nieuwsoverzicht 2 - 6 mei (wk 18)

 08/05/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Wijziging m.b.t. stoomtoestellen / Ioniserende stralingen: CT-scans / Verminderde stralingsdosis bij medische beeldvorming / Hormoonverstoorders / Omzetting Europese richtlijn (EU) 2019/1152

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Met ingang van 7 mei 2022: wijziging m.b.t. stoomtoestellen

1. Verlenging termijn periodiek onderzoek

Met ingang van 7 mei 2002 mag het erkend organisme in het vervolg de termijn voor het verlengen van een periodiek onderzoek van een stoomtoestel verlengen, behalve voor stoomgeneratoren van groep vier waar de verlening dient te gebeuren door de met het toezicht belaste ambtenaar, op voorwaarde dat een aantal voorwaarden worden nageleefd:

 • het niet overschrijden van een bepaalde maximumtermijn;
 • het niet in gedrang brengen van de veiligheid van de stoomgenerator;
 • bepaling van de voorwaarden waaronder de verlenging wordt toegestaan door het erkend organisme.

De beslissingen van de met het toezicht belaste ambtenaren waarbij een verlenging van de termijn tussen twee opeenvolgende onderzoekingen werd toegekend vóór 7 mei 2022, blijven van kracht tot de geldigheidsduur van die beslissingen is verstreken.

2. Controle afstelling veiligheidskleppen stoomgeneratoren en stoomvaten

Deze controle:

 • moet gebeuren binnen een termijn die gelijk is aan of die korter is dan deze voor het periodiek onderzoek;
 • kan uitgevoerd worden door een erkend organisme, door een gespecialiseerde dienst of door de fabrikant.

3. Opheffing kennisgeving aan de arbeidsinspectie

Volgende verplichtingen tot kennisgeving aan de arbeidsinspectie worden opgeheven:

 • het proefstoken;
 • het in gebruik nemen van stoomgeneratoren;
 • het buiten gebruik stellen van stoomgeneratoren.

4. Vervanging definities gevolmachtigd organisme en erkend organisme

Voor de gevolmachtigde organismen wordt de verwijzing naar het koninklijk besluit van 1 februari 1980 betreffende de toestellen onder druk afkomstig van of bestemd voor één der lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap vervangen door een verwijzing naar het koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur.

Voor erkende organismen wordt de verwijzing naar het ARAB vervangen door een verwijzing naar de codex en wordt de verwijzing naar het koninklijk besluit van 1 februari 1980 betreffende de toestellen onder druk afkomstig van of bestemd voor één der lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap vervangen door een verwijzing naar het koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur.

Bronnen:

 • KB van 17 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen (B.S. 27-4-2022)
 • MB van 13 APRIL 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 1991 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen (B.S. 27-4-2022)
 • FOD WASO

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Ioniserende stralingen: CT-scans

Schadelijke gevolgen van straling moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Vooral in de medische wereld wordt men vaak blootgesteld aan stralingen, waaronder stralingen ten gevolge van medische beeldvorming, die tot de categorie ioniserende stralingen behoren.

Uit onderzoek van het FAGG, de FOD Volksgezondheid en het RIZIV blijkt dat het gebruik van MRI-scans weliswaar stijgt, maar dat CT-scans nog te frequent worden uitgevoerd. Al is de kans op nadelige effecten ten gevolge van de stralingsdosis voor een patiënt bij 1 onderzoek klein, toch is die niet zonder gevaar, vooral in geval van meer frequente blootstelling, en dit zowel in hoofde van de patiënt als in hoofde van het betrokken personeel. De röntgenstraling waarvan de CT-scan gebruikt maakt, kan op lange termijn het risico op kanker verhogen. MRI-scans maken geen gebruik van röntgenstraling en kunnen bijgevolg op dat vlak als veiliger beschouwd worden.

Het onderzoek had betrekking op de evolutie van de CT- en MRI-scans specifiek van de schedel en de wervelzuil op niveau van alle individuele ziekenhuizen, voor de periode van 2017 tot en met 2019. Er werd ook onderzocht welke factoren de keuze voor het soort scan beïnvloedden.

Enkele vaststellingen:

 • het absoluut aantal CT- en MRI-scans is sneller gestegen dan de bevolkingsgroei;
 • er is een duidelijk verschil in het aandeel MRI-scans tussen de gewesten en tussen ziekenhuizen;
 • voor de verschillen kan geen verklaring gezocht worden in eigenschappen van de patiënte zoals leeftijd, sociale status, de verzekeringsinstelling of geslacht;
 • een gedeeltelijke verklaring van de verschillen kan gezocht worden in de hoeveelheid beschikbare CT- en MRI-scanners per inwoner per regio;
 • huisartsen in het Waalse Gewest schrijven meer CT-scans voor dan huisartsen in het Vlaamse Gewest;
 • in ziekenhuizen met een aangepast beleid of interne procedures voor de vermindering van CT-scans is er een duidelijke daling van het gebruik ervan.

Er wordt aangeraden om CT- en MRI-scans alleen uit te voeren indien zij een echte medische meerwaarde vormen. Daarom worden ook enkele aanbevelingen geformuleerd voor een betere kwaliteit van de gezondheidszorg voor de patiënt door een betere inzet van beschikbare middelen en een vermindering van blootstelling aan schadelijke straling:

 • opzetten van een beleid rond de keuze van de aard van het onderzoek bv. o.b.v. de beschikbaarheid van apparatuur, beschikbare scans en het voorschrijfgedrag;
 • bevolkingsgerichte beperking van het aantal CT-scans;
 • invoeren van een digitaal hulpmiddel om te helpen bij de keuze van het onderzoek (d.i. een project waaraan het RIZIV reeds werkt).

Het volledige rapport “Audit Medische Beeldvorming” is terug te vinden op de website van het RIZIV.

Zie ook: codex boek V, titel V ioniserende stralingen; Wet van 15 april 1994; ARBIS (koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen)

Bron: FAGG

B. Verminderde stralingsdosis bij medische beeldvorming

In het verlengde van bovenvermeld onderzoek stelt het FANC over de afgelopen tien jaar een daling van 30 % tot 55 % vast van de gemiddelde stralingsdosis waaraan patiënten tijdens een medisch onderzoek worden blootgesteld.

Het FANC beschikt sinds 2011 over een overzicht van de stralingsdoses per medisch centrum dat gebruik maakt van apparatuur voor radiologie zoals bv. CT-scanners (verantwoordelijk voor de helft van de blootstelling), toestellen voor uitvoeren van een mammografie, bepaalde apparaten voor cardiologische onderzoeken.

Het FANC bezorgt de medische centra die meewerken aan de dosisstudies (ca. 400 in België) na elke analyseperiode een gepersonaliseerd verslag zodat zij een beeld hebben van hun positie t.o.v. de andere centra, eventueel hun procedures kunnen verbeteren en een beeld hebben van de effecten van aanpassingen die ze aanbrengen.

Aan de hand van deze studies kan men ook zien in welke mate de stralingsdosis beïnvloed wordt door de technische en wetenschappelijke vooruitgang.

Ook in de nucleaire geneeskunde blijkt in de periode 2015 – 2019 een inspanning te zijn geleverd om de medische blootstelling aan ioniserende straling tot een minimum te beperken.

Dus, zoals uit onderzoek van het FAGG, de FOD Volksgezondheid en het RIZIV blijkt dat CT-scans nog te frequent worden uitgevoerd (zie punt A), is er wel een daling vast te stellen van de stralingsdosis per onderzoek.

In het kader van de opdracht van het FANC om de bevolking te beschermen tegen de risico’s van ioniserende straling, herziet zij regelmatig de procedures en past het ze aan om in te spelen op de huidige uitdagingen in de gezondheidszorg waarbij ioniserende straling een rol speelt.

Bron: FANC

C. Hormoonverstoorders

De website van Beswic werd verrijkt met een nieuw thema: “hormoonverstoorders” zijnde gevaarlijke chemische stoffen die het hormonaal menselijk systeem ontregelen en een risico vormen voor de gezondheid van de werknemers (en hun nakomelingen).

De bedoeling is om de aandacht te vestigen op de risico’s van aanwezige hormoonverstoorders op de werkvloer om zo de werknemers hiertegen te beschermen.

Daarom worden ook een aantal preventiemaatregelen voorgesteld.

Gedetailleerde info is beschikbaar op de website. Er wordt ook sensibiliseringmateriaal ter beschikking gesteld.

Bron: Beswic

D. omzetting Europese richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

Op de ministerraad van vrijdag 6 mei werd een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij de Europese richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie gedeeltelijk wordt omgezet.

Door het bevorderen van transparantere en beter voorspelbare arbeid, wil deze richtlijn bijdragen tot een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Eveneens wil zij aanzetten tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Er wordt voorzien in:

 • “het recht op informatie voor een werknemer in de private en publieke sector (met inbegrip van ambtenaren) over bepaalde essentiële arbeidsvoorwaarden (bv. functie, loon, werkrooster);
 • de creatie van een aantal nieuwe materiële rechten voor werknemers in de private sector en contractuele personeelsleden in de publieke sector, met name:
  • een aantal aanvullende beperkingen op de nog bestaande proefperiodes in de arbeidsovereenkomsten voor uitvoering van tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en voor tewerkstelling van studenten;
  • de onmogelijkheid voor de werkgever om een verbod op te leggen aan de werknemer om tijdens de arbeidsrelatie te werken voor andere werkgevers, behoudens wettelijk voorziene uitzonderingen;
  • het waarborgen van een minimale voorspelbaarheid van werkroosters bij door de werkgever vastgelegde variabele uurroosters;
  • het recht toekennen aan elke werknemer met ten minste zes maanden anciënniteit om te verzoeken een vorm van werk met meer voorspelbare en zekerdere arbeidsvoorwaarden uit te voeren en een verplichting van de werkgever hier een gemotiveerd schriftelijk antwoord te geven;
  • een bescherming tegen nadelige behandeling in geval van neerlegging van een klacht tegen de werkgever wegens het niet naleven van de rechten die voortvloeien uit dit wetsontwerp, alsook een ontslagbescherming voor de werknemer die deze rechten uitoefent;
 • de invoering van een aantal nieuwe strafsancties in dit kader in het Sociaal Strafwetboek.”

Dit voorontwerp wordt nog voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Adviesraad Sociaal Strafrecht en de Raad van State (ter advies).

Bron: news.belgium.be

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:


IV. EVENEMENTEN

Op donderdag 2 juni 2022 neemt INNI GROUP deel aan “See-days”, dé contactdag voor veiligheid, milieu en ergonomie.

Het programma voor deze 17de editie:

1. sessie 1: van 13u30 tot 14u20

 • ergonomie: ergonomie beeldschermwerk (Steven Lutin, Senior consultant, namens Amelior)
 • milieu: de uitdagingen van VLAREMA 8 en oplossingen voor uw bedrijf (Daneel Geysen, Veiligheidsadviseur, RENEWI)
 • veiligheid: ISO20560 : een nieuwe internationale norm voor leidingmarkering (Jaak De Decker, Sales Manager, GOOSSAERT - LABEL SIGN SAFETY)

2. sessie 2: van 14u50 tot 15u40

 • milieu en veiligheid: wetgeving rond opvang bluswater en de praktische oplossingen (Jan Bonnier, Fire Safety Engineer / project engineer FSG en Geert Denutte, Marketing & Strategy CGK GROUP BV)
 • welzijn: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de preventieadviseur (Sarah Torrekens, advocaat-vennoot John-John Law, namens INNI PUBLISHERS)
 • milieu: zit er nu overal PFAS in de bodem? (Hilde Decuyper, bestuurder A+E Consult)

3. sessie 3: van 16u10 tot 17u00

 • milieu: upgraden van bestaande waterzuiveringen in kader van duurzaam waterbeheer (Glenn Heernaert, Zaakvoerder TerraCorrect en Marleen Vande Woestyne, Senior expert milieu / Erkend MER-deskundige water BIO ARMOR)
 • veiligheid: hoe train en onboard je vandaag medewerkers kwalitatief, digitaal en transmediaal met game (Mike Ptacek, Co-Founder & CCO @ PLAY-IT-SAFE)
 • milieu en veiligheid: asbestinventaris, Asbestattest en sloopopvolgingsplan in Vlaanderen (Johan Duyck JOHAN DUYCK MILIEUADVIES i.s.m. NORMEC-SERVACO)

Meer details en registratie kan via de website.

nieuwsoverzicht 2 - 6 mei (wk 18)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.