht (codex, art.II.3-19, § 2): 96,40 € per prestatie of 142,99 € per gepresteerd uur met toepassing van de wegingsfactoren

Bron: FOD WASO

F. Zaterdag blijft werkdag in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht

Overeenkomstig het nieuwe artikel 1.7 van boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoegd bij wet van 28 april 2022 en in werking getreden op 1 januari 2023, moet men onder “werkdagen” begrijpen “alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen”.

In navolging van een arrest van het Hof van Cassatie van 27 februari 1995, wordt de zaterdag in het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, echter wel als een werkdag beschouwd.

Indien men hier ook de definitie van het nieuwe art. 1.7 van het B.W. zou toepassen, zou dit belangrijke gevolgen hebben op diverse vlakken, vooral inzake de berekening van termijnen.

De wet van 26 december 2022 doet afstand van de toepassing van de definitie van “werkdag” uit het B.W. in het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand zodat rechtszekerheid en voorzienbaarheid op het terrein gevrijwaard kunnen worden. Zaterdag blijft dus een werkdag in het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht.

Bron: Wet van 26 december 2022 houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand (B.S. 30-12-2022)

Uw behoefte aan informatie = onze prioriteit!

Wenst u bepaalde thema’s behandeld te zien?

Heeft u concrete vragen over uw preventiebeleid?

Contacteer ons op preventie@innigroup.com

nieuwsoverzicht 19 dec '22 - 6 jan '23 (wk 51, 52 en wk 1)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.