Wijziging codex m.b.t. gebruiksvoorwaarden werkkledij

 05/07/23

Nieuws

 Collectieve bescherming en individuele uitrusting

Met ingang van 1 augustus 2023 wordt de codex over het welzijn op het werk gewijzigd wat de gebruiksvoorwaarden van de werkkledij betreft.

Het wijzigingsKB werd gepubliceerd op 5 juli 2023 in het Belgisch Staatsblad:

  • de definitie van werkkledij wordt gemoderniseerd: "elke kledij die bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten, maar die niet beschouwd wordt als een PBM, omdat zij niet bedoeld is om de werknemer te beschermen tegen risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Het betreft inzonderheid een overall, een pak bestaande uit een broek, een T-shirt en jas, een stofjas, een voorschoot;"
  • het onderscheid tussen werkkledij, zijnde kledij die gedragen dient te worden bij bevuilende activiteiten, en beschermingskledij, zijnde een persoonlijk beschermingsmiddel dat gedragen dient te worden om de veiligheid en de gezondheid van de werknemer te beschermen, wordt duidelijk gemaakt;
  • om rekening te kunnen houden met de diversiteit aan ondernemingen binnen sommige sectoren, wordt het mogelijk om de nadere regels betreffende de aard van de ter beschikking gestelde werkkledij en betreffende de frequentie voor de hernieuwing ervan vast te stellen in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau (cao), en niet noodzakelijk in een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst op sectorniveau;
  • omwille van diezelfde reden wordt het mogelijk om een cao op ondernemingsniveau te sluiten over de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij door de werknemer en dus niet noodzakelijk via een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst op sectorniveau. Dit kan mits naleving van drie voorwaarden. Eén daarvan is dat een risicoanalyse wordt uitgevoerd waaruit blijkt dat de werkkledij geen risico vormt voor de werknemer, andere personen of het leefmilieu door na te gaan of bij gebruik van of blootstelling aan bepaalde gevaarlijke stoffen door de werknemer, deze stoffen ook kunnen voorkomen op de werkkledij die de werknemer draagt tijdens dit gebruik of deze blootstelling en, indien dat het geval is, of dit een risico kan vormen voor de werknemer, andere personen of het milieu wanneer de werkkledij mee naar huis wordt genomen.

Meer details over deze wijziging vind je in INNIWISE.

Bron: KB 11-6-2023, BS 5-7-2023

In tegenstelling tot sommige beweringen, valt niet alle kledij, op het werk gedragen onder de noemer 'werkkledij'. Er is ook een verschil met 'uniformen'.

Andere definities (ongewijzigd):

  • Kledij wordt als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) beschouwd als ze bedoeld is om de werknemer te beschermen tegen risico’s. Bv. beschermkleding tegen warmte/koude of spatten van chemicaliën, vlamvertragende kledij voor een lasser (codex, boek IX, titel 2).
  • Een uniform of gestandaardiseerde kledij is kledij waarmee de drager zich herkenbaar maakt. Bijvoorbeeld: bewakingsagent, conducteur op de train, pakjesbezorger.

Indien uniformen ook bedoeld zijn om te voorkomen dat de werknemer zich door de aard van zijn werkzaamheden vuil maakt, kunnen ze beschouwd worden als werkkledij.

Wijziging codex m.b.t. gebruiksvoorwaarden werkkledij

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.