nieuwsoverzicht 7 - 11 mrt (wk 10)

 13/03/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Arbeidsongevallen / Beroepsziekten / Codex / Strategisch plan FOD WASO / MyData / Digitaal platformwerk / Controle naleving coronapreventiemaatregelen dienstenchequesector / Europees RiskMan-project

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Wijziging arbeidsongevallenwet met ingang van 19 maart 2022

 • Aanpassing van artikel 1/1 van de arbeidsongevallenwet omdat Fedris geen lijst van personen publiceert, maar veeleer een lijst van contracten
 • Correctie van een verschil tussen de Franse en Nederlandse tekst (het woord ‘résidence’ in het Frans is ruimer dan het begrip “woonplaats” in het Nederlands. Het is aangewezen de term “verblijfplaats” te gebruiken.)
 • Aanpassing in de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslag ten gevolge van de regionalisering van de gezinsbijslag. De toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslag zijn niet langer gebaseerd op de prestaties van de ouders maar uitsluitend op basis van de woonplaats van het kind.
 • Wijziging om Fedris in staat te stellen de forfaitaire bijdrage voor de preventie-instituten te innen. Wanneer er geen preventie-instituut is aangewezen, blijft de inning van de forfaitaire preventiebijdrage onder de verantwoordelijkheid van de verzekeringsonderneming vallen. Na drie jaar inning van de forfaitaire bijdragen door Fedris kan een evaluatie van de twee methoden (inning door Fedris of door de verzekeringsonderneming) worden uitgevoerd om de meest efficiënte methode te bepalen en eventueel te veralgemenen naar alle sectoren.

Bron: W. 28-2-2022 (B.S. 9-3-2022)

B. Wijziging beroepsziektenwet voor de aanvragen tot schadeloosstelling wegens beroepsziekten ingediend vanaf 1 januari 2020

Deze wijzigingen strekken ertoe de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 (BZW), af te stemmen op de wijzigingen aangebracht bij de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, betreffende de “kleine statuten”.

Bron: W. 28-2-2022 (B.S. 9-3-2022)

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Goedkeuring strategisch plan FOD WASO

Het strategisch plan van de FOD WASO voor de legislatuur 2022-2024 werd ondertekend.

In dit plan zijn de afspraken terug te vinden tussen de FOD WASO en de federale regering voor de komende 3 jaren.

Het plan bevat 9 strategische doelstellingen:

Doelstelling 1 : Analyse en expertise = zorgen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden door de nationale en internationale arbeidsmarkt te analyseren;

Doelstelling 2 : Sociaal overleg = bijdragen tot de welvaartsgroei en de verbetering van het welzijn door het sociaal overleg op interprofessioneel, sectoraal en ondernemingsniveau;

Doelstelling 3 : Kwalitatieve regelgeving = zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering;

Doelstelling 4 : Informatie en sensibilisering = ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke informatie en via sensibilisering;

Doelstelling 5 : Sociale Maribel = verbeteren van de opvolging van de besteding van de fondsen uitgekeerd in het kader van de Sociale Maribel;

Doelstelling 6 : Handhaving = voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig;

Doelstellingen 7 en 8 : Slagkracht van de SIOD versterken en ondersteuning door de FOD Werkgelegenheid = de FOD WASO ondersteunt de SIOD in haar doelstelling om te zorgen voor een gezamenlijke strategische aanpak (integraal en geïntegreerd) van de sociale fraudebestrijding, met inbegrip van precaire arbeidsomstandigheden inzake veiligheid en gezondheid op het werk. De FOD WASO zet zich maximaal in om de slagkracht van de SIOD te versterken in lijn met haar missie en wettelijke opdrachten;

Doelstelling 9 : Digitaal dienstenplatform = ontwikkelen van een interactief digitaal dienstenplatform tussen de klanten van de FOD (zowel burgers als ondernemingen) en de FOD.

Gedetailleerde info is terug te vinden In de blog van de FOD.

Bron: FOD WASO

B. MyData: transparantie over persoonsgegevens

Via de website https://mydata.belgium.be/, gemaakt door de Belgische federale overheid, krijg je als burger informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door de federale overheidsinstellingen.

De regels voor de verwerking van deze gegevens zijn omschreven in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die sedert 25 mei 2018 van toepassing is. Deze verordening wil Europese burgers beschermen tegen inbreuken op hun persoonsgegevens en dus hun privacy. De verordening schrijft onder meer voor dat de gegevensverwerking transparant moet zijn. Het ter beschikking stellen van informatie op de website MyData komt tegemoet aan deze vereiste.

Elke overheidsinstelling moet als verwerkingsverantwoordelijke een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. De informatie uit deze registers kan je terugvinden op MyData. Het gaat om de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van betrokkenen en de categorieën van persoonsgegevens, en de ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden meegedeeld.

Bron: FOD Beleid en Ondersteuning

C. Digitaalplatformwerk in de EU: Beleidsnota EU-OSHA

In de EU is platformwerk aan een stevige opmars bezig. Hierdoor hebben beleidsmakers en werkgevers – zowel op Europees als nationaal niveau – steeds meer aandacht voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor platformwerkers.

In een nieuwe beleidsnota licht het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de bevindingen en lessons learned toe uit een studie naar regelgeving, beleidsmaatregelen, strategieën, initiatieven, acties en programma’s voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) bij platformwerk.

Deze nota is gebaseerd op vier case study’s, met focus op wetgevingsinitiatieven in Spanje, Italië en Frankrijk. In een vierde praktijkstudie wordt uitgelegd welke maatregelen arbeidsinspecties en socialezekerheidsinspecties kunnen nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beheersen.

Een samenvatting is terug te vinden op INNIwise.

Bronnen:

 • Beswic
 • EU-OSHA

D. Controle naleving gezondheidsmaatregelen dienstenchequesector

Via parlementaire vraag van 29 december 2021 werd gepolst naar het aantal controles, het aantal overtredingen en de sancties die hierbij werden opgelegd in het kader van de naleving van de coronapreventiemaatregelen in de dienstenchequesector over een periode van 4 maanden (september 2021 tot december 2021).

De resultaten voor de ondernemingen uit de dienstenchequesector afzonderlijk weergeven was niet mogelijk. De in het antwoord op de parlementaire vraag weergegeven resultaten betreffen de schoonmaakondernemingen in het algemeen.

Er werden controles uitgevoerd op de naleving van de coronapreventiemaatregelen door verschillende inspectiediensten: RSZ, RSVZ, TSW, RVA, RIZIV, TWW en SIOD. Het totaal aantal controles door deze diensten voor de opgegeven periode bedroeg 734. De 4 overtredingen van de regels rond telewerk buiten beschouwing gelaten, waren 199 werkgevers in overtreding met de naleving van de COVID-19-preventiemaatregelen. Dit betekent dat meer dan één vierde van de gecontroleerde werkgevers in overtreding was. Een opmerkelijk aantal dus!

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2021-2022, 31 januari 2022, nr. 55/076 (Vr. nr. 700 N. Moscufo)

E. Europees RiskMan-project lanceert innovatieve trainingkits voor HSE-professionals

Situering

Anno 2022 worden HSE-professionals met heel wat nieuwe uitdagingen geconfronteerd, van de introductie van nieuwe technologieën (zoals opkomst van nano- en groene technologie, Industrie 4.0 met een toenemende robotisering, nieuwe materialen en afval, …) tot wereldwijde veranderingen op vlak van supply chain management, circulair ondernemen, klimaatverandering en stijgende grondstofprijzen.

De ontwikkeling van relevante competenties is en blijft voor HSE-professionals cruciaal om deze uitdagingen het hoofd te bieden en hiervoor innovatieve en creatieve oplossingen te bedenken. Recente inzichten in risicobeheer maken het mogelijk om het beheer van gezondheids-, veiligheids- en milieuvraagstukken geïntegreerd aan te pakken.

Die geïntegreerde aanpak vereist echter wel een nieuwe manier van vorming en training voor HSE-studenten, inclusief het gebruik van onderzoeksresultaten en hulpmiddelen van universiteiten, verzekeringsmaatschappijen, bedrijven en overheidsinstellingen.

RiskMan-project (2018-2021)

In het Europese RiskMan-project – dat liep van september 2018 tot augustus 2021 – bundelden twee Europese universiteiten en AUVA Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (de grootste erkende ongevallenverzekeraar van Oostenrijk) de krachten om transnationaal instrumenten te ontwikkelen die de competenties en skills van studenten (en dus toekomstige HSE-professionals) kunnen ondersteunen. De titel van dit project was ‘Building Competence in Risk Management of Future HSE Professionals’.

De volgende universiteiten werkten mee aan dit project:

 • de Technical University of Ostrava (Tsjechië), Faculteit Safety Engineering
 • de Universidade do Minho, Braga (Portugal)

Doelstellingen project

Het RiskMan-project had (en heeft) de volgende doelstellingen:

 • een gemeenschappelijke en geïntegreerde aanpak creëren voor alle HSE-segmenten, gebaseerd op de basisprincipes en -theorieën inzake risicobeheer, om evidence-based besluitvorming en toewijzing van middelen mogelijk te maken;
 • recente onderzoeksresultaten inzake risicobeheer en opkomende risico’s verwerken in bestaande en nieuwe lesvormen;
 • de vaardigheden van studenten van HSE-risicobeheer en bijhorende managementvaardigheden verder ontwikkelen;
 • studenten handvaten aanreiken om te anticiperen op nieuwe HSE-risico’s;
 • lesgevers en docenten ondersteunen in interactieve vormen van lesgeven en kennisoverdracht.

Meer info over dit project – inclusief een overzicht van resultaten (nieuwe toolkits voor HSE-vorming en training) – vindt u via onderstaande link. De resultaten kunt u raadplegen onder de tab ‘Outputs’.

Bron: https://riskman.vsb.cz/about

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

Vraag aan de experten - De rapporteringslijn van het hoofd van de interne preventiedienst

Opiniestuk - Kok het gevaarlijkste beroep? Met een korrel zout te nemen!

nieuwsoverzicht 7 - 11 mrt (wk 10)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.