nieuwsoverzicht 27 mei - 2 juni '23 (wk 22)

 07/06/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Productnormen luchtzuiveringssystemen en CO2-meters / Verordening Algemene Productveiligheid / Checklists re-integratie op het werk / Voorafgaande risicoanalyse bij poetshulp / Flitscontroles SIOD juni 2023: horeca / Wetgeving sociale verkiezingen 2024

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Productnormen voor luchtzuiveringssystemen en draagbare en vervoerbare CO2-meters

Op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke keurde de ministerraad van 2 juni jl. twee ontwerpen van KB’s goed die de voorwaarden vastleggen voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen en draagbare en vervoerbare CO2-meters in het kader van de bestrijding van virussen in aerosol buiten medische doeleinden.

Sinds de coronapandemie is het marktaanbod aan draagbare en vervoerbare CO2-meters en luchtzuiveringssystemen voor binnen gebouwen sterk gegroeid. Een groot deel van deze toestellen voldeed evenwel niet aan de kwaliteitseisen.

Daarop werden in een eerste fase drie ministeriële besluiten opgesteld met als doel minimumvereisten voor efficiëntie en onschadelijkheid op te leggen voor de luchtzuiveringssystemen en de draagbare en vervoerbare CO2-meters die werden gebruikt in de strijd tegen SARS-CoV-2.

De ontwerpen van koninklijk besluit die nu werden goedgekeurd, zijn gebaseerd op de inhoud van de ministeriële besluiten, aangepast na overleg met verschillende adviesraden en op basis van ervaringen bij de implementatie van de ministeriële besluiten. Ze kaderen in de bestrijding van alle virussen die zich verspreiden via aerosolen en niet specifiek op de strijd tegen SARS-CoV-2.

Ze worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: news.belgium.be

B. Verordening Algemene productveiligheid

In het publicatieblad van 23 mei 2023 werd de Verordening algemene productveiligheid gepubliceerd (Verordening (EU) 2023/988 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 inzake algemene productveiligheid, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 87/357/EEG van de Raad EU.)

Deze verordening trekt de richtlijn algemene productveiligheid van 2001 in, gelet op de ontwikkelingen die verband houden met nieuwe technologieën en onlineverkoop, om te zorgen voor consistentie met ontwikkelingen in harmonisatie- en normalisatiewetgeving van de Unie, om te zorgen voor een betere werking van terugroepingen in verband met de productveiligheid alsook om te zorgen voor een duidelijker kader voor op voedsel lijkende producten die tot nu toe werden gereguleerd door Richtlijn 87/357/EEG van de Raad.

Ze is gericht op het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van consumenten en de werking van de interne markt wat voor consumenten bestemde producten betreft.

Ze is van toepassing met ingang van 13 december 2024.

Bronnen:

 • Europese Raad
 • Verord. (EU) 2023/988, PB L 135 van 23-5-2023

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Checklists re-integratie op het werk

De FOD WASO stelt een nieuwe publicatie ter beschikking bestemd voor alle betrokkenen bij het ontwikkelen van re-integratietrajecten (formeel of informeel) met goede praktijken die re-integratie van langdurig zieke werknemers vergemakkelijken.

De publicatie is opgesteld op basis van 4 checklists:

 1. Checklist 1: Voorafgaand aan arbeidsongeschiktheid: risicopreventie
 2. Checklist 2: Tijdens de arbeidsongeschiktheid: contact onderhouden
 3. Checklist 3: De effectieve re-integratie
 4. Checklist 4: De communicatie tussen de actoren bevorderen

De adviezen in deze checklists dienen afgestemd te worden op de eigen organisatie.

Bron: FOD WASO, checklists re-integratie op het werk

Zie ook:

B. Voorafgaande risicoanalyse bij poetshulp

Naar aanleiding van het onderzoek van de federale inspectie Toezicht Welzijn op het Werk, die eerder 159 waarschuwingen uitdeelde aan dienstenchequebedrijven (zie ook nieuwsoverzicht week 5 - 2023), voerden de vakbonden van de dienstencheque-sector op 1 juni actie aan het kabinet van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw Jo Brouns, om de aandacht te vestigen op het belang van het werken in veilige omstandigheden onder dienstenchequemedewerkers.

De ondernemingen die een waarschuwing kregen, krijgen nu de kans om zich in regel te stellen. Indien ze dit niet doen, zal Toezicht Welzijn op het Werk een proces verbaal opstellen en overmaken aan de Vlaamse Sociale Inspectie (VSI), waarna de betrokken onderneming gesanctioneerd kan worden en in het slechtste geval ook van haar erkenning als dienstenchequeonderneming beroofd.

Uit de gesprekken die een delegatie van de actievoerders hadden met minister Brouns blijkt dat hij dienstenchequebedrijven wil verplichten bij nieuwe klanten een risicoanalyse te voeren door middel van een grondig intakegesprek. Inspectie en vakbonden willen nog een stap verder gaan in het preventiebeleid en ook periodieke opvolging van een arbeidsarts invoeren.

Dienstenchequewerknemers worden immers aan diverse risico’s blootgesteld: chemische agentia, gevaarlijke arbeidsmiddelen, ergonomische risico’s, …

De voorstellen die werden besproken, zullen op de agenda komen van de eerstvolgende interministeriële conferentie voor de bevoegde ministers voor werk.

Bronnen:

 • de Standaard
 • het Nieuwsblad
 • jobrouns.be

C. Flitscontroles SIOD juni 2023: horeca

Naast de klassieke controles voeren de sociaal inspecteurs ook geregeld flitscontroles uit om inbreuken op de sociale wetgeving vast te stellen. Deze controles zijn voornamelijk informatief en hebben een preventief karakter.

Binnen de EU wordt deze vorm van controle gezien als een “best practice” met als bedoeling de compliance te verbeteren.

Deze flitscontroles worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners.

Voor de maand juni zijn nationale flitscontroles gepland in de horeca.

Een checklist voor deze controles is online beschikbaar.

Bron: SIOD (Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst)

D. Wetgeving sociale verkiezingen 2024 gestemd

De volgende sociale verkiezingen gaan door van 13 tot en met 26 mei 2024. Dit werd vastgelegd in het advies nr. 2.340 van de Nationale arbeidsraad.

De wetgeving met betrekking tot deze Sociale Verkiezingen is gestemd in de plenaire vergadering van de Kamer op 1 juni 2023. Een volgende stap is publicatie in het Belgisch Staatblad.

Er worden drie wetten gewijzigd:

 1. de wet van 2007 betreffende de sociale verkiezingen
 2. de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en
 3. de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

De wet van 2007 wordt het meest gewijzigd. Deze wijzigingen betreffen voornamelijk:

 • de procedure tot individuele schorsing van de verkiezingsprocedure te verduidelijken;
 • de voorwaarden inzake het stemrecht voor de uitzendkrachten te vereenvoudigen en te voorzien in een rechtsgrond voor een duidelijke gegevensuitwisseling tussen uitzendkantoor en gebruiker;
 • de alternatieve wijzen van oproepen van de kiezers alsook het elektronisch stemmen op afstand te faciliteren;
 • een aantal specifieke punten van de wetgeving te verduidelijken;
 • te voorzien in een juridisch kader voor de verdere digitalisering van bepaalde procedurestappen, teneinde de administratieve lasten van de betrokkenen bij de procedure voort te verlichten. In dat verband worden ook nieuwe modelformulieren als bijlage bij de wet gevoegd.

Verder wil men bijkomende statistische gegevens verzamelen door

 • het nodige te voorzien met het oog op de verzameling van cijfermateriaal over het stemrecht van uitzendkrachten;
 • het uitbreiden van statistieken over gendergelijkheid met cijfermateriaal over de werkgeversvertegenwoordigers.

Tenslotte worden ook terminologische wijzigingen aangebracht aan de drie voormelde wetten, als gevolg van een interne reorganisatie binnen de juridische dienst en de inspectiediensten van de FOD WASO.

Meer informatie over de sociale verkiezingen 2024 is terug te vinden op de website van de FOD WASO.

Bronnen:

 • werk.belgie.be
 • dekamer.be
nieuwsoverzicht 27 mei - 2 juni '23 (wk 22)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.