nieuwsoverzicht 5 - 9 juni '23 (wk 23)

 14/06/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Vragenlijst over ‘International safety and wellbeing trends’ / Dag van het Werkplezier / Asbestdeskundigen in Vlaanderen / Nieuwe aanpak voor geestelijke gezondheid / Menopauze veroorzaakt professionele hinder

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

REACH

In het Publicatieblad van 9 juni 2023 verscheen Verordening (EU) 2023/1132 van de Commissie van 8 juni 2023 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen waarvoor beperkingen gelden:

Ingevolge de nieuwe indeling van stoffen als CRM-stof in de CLP-Verordening met ingang van 1 december 2023, worden de nieuw ingedeelde CMR-stoffen van de categorieën 1A en 1B in de aanhangsels 2 en 6 van bijlage XVII bij REACH ingevoegd, eveneens met ingang van 1 december 2023.

In deel 3 van bijlage VI bij de CLP-Verordening zijn een aantal groepsvermeldingen opgenomen. In sommige gevallen zijn er indelingsvoorschriften voor specifieke stoffen die onder de groepsvermelding zouden vallen. In dat geval wordt de stof afzonderlijk in deel 3 van bijlage VI bij de CLP-Verordening (EG) opgenomen en wordt in de groepsvermelding in die verordening de volgende zin toegevoegd: “met uitzondering van stoffen die elders in deze bijlage zijn vermeld”. Bij de opneming van die stoffen in de aanhangsels 1 tot en met 6 van bijlage XVII bij de REACH-Verordening moet dus rekening worden gehouden met die annotatie, met verwijzing naar bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Bron: Verord. (EU) nr. 2023/1132, PB L 149 van 9-6-2023

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Vragenlijst over ‘International safety and wellbeing trends’

Bent u actief als veiligheidsdeskundige en/of welzijnsdeskundige? Dan hebben we uw hulp nodig voor het invullen van deze internationale vragenlijst over veiligheid en welzijn op het werk. Met deze vragenlijst willen we in kaart brengen wat de belangrijkste trends, uitdagingen en de toekomstperspectieven zijn op het vlak van veiligheid en welzijn op het werk. Het invullen duurt ongeveer 25 minuten. Al uw antwoorden worden anoniem en met strikte vertrouwelijkheid behandeld door Universiteit Antwerpen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Ik start de vragenlijst!

P.S.: U mag deze link naar de vragenlijst ook zeker doorsturen naar collega’s veiligheids- en welzijnsdeskundigen!

Deze vragenlijst wordt om de twee jaar afgenomen om trends en verschuivingen in kaart te brengen. De huidige afname is de derde in de reeks. Benieuwd naar de resultaten van de vorige afnames? Deze kan je hier terugvinden.

B. 8 juni: Dag van het Werkplezier

Op donderdag 8 juni werd de dag van het werkplezier gevierd. Deze dag kadert in het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk, opgestart in 2021.

Zich goed voelen op het werk is belangrijk. Wie zich goed voelt op het werk presteert ook beter. Werktevredenheid beïnvloedt de productiviteit, de creativiteit en het welzijn van de werknemer op een positieve manier.

Dit jaar werden bedrijven, organisaties en werknemers aangemoedigd om deel te nemen aan de “Dag van de Werkplezier” door activiteiten te organiseren die tevredenheid en voldoening op het werk vieren en deze te delen op de sociale netwerken: #ikvoelmegoedophetwerk #werkplezier

Zie ook:

Bronnen:

  • BeSWIC
  • FOD WASO
  • FOD Sociale Zekerheid

C. Tijdelijke stop opleiding en aanstelling nieuwe gecertificeerde asbestdeskundigen in Vlaanderen

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij een overdracht onder levenden, naar een nieuwe eigenaar, van een toegankelijke constructie gelegen in Vlaanderen die gebouwd is vóór 2001.

Het asbestattest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is.

Het wordt opgemaakt door een gecertificeerd asbestdeskundige. Deze is opgeleid om asbest op te sporen in een gebouw en kan oordelen in welke staat het asbest zich bevindt, heeft een examen afgelegd en is gecertificeerd door een door OVAM erkende certificatie-instelling. Deze erkenning geldt voor het opleiden, bijscholen, begeleiden en controleren van de bij de instelling aangesloten asbestdeskundigen.

Aangezien er momenteel bij deze certificatie-instellingen te weinig capaciteit is om de bij hen aangesloten asbestdeskundigen bij te scholen en te controleren, besliste OVAM dat de certificatie-instellingen voorlopig geen nieuwe kandidaat-asbestdeskundigen mogen opleiden of certificeren totdat zij:

  • kunnen bewijzen dat zij hun taken kwaliteitsvol kunnen vervullen voor de asbestdeskundigen die bij hen aangesloten zijn
  • én bewijst dat zij in werking en capaciteit kunnen uitbreiden naar meer asbestdeskundigen

Bron: OVAM

D. European Health Union: nieuwe aanpak voor geestelijke gezondheid

Eén op de zes inwoners van de Europese Unie had al last van mentale gezondheidsproblemen voordat de coronacrisis uitbrak. De COVID-19 crisis heeft dit aandeel enkel de hoogte in gejaagd. 27 % van de Europese werknemers heeft in de afgelopen 12 maanden werkgerelateerde stress, depressie of angst ervaren, waardoor de kans op verzuim toeneemt met financiële gevolgen zowel voor de betrokken werknemers als voor het bedrijf waar zij werkzaam zijn.

Indien geen actie ondernomen wordt, zullen deze kosten enkel nog toenemen.

De Europese Commissie introduceerde daarom een nieuwe benadering voor het aanpakken van geestelijke gezondheidsproblemen. De EU-OSHA wenst bij te dragen aan dit actieplan voor een goede geestelijke gezondheid op het werk door het vergroten van de bewustwording en het verbeteren van de preventie.

Elke EU-burger zou moeten toegang hebben tot adequate en effectieve preventie, toegang hebben tot kwalitatief hoogstaande en betaalbare geestelijke gezondheidszorg en behandeling, en de mogelijkheid hebben om na herstel te re-integreren in de samenleving.

De concrete initiatieven voor de uitwerking hiervan, kunnen nagelezen worden op de website van de Europese Commissie, in de “Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a comprehensive approach to mental health”.

De Commissie roept het Europees Parlement en de lidstaten op om samen te werken bij het realiseren van de in deze communicatie omschreven initiatieven die de basis leggen voor duurzame actie op nationaal en EU-niveau voor een alomvattende, op preventie gerichte aanpak van de geestelijke gezondheid waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn.

Het is het begin van een nieuwe strategische aanpak om geestelijke gezondheid op één lijn te stellen met lichamelijke gezondheid.

Bron: EU OSHA

E. Menopauze veroorzaakt professionele hinder

Uit onderzoek van HR-bedrijf Securex en de Universiteit Gent blijkt dat meer dan de helft van de vrouwen met menopauzale symptomen (vb. opvliegers, vermoeidheid, slecht slapen, stijfheid van de gewrichten) hiervan hinder ondervindt bij het uitoefenen van hun job.

Wanneer onvoldoende tijd kan genomen worden om te recupereren, kan dit leiden tot mentale gezondheidsproblemen, dat zich uit in meer burn-out en een hoger absenteïsme op het werk, zeker wanneer dit niet bespreekbaar is op het werk, wat voor ongeveer een kwart van de deelnemers aan het onderzoek het geval was.

Securex en UGent pleiten voor een betere bespreekbaarheid op de werkvloer. Eventueel kunnen de jobinhoud of de joborganisatie tijdelijk worden aangepast, in samenspraak met de arbeidsarts.

Bronnen:

  • HR.square
  • Vrtnws
  • Securex
nieuwsoverzicht 5 - 9 juni '23 (wk 23)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.