nieuwsoverzicht 13 - 17 juni (wk 24)

 19/06/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

M.O. m.b.t. shiften van 24 uur / Verhoogd ziekteverlet bij federale ambtenaren o.w.v. stress / Beleids- en discussienota’s rond de toekomst van digitalisering / Cyberbeveiliging en elektronische werving van personeel / VGW toegevoegd aan fundamentele arbeidsbeginselen en -rechten ILO

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Ministeriële omzendbrief m.b.t. shiften van 24 uur

Hulpverleningszones kunnen onder bepaalde voorwaarden 24-urenshiften invoeren.

Dit staat te lezen in een omzendbrief van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

De omzendbrief is er gekomen doordat veel hulpverleningszones vragen hierover hadden.

Om op die vragen een antwoord te bieden, werd op verzoek van minister Verlinden een werkgroep opgericht, samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties, Netwerk Brandweer, ReZonWal, experten van de FOD BOSA en de FOD WASO, onder leiding van de algemene directie civiele veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

Op basis van de eindconclusies van die werkgroep, worden een aantal richtlijnen aangereikt, opgenomen in een ministeriële omzendbrief. Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2022, p. 51200 e.v.

Bron: M.O. betreffende de shiften van 24 uur (B.S. 16-6-2022, p. 51200 e.v.)

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Verhoogd ziekteverlet bij federale ambtenaren o.w.v. stress

Uit cijfers van Medex (Het Bestuur Medische Expertise, een federale instelling die valt onder de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met als opdracht het uitvoeren van medische expertises voor overheidspersoneel) blijkt dat stress steeds meer aan de basis ligt van ziekteverlet bij federale ambtenaren. Bij 40 % van de zieke ambtenaren zouden mentale gezondheidsproblemen aan de basis liggen.

Oorzaak hiervan zijn niet enkel de coronapandemie en haar gevolgen, maar ook de besparingen die ervoor zorgden dat dezelfde hoeveelheid werk diende verzet te worden met minder personeel waardoor de werkdruk stijgt en men meer stress gaat creëren bij het resterende personeel. Verder worden ook de toenemende digitalisering die voor oudere werknemers minder evident is en de meer beperkte flexibiliteit in het uitvoeren van de job door de strakkere regels en de meer hiërarchische structuur, als redenen naar voor geschoven.

Volgens minister Petra De Sutter (Groen), Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, kunnen een aantal bijkomende maatregelen deze problematiek mee verhelpen:

 • meer respect en erkenning voor het werk van het overheidspersoneel;
 • recht op deconnectie en opleiding hierover;
 • extra stress- en burn-out-coaches;
 • meer financiële middelen voor opleidingen over mentaal welzijn op het werk en veerkracht
 • meer loopbaanbegeleiders: loopbaanbegeleiding wordt intern aangeboden door de federale overheid en daar wordt de laatste jaren ook frequenter gebruik van gemaakt. De minister wil het aantal loopbaanbegeleiders verhogen zodat ook minder hoogopgeleide ambtenaren van deze mogelijkheid gebruik zouden maken (nu maken vooral hoogopgeleide ambtenaren gebruik van de mogelijkheid tot loopbaanbegeleiding).

Vandaar ijvert zij ervoor budget te onderhandelen voor een nieuw sectorakkoord.

Bronnen:

 • HLN
 • het Nieuwsblad

B. Beleids- en discussienota’s rond de toekomst van digitalisering

De EU-OSHA (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk) publiceerde een verslag en twee beleidsnota’s over de toekomstperspectieven van digitalisering op de werkvloer en de mogelijkheden en uitdagingen op het vlak van VGW (Veiligheid en Gezondheid op het Werk).

1. Verslag

In dit nieuwe verslag (in het Engels) volgt een voorstelling van moeilijkheden maar ook nieuwe opportuniteiten met betrekking tot automatisering van cognitieve taken door middel van systemen gebaseerd op AI (Artificial Intelligence).

Er wordt getracht een antwoord te formuleren op de vraag hoe systemen gebaseerd op AI voor automatisering van taken het werk doeltreffender kunnen maken en de werklast van cognitieve taken kunnen verminderen en wat de invloed hiervan is op de werknemers.

Een eerste verslag hierover werd eerder dit jaar gepubliceerd (zie nieuwsoverzicht week 17).

2. Beleidsnota’s

In aanvulling op dit verslag, werden ook twee beleidsnota’s gepubliceerd:

2.1. Een nota (in het Engels) met de voornaamste risico’s en opportuniteiten inzake veiligheid en gezondheid op het werk waarmee rekening gehouden moet worden, aangevuld met aanbevelingen ter bescherming van werknemers.

2.2. Een nota (in het Engels) met een voorstelling van de “Wet op de artificiële intelligentie” van de Europese Commissie en analyse van nationale initiatieven.

Bronnen:

 • Beswic
 • EU-OSHA

C. Cyberbeveiliging en elektronische werving van personeel

Ook bij cyberbeveiliging en elektronische werving van personeel, dient rekening gehouden te worden met verschillende aspecten inzake veiligheid en gezondheid op het werk. De EU-OSHA publiceerde twee nota’s hierover op haar website:

1. Nota over cyberbeveiliging en VGW

Cyberaanvallen kunnen een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Zo kan via een zogenaamde hack de controle over een productieproces worden overgenomen of kan de sturing van industriële robots of zelfrijdende voertuigen in de war gebracht worden.

In deze discussienota vindt men een analyse van de risico’s m.b.t. cyberdreigingen en een voorstelling van een holistische benadering van cyberbeveiliging.

2. Nota over elektronische werving van personeel en VGW

Het veiligheidsbeleid dat ondernemingen voeren is een relevante factor om nieuwe werknemers te kunnen rekruteren.

In deze discussienota vindt men meer details over de algemene evoluties op het vlak van rekrutering en personeelsbeleid. Er wordt ingezoomd op de manier waarop werknemers het liefst op zoek gaan naar een job en de manier waarop hun houding en verwachtingspatroon ten opzichte van werkgevers gewijzigd zijn.

Bronnen :

 • Beswic
 • EU-OSHA

D. VGW toegevoegd aan fundamentele arbeidsbeginselen en -rechten ILO

Van 27 mei tot 11 juni 2022 ging de Internationale Arbeidsconferentie (ILC) voor de 110de keer door.

Op die conferentie werd een resolutie aangenomen om het principe van een veilige en gezonde werkomgeving toe te voegen aan de fundamentele arbeidsbeginselen en -rechten van de internationale arbeidsorganisatie (ILO).

Reeds in haar rapport van 2019 over veiligheid en gezondheid op het werk (in het Engels), die een terugblik inhoudt op het werk van de ILO tijdens de afgelopen 100 jaar en nieuwe uitdagingen belicht op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk, deed de ILO een oproep hiertoe. Ze onderstreepte hierbij het belang van regeringen, werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden om de kansen grijpen die hun worden geboden om te bouwen aan een veilige en gezonde werktoekomst voor iedereen.

Via de resolutie verbinden de lidstaten van de ILO zich ertoe verbinden het fundamentele recht op een veilige en gezonde werkomgeving op te volgen en te stimuleren, los van het feit of die lidstaten de relevante verdragen hebben bekrachtigd of niet.

Veiligheid en gezondheid op het werk wordt een vijfde categorie in de grondbeginselen en grondrechten op het werk, naast de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen, het afschaffen van alle vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid, de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid, de bestrijding van discriminatie op het gebied van werk en beroep.

Bron: Beswic

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

Toelichting : Werken in de warmte – Beroepsmatige blootstelling aan klimatologische en technologische warmte (dokter Wim Van Hooste)

nieuwsoverzicht 13 - 17 juni (wk 24)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.