nieuwsoverzicht 19 - 23 september (wk 38)

 25/09/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

Re-integratie / Arbeidsongeschiktheid / Diverse arbeidsbepalingen / JAP / Vergoedbare ziekte Asbestfonds

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

B. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid

Op 14 september 2022 heeft de regering het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid ingediend.

Dit wetsontwerp bevat een aantal arbeidsrechtelijke maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer wegens ziekte of ongeval:

1. Wijziging van de regeling inzake het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift

De werknemer zal er driemaal per kalenderjaar niet toe gehouden zijn een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid.

2. Wijziging van de voorwaarden om een beroep te doen op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen

De werknemers of werkgevers die een beroep willen doen op medische overmacht zullen een nieuwe procedure moeten volgen. Deze procedure wordt losgekoppeld van het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers.

3. Wijziging van de voorwaarden voor de neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting

De neutralisatie van het gewaarborgd loon zal in de tijd beperkt worden tot een periode van twintig weken.

Dit ontwerp zal verder besproken worden in de commissie sociale zaken, werk en pensioenen alvorens het wordt behandeld in de plenaire vergadering.

Bron: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-2875/1

C. Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen

Op 7 juli 2022 heeft de regering het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen ingediend in de Kamer. De commissie voor sociale zaken, werk en pensioenen heeft dit wetsontwerp in eerste lezing besproken tijdens haar vergaderingen van 12 en 18 juli 2022. Alle artikelen van het wetsontwerp werden bij eerste stemming aangenomen door de commissie voor sociale zaken, werk en pensioenen.

Ter ondersteuning van het sociaaleconomisch herstel dat op gang is gekomen na de coronapandemie, heeft de regering een herstart- en transitieplan opgesteld. De maatregelen uit dit plan zijn erop gericht de stijging van de werkgelegenheidsgraad, die historisch hoog is, te ondersteunen; de werknemers nieuwe mogelijkheden te bieden om een beter evenwicht te vinden tussen privé en beroepsleven; de innoverende sectoren te ondersteunen; bepaalde werknemers beter te beschermen.

De eerste as van dat plan omvat een reeks maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen om werknemers en bedrijven weer ademruimte te geven en nieuwe kansen te bieden.

Het ontwerp bevat maatregelen met betrekking tot:

1° de variabele deeltijdse werkroosters;

2° de mogelijkheid om voltijdse prestaties te presteren op 4 dagen;

3° prestaties in het kader van een wisselend weekregime;

4° prestaties via digitale platformen die opdrachten geven;

5° arbeidsongevallen van zelfstandige platformwerkers werkzaam via een digitaal platform dat opdracht geeft;

6° de mogelijkheid om een werknemer tijdens een opzeggingstermijn ter beschikking te stellen van een andere werkgever in het kader van een transitietraject;

7° de bevordering van de inzetbaarheid van werknemers;

8° e-commerce;

9° het recht op deconnectie;

10° opleiding van werknemers doorheen hun loopbaan en om het herlanceren van de interesse van kandidaten voor de knelpuntberoepen;

11° de monitoring van knelpuntberoepen;

12° de “monitoring” van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau;

13° een individueel opleidingsrecht voor elke werknemer;

14° het creëren van intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid;

15° de sancties in geval van niet-naleving van de in hoofdstuk 4 van dit wetsontwerp bepaalde voorwaarden en vereisten;

16° de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie.

Het wetsontwerp en het verslag van de eerste lezing zijn terug te vinden op de website van de Kamer.

Bron: Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen, Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-2810/1 (wetsontwerp) en nr. 55-2810/2 (verslag eerste lezing)

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Ontwerp JAP voor te leggen vóór 1/11

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de structurele en planmatige aanpak van preventie door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Dit systeem is gebaseerd op de algemene preventiebeginselen en resulteert in het opstellen van een globaal preventieplan en een jaaractieplan.

De werkgever stelt, in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk, een jaaractieplan op ter bevordering van het welzijn op het werk tijdens het volgende dienstjaar (zie art. I.2-9 codex over het welzijn op het werk). De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft als opdracht advies te verlenen en voorstellen te formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het jaaractieplan (JAP).

Het jaaractieplan is gesteund op het globaal preventieplan, wordt schriftelijk opgesteld en bepaalt:
1° de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar;
2° de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
3° de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
4° de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan ingevolge:
a) gewijzigde omstandigheden;
b) de ongevallen en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan;
c) het jaarverslag van de interne dienst van het voorbije burgerlijk jaar;
d) de adviezen van het Comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar.

Dit plan dient al 2 maanden voor het nieuwe jaar ingaat te worden opgesteld. Het ontwerp wordt vóór 1 november voorgelegd ter advies aan het Comité PBW (of bij ontstentenis aan de vakbondsafvaardiging of anders via rechtstreekse participatie van de medewerkers).

Hou rekening met de specifieke kenmerken van de organisatie. Zorg ervoor dat het JAP realistisch en praktisch blijft.

Meer info en modeldocumenten vind je terug op INNIwise:

B. Lijst vergoedbare ziekten van het Asbestfonds uitgebreid met eierstokkanker

De ministerraad van vrijdag 23 september keurde een ontwerpKB goed houdende regeling van enkele formele aanpassingen in verband met de erkenning van eierstokkanker door het Asbestfonds.

Met ingang van 19 augustus jl. werd eierstokkanker toegevoegd aan de lijst van ziekten die door het Asbestfonds worden vergoed waardoor slachtoffers van eierstokkanker veroorzaakt door asbest een vergoeding ontvangen van het Asbestfonds na het vervullen van een aantal formaliteiten (zie wet van 14-6-2022, BS 9-8-2022).

Het ontwerpKB bevat een aantal vormelijke wijzigingen van het KB van 11 mei 2007 betreffende de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers om met deze toevoeging rekening te kunnen houden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: news.belgium.be

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

Vraag aan de experten: Wat zijn de vereisten voor de aankoop van een verplaatsbare container in het kader van de procedure van de drie groene lichten? (Pierre-Yves Bouvy)

nieuwsoverzicht 19 - 23 september (wk 38)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.