Ioniserende stralingen – wijziging milieueffectbeoordeling bepaalde projecten

 11/06/20

Nieuws

 Omgevingsfactoren en fysische agentia

Een wijziging van het ARBIS in uitvoering van de wet van 6 december 2018 over de milieueffectbeoordeling is vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze wijziging is van toepassing op de vergunningsaanvragen die worden ingediend na 21 juni 2020.

Op 11 juni 2020 verscheen het koninklijk besluit van 29 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft het vergunningsstelsel van de inrichtingen van klasse I en het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling.

Dit besluit heeft tot doel om via wijzigingen aan het Algemeen reglement uitvoering te geven aan de Wet van 6 december 2018 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle met betrekking tot de milieueffectbeoordeling, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 januari 2019. Deze wet vormde de omzetting van de Europese Richtlijn van 16 april 2014 nr. 2014/52/EU tot wijziging van de Richtlijn van 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Hiertoe worden de volgende wijzigingen aangebracht :
- verduidelijking van de diverse stappen in het vergunningsproces voor inrichtingen van klasse I (nucleaire inrichtingen);
- centralisering van het openbaar onderzoek, verruiming van de bekendmaking en toegankelijker maken van de informatie;
- verduidelijking van de rol van het Agentschap bij het proces betreffende de milieueffectbeoordeling.
Verder worden er wijzigingen aangebracht om met name de coherentie te verbeteren met het Koninklijk Besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties.

INNI redactie

Ioniserende stralingen – wijziging milieueffectbeoordeling bepaalde projecten

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.