nieuwsoverzicht 17 juli tot 18 aug (wk 29 tot 33)

 24/08/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Samenloop jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid / Wijziging van de wet van 3 juli 1967 / Publicatie Batterijenverordening / Industriële radiografie / Hybride werk: rapport Eurofound / RA psychosociale aspecten: vragenlijstmethode / Veiliger maken van batterijen / Opleiding veilig gebruik van diisocyanaten

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Samenloop jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid – publicatie wet

Zie nieuwsbericht van 16 augustus jl.

B. Wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Door deze wijziging wordt de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector van toepassing op de bedienaren van alle erkende erediensten en de afgevaardigden van alle erkende niet-confessionele organisaties, de aalmoezeniers en morele consulenten.

Bron: W 31-7-2023, BS 9-8-2023

C. Publicatie Batterijenverordening

Op 28 juli jl. verscheen de Batterijenverordening in het Europees Publicatieblad (Verordening (EU) 2023/1542 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2023 inzake batterijen en afgedankte batterijen, tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG en Verordening (EU) 2019/1020 en tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG).

Deze verordening komt in de plaats van de Batterijenrichtlijn (richtlijn 2066/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG). Deze richtlijn heeft gezorgd voor betere milieuprestaties van batterijen en enkele gemeenschappelijke regels en verplichtingen voor marktdeelnemers, met name door middel van geharmoniseerde regels voor het gehalte aan zware metalen en de etikettering van batterijen en regels en doelstellingen voor het beheer van alle afgedankte batterijen, op basis van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Maar zij had ook enkele beperkingen met name tegen de achtergrond van een fundamenteel gewijzigde context die wordt gekenmerkt door het strategische belang van batterijen en het toegenomen gebruik ervan.

In de Europese Green Deal bevestigde de Commissie dat zij vastbesloten was het strategisch actieplan voor batterijen uit te voeren en verklaarde dat zij wetgeving zou voorstellen voor een veilige, circulaire en duurzame waardeketen voor alle batterijen, ook om de groeiende markt voor elektrische voertuigen te bevoorraden.

Er was een coherent beleid nodig ter ondersteuning van de ontwikkeling van technologieën die de duurzaamheid en de circulariteit van batterijen verbeteren om de overgang naar elektromobiliteit te begeleiden. Ook Richtlijn 2006/66/EG diende herzien te worden, waarbij ook naar de daarin bedoelde batterijmaterialen wordt gekeken en waarin met name specifieke vereisten voor lithium en kobalt moeten worden overwogen, alsook een mechanisme dat het mogelijk maakt de richtlijn aan te passen aan toekomstige veranderingen in de batterijtechnologie.

Nieuwe regels met betrekking tot gerecycled materiaal en maatregelen ter verbetering van de inzamelings- en recyclingpercentages van alle batterijen moesten worden overwogen, om de terugwinning van waardevolle materialen te waarborgen en de consument een leidraad te bieden; naast het afbouwen van het gebruik van niet-oplaadbare batterijen wanneer er alternatieven voorhanden zijn. Daarbij dienden ook de eisen inzake duurzaamheid en transparantie in acht genomen te worden, waarbij rekening gehouden wordt met de koolstofvoetafdruk van de batterijfabricage, de ethische winning van grondstoffen en de voorzieningszekerheid, om het hergebruik, de herbestemming en de recycling van batterijen te vergemakkelijken.

Om de volledige levenscyclus te bestrijken van alle batterijen die in de Unie in de handel worden gebracht, was het nodig geharmoniseerde productvereisten en handelsvoorschriften vast te stellen, met inbegrip van conformiteitsbeoordelingsprocedures, alsook voorschriften om de eindfase van de levenscyclus van batterijen volledig aan te pakken. Een eenvormige toepassing van deze regels is vereist zonder ruimte te laten voor een uiteenlopende uitvoering door de lidstaten. Vandaar de vervanging van de richtlijn door een verordening.

De meeste bepalingen van deze Verordening zijn van toepassing vanaf 18 februari 2024.

Bron : Verordening (EU) 2023/1542 van 12 juli 2023, PB L 191 van 28-7-2023

D. Industriële radiografie

Een nieuwe wetgeving rond stralingsbescherming bij gebruik van industriële radiografie bij niet-destructief onderzoek, zijnde onderzoek dat gebeurt om de kwaliteit en de materiaaleigenschappen van een voorwerp te onderzoeken zonder het te beschadigen, zorgt ervoor dat ook klanten van het bedrijf dat het onderzoek uitvoert mee verantwoordelijk zijn voor de stralingsbescherming van werknemers en omwonenden en dat dus niet enkel meer het bedrijf dat het onderzoek uitvoert verantwoordelijk is voor de veiligheidsaspecten.

De straling die gebruikt wordt bij industriële radiografie door het gebruik van radioactieve bronnen is schadelijk voor werknemers, bevolking en leefmilieu.

Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) werkte daarom een nieuwe wetgeving uit met duidelijke omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen.

De meerderheid van de bepalingen uit dit nieuwe KB treedt in werking op 3 april 2024.

Bronnen:

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Theorie en praktijk rond hybride werk: rapport Eurofound

Hoewel met de term “hybride werken” vaak werken wordt bedoeld vanuit zowel de gebruikelijke werkplek (in de meeste gevallen de gebouwen van de werkgever) als van thuis uit (of een andere locatie) is de betekenis van deze term niet altijd even duidelijk en wordt deze term soms in verschillende betekenissen gebruikt.

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) publiceerde onlangs een rapport waarin:

  • geprobeerd wordt het begrip “hybride werken” te verduidelijken op basis van recente literatuur en bijdragen van het netwerk van Eurofound-correspondenten uit heel de Europese Unie;
  • een samenvatting wordt gegeven van de belangrijkste debatten over hybride werken in de lidstaten;
  • getoond wordt hoe hybride werken in heel Europa in de praktijk wordt toegepast;
  • de belangrijkste hindernissen, uitdagingen, voordelen en kansen met betrekking tot hybride werken worden besproken.

De bestaande regelgeving rond thuiswerken blijkt niet toereikend te zijn. Bovendien is overeenstemming vereist tussen beleidsmakers en sociale partners over de ideale modaliteiten voor het hybride werken bv. voorwaarden inzake veiligheid en gezondheid, work-life balance, werktijden, kostenvergoeding, …)

Bronnen:

  • BeSWIC
  • Eurofound (2023), Hybrid work in Europe: Concept and practice, Publications Office of the European Union, Luxembourg

B. RA psychosociale aspecten: vragenlijstmethode

Een vragenlijst psychosociale risico’s, ontwikkeld door de FOD WASO, maakt het de werkgever mogelijk een risicoanalyse psychosociale risico’s autonoom uit te voeren.

Deze vragenlijst behelst de verplichte 5 A’s: arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen.

Op basis van deze vragenlijst kunnen de psychosociale risico’s in het bedrijf worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Middels deze analyse kunnen vervolgens de nodige preventiemaatregelen worden genomen.

Bronnen:

  • FOD WASO
  • BeSWIC

C. Nieuwe taak voor ECHA om batterijen veiliger te maken

Naar aanleiding van de vernieuwde wetgeving rond batterijen (zie wetgeving punt C) kreeg ECHA nieuwe taken toegewezen om de Europese Commissie te ondersteunen bij het identificeren van zorgwekkende stoffen die worden aangetroffen in batterijen of die worden gebruikt bij de fabricage ervan door het maken van een verslag dat tegen 31 december 2027 wordt verwacht, en waarin de stoffen zullen worden geïdentificeerd en vervolgmaatregelen zullen worden overwogen. Het zal ook voorstellen voorbereiden om schadelijke stoffen in batterijen en afvalbatterijen te beperken. Het doel is om batterijen op de EER-markt duurzamer te maken gedurende hun hele levenscyclus.

Zorgwekkende stoffen die worden aangetroffen in batterijen of die worden gebruikt bij de fabricage ervan kunnen immers negatieve gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid en het milieu alsook bij recycling voor veilige en hoogwaardige grondstoffen.

Bron: ECHA

D. RAPPEL: Opleiding voor het gebruik van diisocyanaten verplicht vanaf 24 augustus 2023

Diisocyanaten zijn gevaarlijke chemische stoffen die men terugvindt in niet-uitgeharde PU-producten zoals PU-lijmen, afdichtingsmiddelen en schuimen, maar ook bij coatings, …

Het gebruik van diisocyanaten is veilig indien dit gebeurt volgens de betreffende veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Verkeerd gebruik van producten met diisocyanaten kan leiden tot gezondheidsklachten zoals astma en huidirritatie.

Vanaf 24 augustus 2023 is een opleiding rond het veilig gebruik van diisocyanaten verplicht voor industriële en beroepsmatige gebruikers op basis van de Europese verordening 2020/1149/EU die bijlage XVII van REACH wijzigde.

Op de website “safe use of diisocyanates“ kunnen industriële en beroepsmatige gebruikers zich registreren voor het volgen van deze opleiding.

Er zijn 3 trainingsniveaus: basisniveau, middelhoog niveau en hoogste niveau. Het blootstellingsrisico bepaalt het trainingsniveau.

Na het volgen van elke training krijgt men een certificaat van de gevolgde opleiding.

De opleiding moet minstens om de 5 jaar hernieuwd worden.

Bronnen:

  • Woodwize
  • BeSWIC

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 17 juli tot 18 aug (wk 29 tot 33)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.