nieuwsoverzicht 15-19 augustus (wk 33)

 19/08/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

AREI laadpalen / test je geluk / psychosociale kosten / vaccinatie

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. AREI gewijzigd met ingang van 1 november 2022

Door het groeiende aantal elektrische voertuigen op de weg was het noodzakelijk om de voeding ervan in het AREI beter te omkaderen.

Met ingang van 1 november 2022 wordt het AREI gewijzigd door invoeging van een nieuw hoofdstuk 7.22 “Voeding van elektrische wegvoertuigen” in boek 1. Zie blogbericht van 17 augustus.

Volgende bepalingen verdienen extra aandacht:

 • De plaatsing van laadinrichtingen conform bepaalde algemene principes (7.22.3). Het is verboden een laadinrichting op een vaste elektrische installatie door middel van een stopcontact aan te sluiten.
 • Beschermingsmaatregelen tegen onrechtstreekse aanrakingen en tegen overstroom (7.22.4).
 • Keuze en plaatsing van elektrisch materiaal, het voorzien van een elektrische noodonderbreking en de geschikte locatie laadrichtingen (7.22.5).

Bron: KB 10-7-2022, BS 16-8-2022

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Test jezelf: hoe gelukkig ben ik?

"Werk heeft een aandeel van 18% in ons geluk". Dit bleek uit het vorig Nationaal Geluksonderzoek dat professor Lieven Annemans (UGent), ondersteund door de levensverzekeraar NN uitvoerde.

Geluk hangt af van veel factoren: je sociaal leven, je gezondheid, je leefomgeving, je status en persoonlijkheid.

In 2022 krijgt het 2-jaarlijkse Nationaal geluksonderzoek een extra luik waarbij we zullen focussen op welke concrete veranderingen in ons leven ons geluk beïnvloeden. Ze gaan op zoek naar welzijnsinterventies die op korte en op langere termijn een impact kunnen hebben op ons geluk. Daarnaast komt er ook een focus op het geluk van mensen die de pensioenleeftijd naderen of bereikt hebben. Neem hier deel aan het onderzoek.

Test jezelf en ontdek hoe gelukkig en gezond jij bent in vergelijking met collega's en de gemiddelde Belg:

 • Geluk-O-Meter: hoe zit het met je zakelijke en persoonlijke relaties, je gezondheid, je werkomgeving. En wat is de invloed van je persoonlijkheid en je status als zelfstandige? Er bestaat ook een soortgelijke test voor ondernemers.
 • Leeftijdsmeter: bepaalde gezondheidsgedragingen zorgen ervoor dat jij je gezonder én gelukkiger voelt, wat de biologische leeftijd van jouw lichaam ten goede kan komen.
 • De geluksmaat: deze test brengt je positieve geestelijke gezondheid in kaart.

-------
Rapport geluksonderzoek (2018)
Bron: gelukkigebelgen.be - geluksdriehoek.be

B. De (menselijke) kost van werkgerelateerde psychosociale risico's

Tijdens de conferentie "A blueprint for equality" besprak een panel van experten de werkgerelateerde psychosociale risico's. Dit werd ingericht door het Europees Vakbondsinstituut ETUI en het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV). Het panelgesprek kan je hier integraal herbeluisteren.

Het panel concludeerde dat veel risico's vermijdbaar zijn en dat meer inspanningen moeten worden gedaan om deze risico’s te voorkomen.

Psychosociale risico’s veroorzaken kosten (zie schema):

 • menselijke kosten: langdurige ziekte, familieleden die mantelzorg moeten verlenen, ...
 • economische kostprijs: het totale economische kostenplaatje van hart- en vaatziektes (CHD) toegeschreven aan vier psychosociale blootstellingen op het werk bedraagt in de Europese Unie ongeveer 11,4 miljard euro. Dit is heel hoog.

Verloren levensjaren als gevolg van vroegtijdig sterven bij werknemers maken het grootste deel uit van de totale economische kosten van hart- en vaatziektes die kunnen worden toegeschreven aan psychosociale risico's (76%).

Dit is een belangrijke nieuwe onderzoeksbevinding in de context van het strategisch kader van de EU voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027, dat een "nulvisie" van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU vooropstelt en tot doel heeft alle relevante Europese en internationale actoren te mobiliseren om werkgerelateerde sterfgevallen, letsels en ziekten uit te bannen.

Terwijl psychosociale risico's een gekende risicocategorie zijn, geven veranderingen in de werkomgeving aanleiding tot nieuwe vormen van sociale ongelijkheid in verband met onzeker werk, zoals nieuwe vormen van tewerkstelling (bijvoorbeeld in de "gig economy") en het hebben van meerdere banen.

De gig economie wordt ook wel ‘flex-economie’ genoemd. Hierin gaan bedrijven korte termijncontracten aan met onafhankelijke werknemers om tijdelijke projecten op te vangen.

Bepaalde groepen werknemers worden vaker blootgesteld aan psychosociale risico's en ondervinden onmiddellijke of cumulatieve gevolgen voor de gezondheid, vb. laagbetaalde en goed opgeleide vrouwen en werknemers met een onzekere baan.

In dit verband benadrukte het panel dat de situatie actie op verschillende niveaus vereist:

 • macro-economisch: verleg de aandacht van economische groei en bruto binnenlands product (BBP) naar een klemtoon op de gevolgen van een bepaald economisch beleid voor gezondheid en welzijn.
 • de werkplek: leg de verantwoordelijkheid voor risicopreventie niet bij de individuele werknemers, maar ontwikkel collectieve adequate preventiemaatregelen gericht op de werkomgeving. De rol van de vakbonden is hierin essentieel op alle niveaus.

Bron: Beswic - Etui News

III. ALGEMENE MEDEDELING - VACCINATIE

A. Apenpokken

"Sinds begin mei 2022 worden er onder meer in de EU gevallen van monkeypox (MPX) gemeld. “De apenpokkenziekte wordt veroorzaakt door een virus dat zich normaal niet makkelijk verspreidt onder de populatie”, aldus Laura Jacobs, preventieadviseur infectiepreventie bij Idewe.

"Om besmet te geraken moet je nauw contact hebben met een besmettelijk of ziek persoon. Heel soms wordt het virus ook overgebracht door contact met besmet materiaal, zoals bedlinnen. Momenteel is de verspreiding beheersbaar.”

Enkele aandachtspunten:

 • Personen die bij zichzelf symptomen vaststellen worden doorverwezen naar de huisarts. De huisarts doet dan een soort ringonderzoek om hoogrisicocontacten in kaart te brengen.
 • Vermijd huidcontact met een besmette persoon.
 • Collega's zijn laagrisicocontacten (richtlijnen Agentschap Zorg en Gezondheid).
 • (Zeer-) hoogrisicocontacten op de werkvloer zijn bijvoorbeeld mogelijk tussen een besmette patiënt en een zorgverlener. Bij besmetting gelden er specifieke maatregelen.
 • Bij twijfel kunnen werkgevers advies inwinnen bij de arbeidsarts.

Het Tropisch Instituut heeft een informatievideo met meer duiding gepubliceerd. Idewe heeft een informatiefiche opgesteld.

Bron: Idewe

B. Een herfstbooster tegen Covid-19

De herfstcampagne werkt met prioriteit voor de meest kwetsbaren alvorens de algemene bevolking zich vrijwillig kan aanbieden voor vaccinatie.

Prioriteit wordt gegeven aan: de immuungecompromitteerden, inwoners van woonzorgcentra en mensen van 65 jaar en ouder (ook kwetsbare -18 jarigen). Die derde booster mogen ze wel pas krijgen als er tussen de twee boosters een interval van minstens 3 maanden, en idealiter 6 maanden, wordt aangehouden.

Vanaf september kan al het personeel van de hele zorgsector een booster krijgen: o.a. de eerstelijn, de woonzorgcentra, de ziekenhuizen (inclusief stagiairs), …

Daarna wordt de leeftijdsgroep van 50 tot 64 jaar actief uitgenodigd, in dalende leeftijd. De mensen tussen 18 en 50 jaar oud kunnen zich daarna op vrijwillige basis aanbieden, volgens de modaliteiten van hun deelstaat.

Voor de kinderen en jongeren wordt nog gewacht op bijkomende wetenschappelijke gegevens.

nieuwsoverzicht 15-19 augustus (wk 33)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.