nieuwsoverzicht 4 tot 8 maa 2024 (wk 11)

 11/03/24

Wekelijks nieuwsoverzicht

Wijziging K.B. 23-12-2008 / Asbestslachtoffers / Subsidies voor innovatieve arbeidsorganisatie / Jaarverslag milieucoördinator / Gendergelijkheid

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Wijziging K.B. 23-12-2008

Op 6 maart 2024 verscheen het koninklijk besluit van 21 februari 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s in het Belgisch Staatsblad.

In artikel 1 worden voortaan de uitzendbureaus specifiek vermeld bij de definitie van een arbeidsongeval.

In artikel 2 worden de voorwaarden bepaalt voor de beschouwing als verzwaard risico. Hier wordt nu bijkomende uitleg gegeven over het arbeidsvolume: het arbeidsvolume uitgedrukt in voltijdse equivalenten wordt berekend op grond van alle arbeidsprestaties aangegeven aan de instelling belast met de inning van de socialezekerheidsbijdragen, met uitsluiting van de zuiver fictieve prestaties [door de betrokken onderneming zelf of door het uitzendbureau voor de werknemers die zij ter beschikking heeft gesteld van de inlenende onderneming.]

In artikel 3 wordt nu ‘de werkgever voor wie het verzwaard risico geldt’ vermeld in plaats van louter ‘de werkgever’.

In artikel 7, lid 2 wordt de bepaling ‘teneinde in samenspraak met hen het actieplan op te stellen’ opgeheven.

Bron: K.B. 21-2-2024 (B.S. 6-3-2024)

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Vorig jaar meer asbestslachtoffers erkend

AFA, het Asbestfonds, erkende vorig jaar 253 asbestslachtoffers met mesothelioom (een kanker veroorzaakt door asbest. Enkel in 2008 lag het aantal hoger. Sinds de oprichting, in 2007, telt men gemiddeld 197 gevallen per jaar. Een verklaring voor het hoge cijfer kan men momenteel nog niet geven.

177 van deze slachtoffers waren professioneel blootgesteld aan asbest. De sector die ruwe asbest verwerkt, was het meeste getroffen, maar ook loodgieters, lassers, metaalarbeiders en bouwvakkers behoren tot de slachtoffers.

Verder telde men ook 76 omgevingsslachtoffers. Zij wonen vlakbij een asbestverwerkend bedrijf en/of hadden familie werkzaam binnen de sector.

Naast deze vergoedingen voor slachtoffers van deze kankervorm werden in 2023 ook vergoedingen voorzien voor bijvoorbeeld asbestose, bilaterale diffuse pleuraverdikkingen en longkanker.

Hoe je asbest kan herkennen, lees je in ons praktische document.

Bronnen:

 • BeSWIC
 • Asbestfonds

B. Subsidies voor innovatieve arbeidsorganisatie

In het interprofessioneel akkoord 2017-2018 werd prioriteit gegeven aan een toekomstgerichte arbeidsorganisatie. Het is in het kader hiervan dat de sociale partners het initiatief namen om pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie te ondersteunen. Deze materie wordt geregeld door de Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (art. 13 en 14) alsook door het K.B. van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen.

In 2022 werden de eerste pilootprojecten voor subsidie geselecteerd. In 2023 stelde de Raad voor een tweede ronde te organiseren. Dit werd positief onthaald door de minister.

Het gaat om een subsidie van 15.000 euro per project (45.000 euro indien het project door een paritair (sub)comité wordt ingediend)

Er zijn uiteraard een aantal voorwaarden verbonden aan deze pilootprojecten.

Het moet gaan om nieuwe projecten van collectieve aard die focussen op nieuwe manieren om het werk te organiseren, waarbij wordt gezocht naar de samenwerking tussen kwaliteit van de organisatie en kwaliteit van het werk. De looptijd van het project bedraagt maximaal 18 maanden. De sociale partners zoeken projecten die een soepele organisatie van het werk voor de werkgever mogelijk maken en die de werk-privébalans en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer verbeteren.

Alle partijen (van werknemer tot HR tot overlegorganen) moeten bij het project betrokken worden. Verder moet er een deskundige projectbegeleider voorzien zijn die ook aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

Er moet ook al wat voorbereidend werk gebeurd zijn. Het moet dus gaan om projecten die in de ontwikkelings- of implementatiefase zitten.

Er zijn ook een aantal kwaliteitsvereisten:

 • Een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak
 • Een resultaatsgerichte benadering en beoogde doelen
 • Een beschrijving van het proces
 • Een innovatieve benadering
 • Kwaliteit van de begeleiding

De subsidieaanvraag kan ingediend worden tussen 1/4/2024 en 31/5/2024. Je vraagt de subsidie aan via het elektronische aanvraagformulier dat vanaf 1/4/2024 beschikbaar is op de site van de NAR.

Bron: Nationale Arbeidsraad

C. Deadline jaarverslag milieucoördinator (1 april)

Bedrijven die een interne of externe milieucoördinator moeten hebben, dienen tegen 1 april een jaarverslag in te dienen. Om te bepalen of je een milieucoördinator moet hebben, baseert men zich op 3 klassen (terug te vinden in je milieu- of omgevingsvergunning). Wie onder klasse 1 valt heeft verplicht een milieucoördinator nodig. Ook sommige klasse 2-bedrijven hebben er één nodig, afhankelijk van hun activiteiten.

De verplichting voor het hebben van een milieucoördinator geldt enkel in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië wordt hier geen specifieke persoon voor vereist.

In het jaarverslag neemt men de verschillende ondernomen acties op gebied van milieu op, alsook de adviezen die werden voorgesteld aan de directie en hoe de organisatie deze opvolgde. Er zijn geen voorschriften over de vorm en inhoud van het jaarverslag, waardoor deze nogal uiteen kan lopen. Een handige structuur zou kunnen zijn:

 • administratieve gegevens
 • vergunningen (incl. verkregen uitzonderingen e.d.)
 • wettelijke taken
 • milieudomeinen
 • besluit

Dit document moet beschikbaar zijn voor de directie, de ondernemingsraad en het CPBW voor 1 april. Indien er geen sociale overlegorganen zijn, dient ook de vakbondsafvaardiging het verslag te kunnen inkijken.

Opgelet: Het jaarverslag van de milieucoördinator is iets anders dan het integraal milieuverslag (de aangifte van emissie en immissie). Dit laatste moet voor 15 maart ingediend worden.

Bron: Mensura

D. IAO bespreekt gendergelijkheid in nieuwe podcast

In een nieuwe podcastaflevering van de IAO wordt een nieuwe tool besproken om de genderongelijkheid in sommige beroepen en sectoren aan te pakken op beleidsniveau. Bij sommige beroepen en sectoren wordt nog steeds gedacht dat er typisch vrouwen of mannen worden tewerkgesteld (bv. de bouw of de zorg), zogenaamde sectorale segregatie.

Deze segregatie zorgde er tijdens de COVID-19-pandemie voor dat vrouwen zwaarder getroffen waren en moeilijker herstelden. Zo werden de typische ‘vrouwensectoren’ harder geraakt (zowel fysiek als op gebied van werkzekerheid).

Voor de nieuwe tool probeert men de hoeveelheid en kwaliteit van jobs die beschikbaar zijn voor vrouwen in kaart te brengen. Daarnaast wou men zeer gedetailleerde gegevens verzamelen. Ten derde wordt ook de samenhang tussen betaald werk en onbetaald (zorgend) werk weergegeven.

In de podcast pleit men ervoor om enerzijds in te zetten op de sectoren waren vrouwen al ruim vertegenwoordigd zijn. Daarnaast raadt men maatregelen aan om de drempels te verlagen wanneer vrouwen in een ‘mannensector’ willen gaan werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorzien van transport, kinderopvang, opleiding, … Het is trouwens geen éénrichtingsverkeer, er moet ook aandacht zijn voor de mannen die willen werken in de sectoren die door vrouwen gedomineerd worden.

De volledige podcast is hier te beluisteren. (Uitsluitend in het Engels.)

Meer over gendergelijkheid op de werkvloer lees je op onze website.

Bron: IAO

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

nieuwsoverzicht 4 tot 8 maa 2024 (wk 11)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.